Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Cara Fi – cyfres gomedi ramantus newydd sbon ar S4C

Published

on

Nansi tu ol bar Yr Angor: Christine Pritchard.

Nansi tu ol bar Yr Angor: Christine Pritchard.

WRTH I’R NOSWEITHIAU gyrraedd yn gynt a’r gwynt yn dechrau rhuo, daw cyfl e i swatio ar nosweithiau Sul gyda cyfres gomedi ramantus newydd sbon S4C – Cara Fi. Dewch draw i Dretarw i gyfarfod Nancy, Nina, Vic a Dai – dim ond rhai o’r cymeriadau sy’n saff o’ch gwneud chi chwerthin dros y misoedd i ddod. Mae’r hwyl yn dechrau, nos Sul (Tach 9) ar S4C.

“Drama gomedi ydy hon, ac o’r darlleniad cynta’ ro’n i’n gwybod bod y rhain yn gymeriadau o gig a gwaed; does ‘na ddim ystrydebau yma,” meddai Christine Pritchard sy’n chwarae Nancy Hopkins, Landledi tafarn Yr Angor yn Nhretarw. Yn ymuno â Christine i bortreadu trigolion ffraeth Tretarw mae Rhian Jones, Steffan Rhodri, Gareth Pierce, Iwan John, Gaynor Morgan-Rees, Saran Morgan, Gwydion Rhys a llawer mwy. “Mae’r cyfres wedi ei lleoli yn Nhretarw – pentref dychmygol yng nghalon Sir Benfro,” meddai Christine.

“Mae Nancy, sydd wedi ei magu yn y pentref, wedi byw yno ar hyd ei hoes ac yn rhedeg tŷ tafarn yno, yn gweld y lle yn marw o’i chwmpas. Mae’r bobl ifanc, yn enwedig y merched, yn gadael y pentref i chwilio am waith, ac yn sgil hynny does dim llawer o blant yn y pentref ac mae’r ysgol ar fi n cau, felly mae Nancy’n penderfynu bod yn rhaid iddi wneud rhywbeth – mae hi’n gweld ei hun fel tipyn o ‘fi xer’!”

Felly heb ofyn caniatâd y dynion sengl lleol mae Nancy yn rhoi llun o bob un ohonynt ar ochr cartonau llaeth llaethdy Tretarw, ac yn eu hanfon at siopau ledled Cymru a Lloegr, gyda’r un pennawd uwch ben bob un ohonynt – Cara Fi. Er mawr syndod i bawb, mae’n edrych yn debyg bod cynllun Nancy wedi taro deuddeg, a bob wythnos daw merch newydd i Dretarw i chwilio am gariad…neu oes ganddyn nhw gymhelliad arall tybed? Ac er bod Vic, Dai, Brian a’r gweddill wedi bod digon parod i ‘gonan a phipsan’ ar y dechrau, buan iawn maen nhw’n dechrau mwynhau cwmni’r merched sydd wedi eu denu i’r pentref gan y cartonau llaeth.

Mae Sarah Lloyd-Gregory, Lisa Jên Brown a Gwawr Loader ymysg yr actorion sy’n portreadu’r merched sy’n dod i Dretarw. “Mae sefyllfa Tretarw yn un sy’n wir am ardaloedd gwledig ar draws Cymru a Lloegr – y bobl ifanc yn symud i ffwrdd – mae’n bwnc llosg,” meddai Christine, a ddaw o Gaernarfon. “Ond tydi’r gyfres ddim yn pregethu, mae hi’n ffraeth, yn ddoniol ac yn glyfar iawn.

Wrth i ni ffi lmio roedden ni gyd fel actorion yn meddwl ‘waw, mae hon yn dda.” Mae’r gyfres wedi ei ffi lmio yn Aber Bach yn Sir Benfro, ac er ei bod yn dod o’r gogledd ac yn byw yng Nghaerdydd, mae Sir Benfro yn agos iawn at galon Christine. “Mae gen i garafán yno, a dwi’n mynd yno bob cyfl e ga’ i! Ond yr her fawr i mi gyda Cara Fi oedd acen ac iaith Sir Benfro. Er mod i wedi treulio lot o amser yn Sir Benfro, ac mae gen i ffrindiau sy’n byw yno, roedd hi’n andros o anodd ceisio cael y tinc a’r synau arbennig sydd yn iaith Sir Benfro.

