Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Y gêm gonsol Gymraeg gyntaf erioed yn cael ei chynhyrchu gyda buddsoddiad S4C

Published

on

“CARREG filltir bwysig” i’r iaith Gymraeg a hwb i ddiwydiannau creadigol Cymru

Mae’r Darlledwr Iaith Gymraeg S4C, Llywodraeth Cymru a’r cwmni Cymreig sy’n datblygu gemau, Wales Interactive, wedi cyhoeddi yn swyddogol bod y gwaith o greu’r gêm gonsol Gymraeg gyntaf erioed ar y gweill.

Caiff y gêm ei rhyddhau yn ystod yr hydref eleni a bydd modd chwarae’r gêm yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yr enw Cymraeg ar y gêm yw Enaid Coll a’r enw Saesneg yw Master Reboot.

Antur ddirgel seicolegol wedi ei gosod mewn byd yn y dyfodol yw Enaid Coll, lle gall atgofion gwerthfawr gael eu harbed a’u mwynhau am byth mewn byd rhith o’r enw “Y Cwmwl Eneidiau”. Wedi i ti farw, rwyt ti ar dy ffordd i’r Cwmwl i ail-fyw dy hoff atgofion drosodd a throsodd pan yn sydyn, mae rhywbeth yn mynd o’i le. Rwyt ti ar draeth diarffordd heb unrhyw syniad pwy na ble’r wyt ti. Pam bod hyn wedi digwydd? Oedd hyn yn fwriadol? Oedd hyn i fod i ddigwydd i ti? I ddod o hyd i’r atebion rhaid i’r chwaraewr fentro i mewn i’r Cwmwl, gan ddatrys posau anodd o fewn yr atgofion wrth osgoi’r gwrth firysau sy’n dy erlid.

Mae arddull weledol y gêm yn unigryw, mae iddi drac sain hudolus, stori afaelgar ac mae’r chwarae ar y sgrin yn slic.

Dywedodd Huw Marshall, Rheolwr Digidol S4C, fod y gêm hon yn garreg filltir bwysig i’r iaith Gymraeg.

Meddai Huw Marshall: “Mae hyn wirioneddol yn garreg filltir bwysig i’r iaith Gymraeg yn y byd o ddatblygiadau digidol. Mae S4C yn canolbwyntio nid yn unig ar ddarparu cynnwys ffraeth a beiddgar yn yr iaith Gymraeg, ond rydym hefyd yn benderfynol o wneud cymaint ag y gallwn i edrych am brosiectau masnachol arloesol sy’n dod â manteision economaidd i Gymru.

“Mae Enaid Coll/Master Reboot yn brosiect cyffrous iawn sy’n seiliedig ar gysyniad gwych a fydd, heb os, yn apelio at gynulleidfa eang ar draws y byd. Beth sydd mor dda am y gêm yw y bydd siaradwyr Cymraeg yn cael chwarae’r gêm yn eu mamiaith, yn union fel mae pobl eraill ar draws y byd yn ei wneud. Rydym yn gobeithio y bydd Enaid Coll/Master Reboot yn hwb i broffil yr iaith Gymraeg yn ogystal â phlesio cynulleidfaoedd ar lefel greadigol.”

Dywedodd y Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru Edwina Hart: “Mae datblygu gemau yn faes sydd ar gynyddu o fewn y diwydiannau creadigol – un o’n sectorau allweddol ar gyfer tyfiant, felly mae’r prosiect diweddaraf yma gan Wales Interactive yn newyddion da iawn.

“Mae’n bwysig nid yn unig am mai hon yw’r gêm gonsol Gymraeg gyntaf ond mae ganddi hefyd y potensial i godi proffil yr arbenigedd sydd yma yng Nghymru o fewn y sector benodol hon.

“Mae Wales Interactive wedi profi llwyddiant drwy greu apiau adloniannol sy’n cael eu cyhoeddi yn fyd eang ac mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi’r cam yma i ddatblygu gemau consol drwy’r Gronfa Datblygu Ddigidol.”

