Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Mwy o cyllid ar gyfer Rali GB Cymru

Published

on

Rali GBRALI CYMRU GB y llynedd oedd y fwyaf llwyddiannus erioed – daeth â miliynau o bunnau i Gymru a miloedd o bobl i wylio’r ceir yn rasio, a chafwyd cynulleidfa deledu o 600 miliwn ledled y byd.

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi rhoi croeso cynnes i’r canlyniadau interim, a heddiw fe gyhoeddodd ei bwriad i roi cymorth ariannol ychwanegol i’r Rali am y ddwy flynedd nesaf er mwyn iddi barhau i lwyddo.

”Rali Cymru GB yw un o’n digwyddiadau mwyaf ni. Mae’n cael sylw ledled y byd, ac felly rwy’n arbennig o falch bod yr ymdrechion i adfywio’r digwyddiad hwn a denu rhagor o wylwyr achystadleuwyr wedi dwyn ffrwyth.

“Mae trigolion gogledd a chanolbarth Cymru’n hynod gefnogol o’r Rali, ac yn ôl yr awdurdodau lleol a busnesau’r ardal fe dyfodd y gweithgarwch economaidd yn sgîl y Rali. Rydym yn awyddus i Gymru fanteisio i’r eithaf ar y Rali, a dyna pam rwyf wedi cytuno mewn egwyddor i roi cyllid i Rali Cymru GB am y ddwy flynedd nesaf.”

Bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi hyd at £1.5m y flwyddyn i helpu i gynnal y Rali yn 2014 a 2015, a bwrw bod y digwyddiad yn llwyddo i gyrraedd y targedau a gytunwyd.

Dywedodd Andrew Coe, Prif Weithredwr cwmni International Mortor Sports, trefnwyr y Rali:

“Wrth gwrs, rydym wrth ein bodd bod Llywodraeth Cymru’n parhau i’n cefnogi ni. Drwy symud i Ogledd Cymru, fe lwyddon ni i adfywio Rali Cymru GAB 2013 ac mae gennym gynlluniau cyffrous i ychwanegu at y llwyddiant hwnnw drwy gynnal y Rali Cymru GAB fwyaf a gorau erioed ym mis Tachwedd eleni. Yr eisin ar y gacen yw’r fraint o gael Elfyn Evans, un o yrwyr rali gorau Cymru, yn cystadlu mewn tîm pencampwriaeth y byd – hwb enfawr arall i Rali Cymru GAB a’r sin chwaraeon yng Nghymru.”

Dywedodd y Gweinidog y bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi cynhadledd fodurol a diwrnodau i godi ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r diwydiant yn 2014 a 2015. Cynhelir y digwyddiadau hyn i gyd-fynd â’r Rali a bwriedir ailargraffu Cyfeirlyfr Chwaraeon Modur hefyd er mwyn hyrwyddo busnesau modurol Cymru.

Autolink Wales – trefnwyd y gynhadledd fodurol gan Fforwm Fodurol Cymru ar y cyd â phartneriaid ac fe’i cynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno. Denwyd 35 o gwmnïau a 130 o gynrychiolwyr i’r digwyddiad a chafwyd cyflwyniadau gan Cylchffordd Cymru a Chyfarwyddwr Caffael JLR.

Trefnwyd y Diwrnodau Codi Ymwybyddiaeth o’r Diwydiant gan Lywodraeth Cymru, Ta, Cynllun Addysg Beirianneg Cymru a Chyngor Sir y Fflint, ac fe’u cynhaliwyd mewn pabell fawr yn y parc gwasanaethau. Y nod oedd codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd gyrfa sydd yn y sector modurol a chwaraeon modur. Daeth 650 o fyfyrwyr i’r diwrnodau hyn a chawsant daith o amgylch ffatri Toyota.

Roedd 24 sefydliad yn arddangos yno hefyd, a chafwyd 150 o ymgeiswyr mewn cystadleuaeth i ddylunio lliwiau tîm i geir rasio.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Cân i Gymru yn nôl, nôl, nôl

Published

on

MAE hi bron yr amser o’r flwyddyn ble y gall pobl Cymru ddod at ei gilydd i ddathlu diwylliant Cymraeg ac ymfalchïo yn eu Cymreictod. Ydi, mae Cân i Gymru 2020 yn agosáu.

Gyda Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris yn cyflwyno, caiff y gystadleuaeth ei darlledu’n fyw ar S4C o Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth ar 29 Chwefror am 8.00.