Dwi’n gobeithio wir ‘mod i wedi llwyddo!” Siaradodd yr Herald gyda Steffan Rhodri, seren ‘Gavin and Stacey’, sydd yn chware Vic yn Cara Fi, dwedodd e : “Mae’r cyfres yma yn dilys iawn, gyda’r acen ar ynganiad yn lleol i Sir Benfro. Ond hefyd, gyda cymeriadau o rhanau arall Cymru yn y cyfres, mae’n gynhwysol i bobl Cymru i gyd. Ambell waith mae’r ‘wit’ ar goll yn comedi achos y fordd mae o wedi cael ei ysgrifennu. Mae Cara Fi yn ‘fresh’ ac yn ddoniol achos fod y ‘wit’ wedi cael ei ysgrifennu yn naturiol, ac, fel actor mae yn fwy naturiol i’w neud.

Nid ond gomedi ydi hwn, ond mae’r drama sydd ar gael yn Cara Fi yn go iawn. Mae’r themau sydd yn rhedeg yn Cara Fi, nid dim ond am un bennod ond am y gyfres llawn, yn themau sydd yn efeithio pobl Cymru nawr. Mae pobl yn gadael eu cartrefi i chwilio am waith yn Llundain neu Gaerdydd, ac mae hwn yn fater difrifol.” “Mae Cara Fi yn dangos fod actorion Cymraeg yn hapus i ddod nol i weitho trwy’r iaith Gymraeg” dwedodd comisiynwr ddrama S4C Gwawr Lloyd “Nid am yr arain, ond achos fod y sgript mor wych ac mor gryf.” “Achos fod y sgript mor gryf, rydym yn sicr bydd Cara Fi yn poblogaidd i gwylwyr Cymraeg a Saesneg.” Byddwch yn barod am lawer o chwerthin, ychydig o grio, a mwy na digon o gusanu ar Cara Fi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Cân i Gymru yn nôl, nôl, nôl

Published

on

MAE hi bron yr amser o’r flwyddyn ble y gall pobl Cymru ddod at ei gilydd i ddathlu diwylliant Cymraeg ac ymfalchïo yn eu Cymreictod. Ydi, mae Cân i Gymru 2020 yn agosáu.

Gyda Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris yn cyflwyno, caiff y gystadleuaeth ei darlledu’n fyw ar S4C o Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth ar 29 Chwefror am 8.00.

Meddai Siôn Llwyd o gwmni Avanti, sy’n cynhyrchu’r rhaglen ar gyfer S4C: “Mae’r panel eleni, sef; Bryn Fôn, Georgia Ruth, Ani Glass ac Owain Roberts wedi dewis wyth can wych.

“Ond yn ogystal â chael mwynhau y caneuon gwreiddiol, newydd sbon yma, bydd Bryn Fôn yn mynd â ni nôl i’r nawdegau gyda perfformiad arbennig o Gwlad yr Rasda Gwyn i nodi ei bod hi’n dri deg blwyddyn ers i’r gân gipio tlws Cân i Gymru.

Dywedodd Bryn: “Ma’n ryfeddol meddwl fod deg mlynedd ar hugain wedi mynd heibio ers i Rasda fynd â hi. Mi fydd hi’n braf camu i’r llwyfan heb y pwysa o gystadlu.

“Dwi newydd ffeindio toriadau o hen bapurau newydd oedd fy Mam wedi cadw. Digwydd bod roedd two-page spread am Cân i Gymru 1990 yn rhestru pawb ath trwyddo. Diddorol iawn gan mod i wedi anghofio pwy arall oedd yn cystadlu. Wedi’i rhestru oedd Eryr Wen, Gareth Morlais a dwy ferch o Pen-Llyn. Ar y pryd, doedd gen i ddim syniad y bysa un o’r merchaid hynny yn dod i ganu gyda Sobin a’r Smaeliaid ychydig yn ddiweddarach.