Meddai Dai Banner, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Wales Interactive o Ben-y-Bont ar Ogwr ac un o ddyfeiswyr Enaid Coll: “Antur seicolegol yn y person cyntaf wedi ei lleoli ym myd rhith Y Cwmwl Eneidiau ydy Enaid Coll. Mae’r gêm yn arwyddocaol yn natblygiad y diwydiant gemau yng Nghymru a bydd yn cryfhau’r ddelwedd o Gymru fel cystadleuydd cryf o fewn y sector.

“Mae Enaid Coll yn unigryw mewn sawl ffordd, nid yn unig dyma’r gêm gonsol Gymraeg gyntaf erioed ond mae ganddi arddull gweledol unigryw ac mae iddi stori afaelgar. Elfen arall eithaf anghyffredin yw mai dynes yw’r prif ddylunydd. Mae’n wir mai dynion yw’r prif weithwyr o fewn y diwydiant datblygu gemau ac mae gweledigaeth Sarah Crossman yn ehangu apêl y gêm ac yn denu cynulleidfa newydd. Mae’r dylanwad benywaidd yn gwneud hon yn gêm wahanol ac yn agor drws i farchnad newydd. Rydym wedi gweithio’n ofalus nid i ddilyn y dorf ond yn hytrach i greu rhywbeth cwbl wreiddiol.”

Mae nifer o wefannau adnabyddus ym myd newyddion am gemau megis PC Games, Gamezebo, Indiestatic a RockPaperShotgun eisoes wedi cael rhagolwg ar Enaid Coll ac mae’r gêm wedi derbyn nifer o adolygiadau ffafriol yn barod.

Rhai dyfyniadau hyd yn hyn:

“Mae Enaid Coll yn edrych fel antur wych a hudolus trwy fyd unigryw sydd yn siŵr o blesio ffans gwahanol fathau o gemau,” Gamezebo.

“O’r cysyniad i’r gwaith celf a’r rhaghysbyseb hyfryd, mae’n chwa o awyr iasol, iach” RockPaperShotgun.

“Gêm arswyd gwych,” PC Gamer.

Continue Reading

Cymraeg

Cân i Gymru yn nôl, nôl, nôl

Published

on

MAE hi bron yr amser o’r flwyddyn ble y gall pobl Cymru ddod at ei gilydd i ddathlu diwylliant Cymraeg ac ymfalchïo yn eu Cymreictod. Ydi, mae Cân i Gymru 2020 yn agosáu.

Gyda Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris yn cyflwyno, caiff y gystadleuaeth ei darlledu’n fyw ar S4C o Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth ar 29 Chwefror am 8.00.

Meddai Siôn Llwyd o gwmni Avanti, sy’n cynhyrchu’r rhaglen ar gyfer S4C: “Mae’r panel eleni, sef; Bryn Fôn, Georgia Ruth, Ani Glass ac Owain Roberts wedi dewis wyth can wych.

“Ond yn ogystal â chael mwynhau y caneuon gwreiddiol, newydd sbon yma, bydd Bryn Fôn yn mynd â ni nôl i’r nawdegau gyda perfformiad arbennig o Gwlad yr Rasda Gwyn i nodi ei bod hi’n dri deg blwyddyn ers i’r gân gipio tlws Cân i Gymru.

Dywedodd Bryn: “Ma’n ryfeddol meddwl fod deg mlynedd ar hugain wedi mynd heibio ers i Rasda fynd â hi. Mi fydd hi’n braf camu i’r llwyfan heb y pwysa o gystadlu.

“Dwi newydd ffeindio toriadau o hen bapurau newydd oedd fy Mam wedi cadw. Digwydd bod roedd two-page spread am Cân i Gymru 1990 yn rhestru pawb ath trwyddo. Diddorol iawn gan mod i wedi anghofio pwy arall oedd yn cystadlu. Wedi’i rhestru oedd Eryr Wen, Gareth Morlais a dwy ferch o Pen-Llyn. Ar y pryd, doedd gen i ddim syniad y bysa un o’r merchaid hynny yn dod i ganu gyda Sobin a’r Smaeliaid ychydig yn ddiweddarach.