Meddai Siôn Llwyd o gwmni Avanti, sy’n cynhyrchu’r rhaglen ar gyfer S4C: “Mae’r panel eleni, sef; Bryn Fôn, Georgia Ruth, Ani Glass ac Owain Roberts wedi dewis wyth can wych.

“Ond yn ogystal â chael mwynhau y caneuon gwreiddiol, newydd sbon yma, bydd Bryn Fôn yn mynd â ni nôl i’r nawdegau gyda perfformiad arbennig o Gwlad yr Rasda Gwyn i nodi ei bod hi’n dri deg blwyddyn ers i’r gân gipio tlws Cân i Gymru.

Dywedodd Bryn: “Ma’n ryfeddol meddwl fod deg mlynedd ar hugain wedi mynd heibio ers i Rasda fynd â hi. Mi fydd hi’n braf camu i’r llwyfan heb y pwysa o gystadlu.

“Dwi newydd ffeindio toriadau o hen bapurau newydd oedd fy Mam wedi cadw. Digwydd bod roedd two-page spread am Cân i Gymru 1990 yn rhestru pawb ath trwyddo. Diddorol iawn gan mod i wedi anghofio pwy arall oedd yn cystadlu. Wedi’i rhestru oedd Eryr Wen, Gareth Morlais a dwy ferch o Pen-Llyn. Ar y pryd, doedd gen i ddim syniad y bysa un o’r merchaid hynny yn dod i ganu gyda Sobin a’r Smaeliaid ychydig yn ddiweddarach.

“Roedd hi’n dipyn o dâsg dewis wyth cân gan fod lot o geisiadau da. Mae’r pedwar ohonom yn cynrychioli gwahanol fathau o gerddoriaeth, felly dwi’n credu fod dipyn o drawsdoriad. Mae na amrywiaeth da, rhywbeth i bawb. Fydd hi’n gystadleuaeth agos iawn dwi’m yn ama gan fod sawl cân yn sefyll allan.”

Yr wyth cân sy’n cystadlu am wobr o £5,000 a’r cyfle i gynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban-geltaidd eleni yw: Arianrhod gan Beth Celyn; Adref yn ôl gan Tesni Jones; Sara Williams, Roo Walker; Dawnsio’n Rhydd gan Ben Hamer a Rhianna Loren; Pan Fyddai’n 80 Oed gan Rhydian Meilir; Morfa Madryn gan Alistair James; Y Tir a’r Môr gan Rhydian Meilir; Cyn i’r Lleni Gau gan Gruffydd Wyn a Tim Goodcare ac Anochel gan Aled Mills.

Ymhlith yr wyth act bydd sawl wyneb cyfarwydd gyda rhai eisoes wedi cystadlu ac ambell un wedi ymddangos ar Britain’s Got Talent a The Voice. Efallai y bydd rhai o’r caneuon yn gyfarwydd hefyd gan fod BBC Radio Cymru am eu chwarae ac rhoi cyfle cynnar i wrando.

Mae Siôn am eich atgoffa fod ffawd y cystadleuwyr yn eich dwylo chi. “Cofiwch godi’r ffôn a pleidleisio. Neu pam ddim bod yn ran o’r gynulleidfa ar y noson? Ma’n rhad ac am ddim, yr oll sydd angen gwneud yw cysylltu â swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau ar 01970 623232.”

Os ydych chi am drydar am y gystadleuaeth eleni, cofiwch ddefnyddio’r hashnod #CiG2020. Bydd manylion am sut i bleidleisio yn cael eu cyhoeddi ar y rhaglen, a’r gân fuddugol yn cael ei chyhoeddi yn fyw ar S4C yn hwyrach yn y noson.

Continue Reading

Cymraeg

Arddangos gwaith arlunwyr lleol yn Oriel y Parc

Published

on

Yn Oriel y Parc yn ystod y gwanwyn hwn: Gwaith gan Michaela Holyfield ac Yvette Brown