“Roedd hi’n dipyn o dâsg dewis wyth cân gan fod lot o geisiadau da. Mae’r pedwar ohonom yn cynrychioli gwahanol fathau o gerddoriaeth, felly dwi’n credu fod dipyn o drawsdoriad. Mae na amrywiaeth da, rhywbeth i bawb. Fydd hi’n gystadleuaeth agos iawn dwi’m yn ama gan fod sawl cân yn sefyll allan.”

Yr wyth cân sy’n cystadlu am wobr o £5,000 a’r cyfle i gynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban-geltaidd eleni yw: Arianrhod gan Beth Celyn; Adref yn ôl gan Tesni Jones; Sara Williams, Roo Walker; Dawnsio’n Rhydd gan Ben Hamer a Rhianna Loren; Pan Fyddai’n 80 Oed gan Rhydian Meilir; Morfa Madryn gan Alistair James; Y Tir a’r Môr gan Rhydian Meilir; Cyn i’r Lleni Gau gan Gruffydd Wyn a Tim Goodcare ac Anochel gan Aled Mills.

Ymhlith yr wyth act bydd sawl wyneb cyfarwydd gyda rhai eisoes wedi cystadlu ac ambell un wedi ymddangos ar Britain’s Got Talent a The Voice. Efallai y bydd rhai o’r caneuon yn gyfarwydd hefyd gan fod BBC Radio Cymru am eu chwarae ac rhoi cyfle cynnar i wrando.

Mae Siôn am eich atgoffa fod ffawd y cystadleuwyr yn eich dwylo chi. “Cofiwch godi’r ffôn a pleidleisio. Neu pam ddim bod yn ran o’r gynulleidfa ar y noson? Ma’n rhad ac am ddim, yr oll sydd angen gwneud yw cysylltu â swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau ar 01970 623232.”

Os ydych chi am drydar am y gystadleuaeth eleni, cofiwch ddefnyddio’r hashnod #CiG2020. Bydd manylion am sut i bleidleisio yn cael eu cyhoeddi ar y rhaglen, a’r gân fuddugol yn cael ei chyhoeddi yn fyw ar S4C yn hwyrach yn y noson.

Continue Reading

Cymraeg

Arddangos gwaith arlunwyr lleol yn Oriel y Parc

Published

on

Yn Oriel y Parc yn ystod y gwanwyn hwn: Gwaith gan Michaela Holyfield ac Yvette Brown

