Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Y ditectif sy’n cadw llygad manwl ar Faith

Published

on

DI Williams: Eiry Thomas

WRTH I’R chwilio barhau am Evan Howells yn y gyfres Un Bore Mercher, bob nos Sul ar S4C, a’r rhesymau am ei ddiflaniad gael eu hawgrymu yn raddol drwy’r gyfres, mae’r ditectif sy’n arwain yr ymchwiliad yn eithaf pendant bod ei wraig Faith wedi chwarae rhan fawr yn ei ddiflaniad.

D.I. Williams, sy’n cael ei phortreadu gan yr actores Eiry Thomas, yw’r ditectif dan sylw ac mae ganddi gyllell i’w hogi gyda chymeriad Faith (Eve Myles). Bu i’w llwybrau groesi yn rhinwedd swyddi’r ddwy yn y gorffennol gyda D.I. Williams yn teimlo bod Faith wedi amharu ar ei chyfle am ddyrchafiad wedi achos llys dadleuol.

“Mae gan D.I. Williams broblem gyda Faith am yr hyn ddigwyddodd mewn achos yn y gorffennol. Fe wnaeth hi godi amheuon am dystiolaeth wnaeth hi gyflwyno ac fe wnaeth hi bron ‘meso’ pethau lan iddi hi fel ditectif,” meddai Eiry sy’n wreiddiol o Gaerdydd.

“Oherwydd yr anghytuno gyda Faith yn y gorffennol, mae hi hyd yn oed yn fwy penderfynol o fynd ar ôl be’ mae hi’n meddwl sydd wedi digwydd, sef bod Faith wedi chwarae rhan allweddol yn niflaniad Evan. Mae bron yn mynd yn obsesiynol am y peth,” meddai.

Gyda brawd-yng-nghyfraith Faith, Terry (Matthew Gravelle), yn gweithio fel heddwas dan arweinyddiaeth D.I. Williams, mae hyn yn cymhlethu pethau’n fwy, a buan iawn y daw yntau i sylweddoli nad yw cymysgu gwaith a theulu yn syniad da.

Dyma’r tro cyntaf i Eiry Thomas chwarae rhan ditectif ac mae’n cyfaddef y bu’n rhaid iddi ddiosg bron pob elfen o’i ffydd mewn pobl wrth baratoi ar gyfer y rhan. Cafodd gyngor a chymorth gan ei nith sy’n blismones yn Heddlu’r Met. yn Llundain hefyd.

“Fel actores, dwi’n berson llawn empathi ac yn meddwl am deimladau pobl eraill. Ac fel person dwi’n credu ac yn ymddiried ym mhawb. Ar ôl siarad gyda fy nith, mi wnes i ddysgu bod byd yr heddlu’n wahanol iawn; dydyn nhw ddim yn gweld y byd fel ydw i. ‘Nes i ddysgu bod un cam anghywir yn eu gwaith yn gallu bod yn andwyol tu hwnt a wnaiff cydweithwyr ddim gadael i chi anghofio camgymeriadau. Y peth mwyaf ges i ganddi oedd, ‘Paid credu neb, paid ymddiried yn neb a bydd ar dy wyliadwriaeth bob tro’. A dyna’r rhinweddau dwi wedi ceisio ymgorffori yng nghymeriad D.I. Williams.”

Wrth i Un Bore Mercher ddatblygu a’r dirgelwch barhau, mae pawb yn ddrwgdybus o’i gilydd, yn enwedig felly D.I. Williams o Faith. Yn y bennod nesaf cawn weld i ba eithafion mae’r ditectif yn fodlon mynd i brofi ‘euogrwydd’ Faith, hyd yn oed os ydy hynny’n golygu ymyrryd â thystiolaeth.

Cymraeg

Cerddwyr Cylch Teif

Published

on

Cerddwyr: Ar y trywydd iawn

YM MIS Mawrth, buon ni yn ardal Nanhyfer a Llwyngwair gyda Tony Haigh yn arwain y daith gylch. Gwelon ni Eglwys Nanhyfer, yr ywen waedlyd a’r groes Geltaidd yn y fynwent, Castell Nanhyfer (lle bu llawer o waith cloddio yn ddiweddar), croes y pererinion, a chlywsom hanes Llwyn-gwair wrth gerdded heibio. Aeth rhai ohonom i sychu, cymdeithasu a chael lluniaeth yn Nhafarn Tre-wern wedyn. Er gwaethaf y glaw, cytunodd pawb ei fod yn daith ddymunol o ran y llwybrau a’r cwmni, ac yn un ddiddorol iawn o ran hanes yr ardal.

Llethrau Carn Ingli fydd ein cyrchfan 14eg Ebrill, a Ruth Sharpe a Judith Wainwright yn arwain. Byddwn yn gadael y llecyn parcio ger Cilgwyn (SN070 373) am 10:30yb.

I ddod o hyd iddo, ar ôl tua hanner milltir ar y ffordd fach o Drefdraeth at Gilgwyn trowch i’r dde a dilyn yr heol fferm ar hyd y mynydd am ryw 300 metr, neu gallwch weld map ar: tinyurl.com/parciocarningli . Bydd yn daith ddwy awr tua 2.5 milltir mewn cylch clocwedd i gyd ar draciau dwyreiniol a gogleddol Carn Ingli heb ddringo’r llethrau serth. Cyfanswm yr esgyniad fydd tua 330 troedfedd a fydd dim sticlau. Bydd rhannau yn weddol fwdlyd dan draed, yn enwedig wrth groesi’r nentydd bychain. Bydd digon i’n diddori: olion ein cynhanes ar y mynydd yn enwedig y cytiau cylch niferus; ffermio heddiw; a golygfeydd eang ac amrywiol. Ar ôl y daith, gallwn gymdeithasu dros luniaeth ac mae dewis da yn Ndraeth, yn enwedig caffis ‘Blas’ a ‘Tides’ ar Heol y Farchnad, a Gwesty’r Castell ar y briffordd.