“Roedd hi’n dipyn o dâsg dewis wyth cân gan fod lot o geisiadau da. Mae’r pedwar ohonom yn cynrychioli gwahanol fathau o gerddoriaeth, felly dwi’n credu fod dipyn o drawsdoriad. Mae na amrywiaeth da, rhywbeth i bawb. Fydd hi’n gystadleuaeth agos iawn dwi’m yn ama gan fod sawl cân yn sefyll allan.”

Yr wyth cân sy’n cystadlu am wobr o £5,000 a’r cyfle i gynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban-geltaidd eleni yw: Arianrhod gan Beth Celyn; Adref yn ôl gan Tesni Jones; Sara Williams, Roo Walker; Dawnsio’n Rhydd gan Ben Hamer a Rhianna Loren; Pan Fyddai’n 80 Oed gan Rhydian Meilir; Morfa Madryn gan Alistair James; Y Tir a’r Môr gan Rhydian Meilir; Cyn i’r Lleni Gau gan Gruffydd Wyn a Tim Goodcare ac Anochel gan Aled Mills.

Ymhlith yr wyth act bydd sawl wyneb cyfarwydd gyda rhai eisoes wedi cystadlu ac ambell un wedi ymddangos ar Britain’s Got Talent a The Voice. Efallai y bydd rhai o’r caneuon yn gyfarwydd hefyd gan fod BBC Radio Cymru am eu chwarae ac rhoi cyfle cynnar i wrando.

Mae Siôn am eich atgoffa fod ffawd y cystadleuwyr yn eich dwylo chi. “Cofiwch godi’r ffôn a pleidleisio. Neu pam ddim bod yn ran o’r gynulleidfa ar y noson? Ma’n rhad ac am ddim, yr oll sydd angen gwneud yw cysylltu â swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau ar 01970 623232.”

Os ydych chi am drydar am y gystadleuaeth eleni, cofiwch ddefnyddio’r hashnod #CiG2020. Bydd manylion am sut i bleidleisio yn cael eu cyhoeddi ar y rhaglen, a’r gân fuddugol yn cael ei chyhoeddi yn fyw ar S4C yn hwyrach yn y noson.

Continue Reading

Cymraeg

Arddangos gwaith arlunwyr lleol yn Oriel y Parc

Published

on

Yn Oriel y Parc yn ystod y gwanwyn hwn: Gwaith gan Michaela Holyfield ac Yvette Brown