BYDD dwy arddangosfa newydd gyffrous gan arlunwyr lleol yn cael eu dadorchuddio y mis Chwefror hwn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.
Yn dilyn ei chyfnod preswyl llwyddiannus yn 2019, bydd Michaela Holyfield, arlunydd sy’n byw yn Ninbych-y-pysgod yn dychwelyd i Oriel y Parc gyda detholiad o’i gwaith yn cael ei ddangos ar ei ben ei hun yn yr arddangosfa. Mae arddangosfa ‘Taith’ yn cael ei hysbrydoli gan y dirwedd leol a stori’r Santes Non.
Dywedodd Michaela Hollyfield: “Mae fy ngwaith yn ymdrin â motiffau, sy’n cynrychioli metaffor symbolaidd i mi yn bersonol ynghyd â’r broses o arlunio. Y mwyaf yr ydw i’n ganiatau i’r broses arlunio gael ei hannibyniaeth ei hun, y mwyaf yr ydw i’n clywed beth y mae’r darlun yn ddweud wrthyf. Mae arlunio wedi dod yn rhywbeth sy’n ymddiried yn y broses greadigol ac yn caniatáu i’r darlun ymddangos yn organig.”
Wedi’i dylanwadu gan yr arlunwyr Symbolaidd Hodler a Munch, Mynegiadaeth Haniaethol a gwaith Peter Doig, mae Michaela yn creu darnau haniaethol, llachar sy’n archwilio’r broses o arlunio.
Bydd ‘Taith’ yn cael ei arddangos yn Ystafell Tyddewi rhwng Dydd Sul, 2 Chwefror a Dydd Llun, 30 Mawrth.
Yn ogystal, bydd ‘Byd o straeon bychain’ gan Yvette Brown yn dechrau ar ddydd Sul, 2 Chwefror. Adroddwr hunanaddefedig o ‘straeon celwydd golau’.
Mae Yvette yn defnyddio mannau bychain ar gyfer gwaith celf – o bobl biwtar yn prancio ar froc môr, at adar sy’n datgelu eu cyfrinachau y tu mewn i lyfrau sydd wedi cael eu hailddefnyddio neu fynegi eu barn ar Radio 4.
Dywedodd Yvette Brown: “Mae gen i arferiad o lwytho straeon celwydd golau i fannau bychain. Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn ail-greu llyfrau fel eu bod yn dweud stori wahanol i’r hyn yr oedden nhw’n ei ddweud yn wreiddiol, ac rydw i’n dweud llawer o gelwyddau am adar. Hefyd, mae gen i griw bach o gymeriadau sy’n cerdded o gwmpas ar ddarnau o froc môr ac maen nhw’n ddigon caredig i’ch caniatáu chi i lunio eich straeon eich hunain amdanyn nhw.”
Bydd ‘Byd o Straeon Bychain’ yn cael ei arddangos yn Ffenestri’r Ystafell Ddarganfod tan ddydd Gwener, 28 Chwefror.
Mae Oriel y Parc yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei redeg ganddo. Dyma hefyd gartref Amgueddfa Cymru-National Museum of Wales yn Sir Benfro.
Mae mynediad yn rhad ac am ddim ac mae’r adeilad yn gwbl hygyrch.
Er mwyn gweld yr arddangosfeydd, y digwyddiadau a’r gweithgareddau presennol ewch i www.orielyparc.com os gwelwch yn dda

Continue Reading

Cymraeg

Colin Jackson bydd ddysgu Cymraeg

Published

on

Colin Jackson: Athletwr yn neidio ar y cyfle i ddysgu Cymraeg

GYDA medal Olympaidd yn ei feddiant, mae Colin Jackson wedi arfer a hyfforddi’n galed er mwyn cyrraedd yr uchelfannau. Ond sut fydd pencampwr y byd gwibio a chlwydo yn delio gyda’r her o ddysgu Cymraeg?
Mae Colin, a gafodd ei fagu yng Nghaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.
Bydd Colin yn un o bump seleb – gan gynnwys Carol Vorderman a Ruth Jones – sy’n mynd ar daith i rannau gwahanol o Gymru gyda mentor adnabyddus sy’n gallu siarad Cymraeg, i geisio dysgu Cymraeg.
Yn achos Colin, y cyflwynydd teledu a radio Eleri Siôn yw’r mentor ac mae’r ddau yn ffilmio yn Aberystwyth a Chaerdydd dros y dyddiau nesaf.
Fel rhan o Iaith ar Daith, mae’n rhaid i bob un o’r selebs gyflawni nifer o sialensiau – ac un o rheini i Colin yw dangos ei fod yn gallu deall ac ymateb i gyfweliad yn y Gymraeg.
Colin, wedi galw mewn yn stiwdios y BBC yn Aberystwyth ac yn westai arbennig ar sioe Ifan Jones Evans ar BBC Radio Cymru ar ddydd Llun, 3 Chwefror.
Yn siarad cyn y sialens, fe ddywedodd Colin: “Dw i bach yn nerfus ac yn poeni braidd. Nerfau yw fy ngelyn pennaf! Dw i’n teimlo’n rhwystredig iawn os dw i methu dod o hyd i’r geiriau i fynegi fy hunan.
“Ond dw i’n gobeithio bydda i ac Eleri yn cael lot o hwyl. Dw i’n gobeithio bydd lot o chwerthin a bydd Eleri yn mwynhau’r profiad yn ogystal â helpu fi ar y daith. Fe fydd hi’n atgoffa fi o’r pethau dw i wedi anghofio ac yn gwneud imi ail-adrodd pethau ac i wir gael teimlad o’r iaith.”
Dywedodd Colin ei fod e eisiau dysgu Cymraeg oherwydd mae’n genfigennus o’i chwaer, yr actores Suzanne Packer, a’i gallu hi i siarad Cymraeg.
“Mae fy chwaer yn dysgu ac yn gwneud yn dda iawn. Dw i’n gweld bod siarad Cymraeg yn helpu hi gael perthynas mwy agos gyda Chymru. Dw i’n teimlo bod y gallu gyda fi ond bydda i’n cymryd y peth yn ara’ deg. Erbyn adeg yma blwyddyn nesa’ fe fydda i’n rhugl!”
“Mae gen i real chwant i ddysgu Cymraeg – dw i’n meddwl bod rhaid i chi wir eisiau gwneud e – mae’n rhywbeth sy’ tu fewn i chi,” meddai Colin.
A sut mae Colin yn teimlo am wneud y cyfweliad ar sioe Ifan Evans?
“Bydd yn teimlo fel y cyfweliad hiraf dw i erioed wedi gwneud!”, medd Colin. “Ond dwi’n edrych ymlaen. Cyn belled bod Ifan yn siarad yn araf a dyw’r cwestiynau dim yn rhy gymhleth bydda i’n iawn – fe wna i oroesi!”
Yn gynharach y mis yma, fe gyhoeddodd S4C bod y cyflwynydd Carol Vorderman a’r actores ac awdur Ruth Jones yn cymryd rhan yn Iaith ar Daith.
Un o dasgau Ruth oedd dysgu sgript a chael rhan ar yr opera sebon poblogaidd Pobol y Cwm a dydd Sul diwetha’, cyflwynodd Carol y tywydd ar S4C.
Cadwch lygaid allan am fwy o newyddion ar Iaith ar Daith dros yr wythnosau nesaf pan fydd dau wyneb cyfarwydd arall yn cael eu datgelu ynghyd â’u mentoriaid.
Os fethoch chi ymddangosiad Ruth ar Pobol y Cwm ar ddydd Mawrth, Ionawr 21 gallwch chi ddal i fyny ar S4C Clic neu BBC iPlayer