BYDD dwy arddangosfa newydd gyffrous gan arlunwyr lleol yn cael eu dadorchuddio y mis Chwefror hwn yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.
Yn dilyn ei chyfnod preswyl llwyddiannus yn 2019, bydd Michaela Holyfield, arlunydd sy’n byw yn Ninbych-y-pysgod yn dychwelyd i Oriel y Parc gyda detholiad o’i gwaith yn cael ei ddangos ar ei ben ei hun yn yr arddangosfa. Mae arddangosfa ‘Taith’ yn cael ei hysbrydoli gan y dirwedd leol a stori’r Santes Non.
Dywedodd Michaela Hollyfield: “Mae fy ngwaith yn ymdrin â motiffau, sy’n cynrychioli metaffor symbolaidd i mi yn bersonol ynghyd â’r broses o arlunio. Y mwyaf yr ydw i’n ganiatau i’r broses arlunio gael ei hannibyniaeth ei hun, y mwyaf yr ydw i’n clywed beth y mae’r darlun yn ddweud wrthyf. Mae arlunio wedi dod yn rhywbeth sy’n ymddiried yn y broses greadigol ac yn caniatáu i’r darlun ymddangos yn organig.”
Wedi’i dylanwadu gan yr arlunwyr Symbolaidd Hodler a Munch, Mynegiadaeth Haniaethol a gwaith Peter Doig, mae Michaela yn creu darnau haniaethol, llachar sy’n archwilio’r broses o arlunio.
Bydd ‘Taith’ yn cael ei arddangos yn Ystafell Tyddewi rhwng Dydd Sul, 2 Chwefror a Dydd Llun, 30 Mawrth.
Yn ogystal, bydd ‘Byd o straeon bychain’ gan Yvette Brown yn dechrau ar ddydd Sul, 2 Chwefror. Adroddwr hunanaddefedig o ‘straeon celwydd golau’.
Mae Yvette yn defnyddio mannau bychain ar gyfer gwaith celf – o bobl biwtar yn prancio ar froc môr, at adar sy’n datgelu eu cyfrinachau y tu mewn i lyfrau sydd wedi cael eu hailddefnyddio neu fynegi eu barn ar Radio 4.
Dywedodd Yvette Brown: “Mae gen i arferiad o lwytho straeon celwydd golau i fannau bychain. Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn ail-greu llyfrau fel eu bod yn dweud stori wahanol i’r hyn yr oedden nhw’n ei ddweud yn wreiddiol, ac rydw i’n dweud llawer o gelwyddau am adar. Hefyd, mae gen i griw bach o gymeriadau sy’n cerdded o gwmpas ar ddarnau o froc môr ac maen nhw’n ddigon caredig i’ch caniatáu chi i lunio eich straeon eich hunain amdanyn nhw.”
Bydd ‘Byd o Straeon Bychain’ yn cael ei arddangos yn Ffenestri’r Ystafell Ddarganfod tan ddydd Gwener, 28 Chwefror.
Mae Oriel y Parc yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei redeg ganddo. Dyma hefyd gartref Amgueddfa Cymru-National Museum of Wales yn Sir Benfro.
Mae mynediad yn rhad ac am ddim ac mae’r adeilad yn gwbl hygyrch.
Er mwyn gweld yr arddangosfeydd, y digwyddiadau a’r gweithgareddau presennol ewch i www.orielyparc.com os gwelwch yn dda