BYDD dwy arddangosfa newydd gyffrous gan arlunwyr lleol yn cael eu dadorchuddio y mis Chwefror hwn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.
Yn dilyn ei chyfnod preswyl llwyddiannus yn 2019, bydd Michaela Holyfield, arlunydd sy’n byw yn Ninbych-y-pysgod yn dychwelyd i Oriel y Parc gyda detholiad o’i gwaith yn cael ei ddangos ar ei ben ei hun yn yr arddangosfa. Mae arddangosfa ‘Taith’ yn cael ei hysbrydoli gan y dirwedd leol a stori’r Santes Non.
Dywedodd Michaela Hollyfield: “Mae fy ngwaith yn ymdrin â motiffau, sy’n cynrychioli metaffor symbolaidd i mi yn bersonol ynghyd â’r broses o arlunio. Y mwyaf yr ydw i’n ganiatau i’r broses arlunio gael ei hannibyniaeth ei hun, y mwyaf yr ydw i’n clywed beth y mae’r darlun yn ddweud wrthyf. Mae arlunio wedi dod yn rhywbeth sy’n ymddiried yn y broses greadigol ac yn caniatáu i’r darlun ymddangos yn organig.”
Wedi’i dylanwadu gan yr arlunwyr Symbolaidd Hodler a Munch, Mynegiadaeth Haniaethol a gwaith Peter Doig, mae Michaela yn creu darnau haniaethol, llachar sy’n archwilio’r broses o arlunio.
Bydd ‘Taith’ yn cael ei arddangos yn Ystafell Tyddewi rhwng Dydd Sul, 2 Chwefror a Dydd Llun, 30 Mawrth.
Yn ogystal, bydd ‘Byd o straeon bychain’ gan Yvette Brown yn dechrau ar ddydd Sul, 2 Chwefror. Adroddwr hunanaddefedig o ‘straeon celwydd golau’.
Mae Yvette yn defnyddio mannau bychain ar gyfer gwaith celf – o bobl biwtar yn prancio ar froc môr, at adar sy’n datgelu eu cyfrinachau y tu mewn i lyfrau sydd wedi cael eu hailddefnyddio neu fynegi eu barn ar Radio 4.
Dywedodd Yvette Brown: “Mae gen i arferiad o lwytho straeon celwydd golau i fannau bychain. Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn ail-greu llyfrau fel eu bod yn dweud stori wahanol i’r hyn yr oedden nhw’n ei ddweud yn wreiddiol, ac rydw i’n dweud llawer o gelwyddau am adar. Hefyd, mae gen i griw bach o gymeriadau sy’n cerdded o gwmpas ar ddarnau o froc môr ac maen nhw’n ddigon caredig i’ch caniatáu chi i lunio eich straeon eich hunain amdanyn nhw.”
Bydd ‘Byd o Straeon Bychain’ yn cael ei arddangos yn Ffenestri’r Ystafell Ddarganfod tan ddydd Gwener, 28 Chwefror.
Mae Oriel y Parc yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei redeg ganddo. Dyma hefyd gartref Amgueddfa Cymru-National Museum of Wales yn Sir Benfro.
Mae mynediad yn rhad ac am ddim ac mae’r adeilad yn gwbl hygyrch.
Er mwyn gweld yr arddangosfeydd, y digwyddiadau a’r gweithgareddau presennol ewch i www.orielyparc.com os gwelwch yn dda

Continue Reading

Cymraeg

Colin Jackson bydd ddysgu Cymraeg

Published

on

Colin Jackson: Athletwr yn neidio ar y cyfle i ddysgu Cymraeg

GYDA medal Olympaidd yn ei feddiant, mae Colin Jackson wedi arfer a hyfforddi’n galed er mwyn cyrraedd yr uchelfannau. Ond sut fydd pencampwr y byd gwibio a chlwydo yn delio gyda’r her o ddysgu Cymraeg?
Mae Colin, a gafodd ei fagu yng Nghaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.
Bydd Colin yn un o bump seleb – gan gynnwys Carol Vorderman a Ruth Jones – sy’n mynd ar daith i rannau gwahanol o Gymru gyda mentor adnabyddus sy’n gallu siarad Cymraeg, i geisio dysgu Cymraeg.
Yn achos Colin, y cyflwynydd teledu a radio Eleri Siôn yw’r mentor ac mae’r ddau yn ffilmio yn Aberystwyth a Chaerdydd dros y dyddiau nesaf.
Fel rhan o Iaith ar Daith, mae’n rhaid i bob un o’r selebs gyflawni nifer o sialensiau – ac un o rheini i Colin yw dangos ei fod yn gallu deall ac ymateb i gyfweliad yn y Gymraeg.
Colin, wedi galw mewn yn stiwdios y BBC yn Aberystwyth ac yn westai arbennig ar sioe Ifan Jones Evans ar BBC Radio Cymru ar ddydd Llun, 3 Chwefror.
Yn siarad cyn y sialens, fe ddywedodd Colin: “Dw i bach yn nerfus ac yn poeni braidd. Nerfau yw fy ngelyn pennaf! Dw i’n teimlo’n rhwystredig iawn os dw i methu dod o hyd i’r geiriau i fynegi fy hunan.
“Ond dw i’n gobeithio bydda i ac Eleri yn cael lot o hwyl. Dw i’n gobeithio bydd lot o chwerthin a bydd Eleri yn mwynhau’r profiad yn ogystal â helpu fi ar y daith. Fe fydd hi’n atgoffa fi o’r pethau dw i wedi anghofio ac yn gwneud imi ail-adrodd pethau ac i wir gael teimlad o’r iaith.”
Dywedodd Colin ei fod e eisiau dysgu Cymraeg oherwydd mae’n genfigennus o’i chwaer, yr actores Suzanne Packer, a’i gallu hi i siarad Cymraeg.
“Mae fy chwaer yn dysgu ac yn gwneud yn dda iawn. Dw i’n gweld bod siarad Cymraeg yn helpu hi gael perthynas mwy agos gyda Chymru. Dw i’n teimlo bod y gallu gyda fi ond bydda i’n cymryd y peth yn ara’ deg. Erbyn adeg yma blwyddyn nesa’ fe fydda i’n rhugl!”
“Mae gen i real chwant i ddysgu Cymraeg – dw i’n meddwl bod rhaid i chi wir eisiau gwneud e – mae’n rhywbeth sy’ tu fewn i chi,” meddai Colin.
A sut mae Colin yn teimlo am wneud y cyfweliad ar sioe Ifan Evans?
“Bydd yn teimlo fel y cyfweliad hiraf dw i erioed wedi gwneud!”, medd Colin. “Ond dwi’n edrych ymlaen. Cyn belled bod Ifan yn siarad yn araf a dyw’r cwestiynau dim yn rhy gymhleth bydda i’n iawn – fe wna i oroesi!”
Yn gynharach y mis yma, fe gyhoeddodd S4C bod y cyflwynydd Carol Vorderman a’r actores ac awdur Ruth Jones yn cymryd rhan yn Iaith ar Daith.
Un o dasgau Ruth oedd dysgu sgript a chael rhan ar yr opera sebon poblogaidd Pobol y Cwm a dydd Sul diwetha’, cyflwynodd Carol y tywydd ar S4C.
Cadwch lygaid allan am fwy o newyddion ar Iaith ar Daith dros yr wythnosau nesaf pan fydd dau wyneb cyfarwydd arall yn cael eu datgelu ynghyd â’u mentoriaid.
Os fethoch chi ymddangosiad Ruth ar Pobol y Cwm ar ddydd Mawrth, Ionawr 21 gallwch chi ddal i fyny ar S4C Clic neu BBC iPlayer