Continue Reading
News19 hours ago

Pembroke Dock: Lorry driver fined for driving whilst disqualified

A LORRY driver has been fined after getting behind the wheel only three months after being disqualified from driving. Gary...

News2 days ago

Local MP’s concern at re-opening of Mc Donald’s Drive Thrus

A LOCAL MP has expressed his concern regarding the planned re-opening of the Mc Donald’s Drive Thru in Haverfordwest. Stephen...

News2 days ago

Amphetamine worth £22,500 found in car at Pembroke Dock

Two men who claimed to have driven from Cardiff to Pembroke Dock for a cleaning job were found to have...

News1 week ago

Message stays the same: Please do not visit Pembrokeshire this bank holiday weekend

With another Bank Holiday weekend on the horizon, visitors and second home owners are again being urged not to travel...

News1 week ago

Nigel Owens hosts virtual rugby quiz for Pembroke Panthers

PEMBROKE Panthers RFC enjoyed a rugby return during lockdown after winning a competition which saw international referee Nigel Owens host...

News1 week ago

How Wales created 19 new field hospitals in less than 8 weeks…

Across Wales the Welsh Government is supporting the NHS to create new field hospitals and rapidly increase bed capacity. Health...

News1 week ago

Pembrokeshire County Council leader’s coronavirus update, May 20th

Pembrokeshire County Council Leader, Councillor David Simpson, has provided a further coronavirus update for Wednesday, 20th May, as follows: ‘Once...

News2 weeks ago

Social care workforce praised

Cllr Tessa Hodgson, Pembrokeshire County Council’s Cabinet Member for Social Services, has expressed her gratitude to all members of the...

News2 weeks ago

Pembrokeshire County Council Leader’s coronavirus update 18th May

Pembrokeshire County Council Leader, Councillor David Simpson, has provided a further coronavirus update for Monday, 18th May, as follows: ‘Normally...

News2 weeks ago

Tributes paid to coronavirus response at first cabinet meeting

Members of the Pembrokeshire County Council Cabinet met remotely for the first time today, Monday 18 th May. The meeting...

Popular This Week