Continue Reading

Cymraeg

Colin Jackson bydd ddysgu Cymraeg

Published

on

Colin Jackson: Athletwr yn neidio ar y cyfle i ddysgu Cymraeg

GYDA medal Olympaidd yn ei feddiant, mae Colin Jackson wedi arfer a hyfforddi’n galed er mwyn cyrraedd yr uchelfannau. Ond sut fydd pencampwr y byd gwibio a chlwydo yn delio gyda’r her o ddysgu Cymraeg?
Mae Colin, a gafodd ei fagu yng Nghaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.
Bydd Colin yn un o bump seleb – gan gynnwys Carol Vorderman a Ruth Jones – sy’n mynd ar daith i rannau gwahanol o Gymru gyda mentor adnabyddus sy’n gallu siarad Cymraeg, i geisio dysgu Cymraeg.
Yn achos Colin, y cyflwynydd teledu a radio Eleri Siôn yw’r mentor ac mae’r ddau yn ffilmio yn Aberystwyth a Chaerdydd dros y dyddiau nesaf.
Fel rhan o Iaith ar Daith, mae’n rhaid i bob un o’r selebs gyflawni nifer o sialensiau – ac un o rheini i Colin yw dangos ei fod yn gallu deall ac ymateb i gyfweliad yn y Gymraeg.
Colin, wedi galw mewn yn stiwdios y BBC yn Aberystwyth ac yn westai arbennig ar sioe Ifan Jones Evans ar BBC Radio Cymru ar ddydd Llun, 3 Chwefror.
Yn siarad cyn y sialens, fe ddywedodd Colin: “Dw i bach yn nerfus ac yn poeni braidd. Nerfau yw fy ngelyn pennaf! Dw i’n teimlo’n rhwystredig iawn os dw i methu dod o hyd i’r geiriau i fynegi fy hunan.
“Ond dw i’n gobeithio bydda i ac Eleri yn cael lot o hwyl. Dw i’n gobeithio bydd lot o chwerthin a bydd Eleri yn mwynhau’r profiad yn ogystal â helpu fi ar y daith. Fe fydd hi’n atgoffa fi o’r pethau dw i wedi anghofio ac yn gwneud imi ail-adrodd pethau ac i wir gael teimlad o’r iaith.”
Dywedodd Colin ei fod e eisiau dysgu Cymraeg oherwydd mae’n genfigennus o’i chwaer, yr actores Suzanne Packer, a’i gallu hi i siarad Cymraeg.
“Mae fy chwaer yn dysgu ac yn gwneud yn dda iawn. Dw i’n gweld bod siarad Cymraeg yn helpu hi gael perthynas mwy agos gyda Chymru. Dw i’n teimlo bod y gallu gyda fi ond bydda i’n cymryd y peth yn ara’ deg. Erbyn adeg yma blwyddyn nesa’ fe fydda i’n rhugl!”
“Mae gen i real chwant i ddysgu Cymraeg – dw i’n meddwl bod rhaid i chi wir eisiau gwneud e – mae’n rhywbeth sy’ tu fewn i chi,” meddai Colin.
A sut mae Colin yn teimlo am wneud y cyfweliad ar sioe Ifan Evans?
“Bydd yn teimlo fel y cyfweliad hiraf dw i erioed wedi gwneud!”, medd Colin. “Ond dwi’n edrych ymlaen. Cyn belled bod Ifan yn siarad yn araf a dyw’r cwestiynau dim yn rhy gymhleth bydda i’n iawn – fe wna i oroesi!”
Yn gynharach y mis yma, fe gyhoeddodd S4C bod y cyflwynydd Carol Vorderman a’r actores ac awdur Ruth Jones yn cymryd rhan yn Iaith ar Daith.
Un o dasgau Ruth oedd dysgu sgript a chael rhan ar yr opera sebon poblogaidd Pobol y Cwm a dydd Sul diwetha’, cyflwynodd Carol y tywydd ar S4C.
Cadwch lygaid allan am fwy o newyddion ar Iaith ar Daith dros yr wythnosau nesaf pan fydd dau wyneb cyfarwydd arall yn cael eu datgelu ynghyd â’u mentoriaid.
Os fethoch chi ymddangosiad Ruth ar Pobol y Cwm ar ddydd Mawrth, Ionawr 21 gallwch chi ddal i fyny ar S4C Clic neu BBC iPlayer

Continue Reading
Community3 hours ago

Remembering the collapse of the Cleddau Bridge fifty years on

TODAY, marks the 50th anniversary of the collapse of the Cleddau Bridge, then called the Milford Haven Bridge, a day...

News2 days ago

Hart defends a tweet police boss says is incorrect

WELSH Secretary Simon Hart has defended a tweet accused of being incorrect by a chief constable. The MP for South...

News2 days ago

Shielding people can meet others and exercise outdoors

CHANGES to advice for people shielding from coronavirus are being introduced from Monday 1 June, Minister for Health and Social...

News4 days ago

Pembroke Dock: Lorry driver fined for driving whilst disqualified

A LORRY driver has been fined after getting behind the wheel only three months after being disqualified from driving. Gary...

News5 days ago

Local MP’s concern at re-opening of Mc Donald’s Drive Thrus

A LOCAL MP has expressed his concern regarding the planned re-opening of the Mc Donald’s Drive Thru in Haverfordwest. Stephen...

News5 days ago

Amphetamine worth £22,500 found in car at Pembroke Dock

Two men who claimed to have driven from Cardiff to Pembroke Dock for a cleaning job were found to have...

News2 weeks ago

Message stays the same: Please do not visit Pembrokeshire this bank holiday weekend

With another Bank Holiday weekend on the horizon, visitors and second home owners are again being urged not to travel...

News2 weeks ago

Nigel Owens hosts virtual rugby quiz for Pembroke Panthers

PEMBROKE Panthers RFC enjoyed a rugby return during lockdown after winning a competition which saw international referee Nigel Owens host...

News2 weeks ago

How Wales created 19 new field hospitals in less than 8 weeks…

Across Wales the Welsh Government is supporting the NHS to create new field hospitals and rapidly increase bed capacity. Health...

News2 weeks ago

Pembrokeshire County Council leader’s coronavirus update, May 20th

Pembrokeshire County Council Leader, Councillor David Simpson, has provided a further coronavirus update for Wednesday, 20th May, as follows: ‘Once...

Popular This Week