Continue Reading
News15 hours ago

Haverfordwest High School ski trip updated statement

Haverfordwest High VC School is closed for a pre-arranged Inset day today (Wednesday, 26th February) for staff training. The school...

Community16 hours ago

Elizabeth Anne Salon and Prendergast Kids Club team up to raise vital funds for Local Charity

Elizabeth Anne Beauty Salon and Prendergast Kids Club recently join forces to raise vital funds for local Charity. Stephanie Tee...

News17 hours ago

Pembroke child was kept in almost ‘unimaginable filth and deprivation’

WHEN Police entered a Pembroke house to investigate an allegation a child was being kept in unsanitary, they found a...

News19 hours ago

Last Pembroke bank to close HSBC confirms

THE LAST bank branch in Pembroke is due to close in the summer, HSBC has confirmed this week. Pembroke is...

Community2 days ago

Lottery win for local neighbours

Five people in Manorbier are celebrating today after winning £1,000 each thanks to their lucky postcode. The Wheelers Way neighbours...

News2 days ago

Haverfordwest: Pupils collected by parents after feeling unwell in school following Italy ski trip

THREE PUPILS from Haverfordwest High School have been collected by parents after feeling unwell today (Feb 25). It is understood...

News2 days ago

Police step up patrols at historic sites following damage

POLICE patrols will be carried out at two historically important sites following reports of graffiti and criminal damage. Soil has...

Business3 days ago

Young Tenby-based currency trader making £8k a day

BBC ONE Wales show ‘Young, Welsh and Pretty Minted’ will feature Pembrokeshire-based currency trader Ashley Richards this week. The successful...

News3 days ago

Two men appear in court over theft offences in Pembrokeshire

TWO men have appeared in court in connection with theft offences in Pembrokeshire Police received a number of calls from...

News4 days ago

Man arrested over illegal body piercings on teenage girls

A 69-YEAR-OLD man from Haverfordwest has been arrested by police, under suspicion of illegally carrying out body piercings on teenage...

Popular This Week