Ddydd Sadwrn 12fed Mai awn i Goed y Foel, Llandysul, a’r arweinwyr fydd Lesley Parker a Dee McCarney. Byddwn yn gadael maes parcio Llandysul (SN418 406) (Cod post SA44 4QP) am 10.30, gan rannu ceir i’r man cychwyn gerllaw. Awn ar daith gylch ddwy awr tua dwy filltir, i gyd ar lwybrau y tu mewn i Warchodfa Natur Coed Cadw. Mae’r warchodfa mewn cwm siâp ‘V’ a gwnawn ddringo’r llethr ar naill ochr y cwm, disgyn i’r gwaelod, a dringo rhan o’r llethr ochr arall y cwm cyn dychwelyd i’r man cychwyn. Ni fydd sticlau ond bydd esgyniad o ryw 460 troedfedd a’r llethrau yn weddol serth mewn mannau. Cawn fwynhau’r goedwig gollddail yn ei llawn ogoniant ganol y gwanwyn; adar yn canu nerth eu pennau; clychau’r gog a blodau eraill y gwanwyn. Dysgwn am ofal Coed Cadw am y safle, am ardal mam Owain Glyndŵr, ac am Gaer Pen Coed y Foel. Bydd cyfle wedyn i gymdeithasu dros luniaeth yng Ngwesty’r Porth yn Llandysul.

Bydd croeso i bawb ar bob taith. Os nad ydych wedi cerdded gyda ni o’r blaen, neu os hoffech ragor o fanylion neu i fod ar y rhestr bostio, cysylltwch â philippa.gibson@gmail.com 01239 654561

Dyddiadau:

14 Ebrill: Carn Ingli
Gadael y maes parcio wrth odre dwyreiniol Carn Ingli ger Cilgwyn (SN070 373) (tinyurl.com/parciocarningli) am 10.30yb.
Arweinwyr: Ruth Sharpe a Judith Wainwright

12 Mai: Coed y Foel, Llandysul
Gadael maes parcio Llandysul (SN418 406) (Cod post SA44 4QP), gan rannu ceir, am 10.30yb.
Arweinwyr: Lesley Parker a Dee McCarney

9 Mehefin: Ardal Preseli
Gadael man yn ymyl Dan y Garn (SN126 307) (ardal Cod post SA66 7SN), tua 1km i’r Gorllewin o Gofeb Waldo, am 10.30yb.
Arweinydd: Dafydd Davies

Continue Reading

Cymraeg

Croeso cynnes i ddysgwyr yn Tafarn Sinc

Published

on

Maent yn dysgu Cymraeg: Gretta ac Grace

MAE Tafarn Sinc wastad yn annog cwsmeriaid i siarad Cymraeg ac yn arbennig y sawl sy’n ymroi i ddysgu’r iaith.

Mae’r staff yn barod i’w cynorthwyo a rhoi hyder iddyn nhw. Pwy gerddodd i mewn amser cinio pwy ddiwrnod yn cario copie o’r gwerslyfr Cwrs Mynediad, o dan eu ceseiliau, ond Gretta Marshall o Gilgeti a Grace Mizen o Tredeml. Wel, mae’r ddwy o Gaerdydd yn wreiddiol a heb gael y cyfle i ddysgu’r iaith yn yr ysgol na chwaith ei chlywed yn y gymuned.

Pam dysgu’r iaith te Grace?

“Wel, achos bo fi’n Gymraes. Sdim ishe mwy o reswm na hynny,” oedd yr ateb pendant.

Pam dod i Tafarn Sinc te Gretta? “Wel, achos yr awyrgylch. I ni ishe clywed yr iaith,” meddai Gretta gan chwilio am air arall yn ei gwerslyfr.

“Mae mor galonogol i fynd rhywle lle mae croeso Cymraeg i gael. Ac mae ‘Say Something in Welsh’ yn help mawr hefyd”, ychwanegodd.

Mae’r ddwy yn ceisio denu dysgwyr i ymarfer eu Cymraeg llafar yn un o dafarndai Cilgeti. Ond mae’n lled debyg y byddan nhw’n ffeindio eu ffordd i Rhos-y-bwlch yng nghanol y Preselau yn gyson o hyn mlân.

A dweud y gwir o’u clywed yn toethan p’un ohonyn nhw fydde’n debyg o fynd â’r gweinydd ifanc penfelyn, serchog, adref gyda nhw, ma’ nhw’n siŵr o ddychwelyd!

Fe wna Tafarn Sinc ei ran i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Continue Reading

Cymraeg

Taith emosiynol yn Zimbabwe

Published

on

Seren Jones: 'Roedd hynny'n brofiad emosiynol iawn'

MAE Zimbabwe wedi dioddef mwy na’i siâr o boen a helynt dros yr hanner canrif ddiwethaf, ac ym mis Tachwedd, ar ôl degawdau wrth y llyw, cafodd yr unben Robert Mugabe ei orfodi i ildio ei rym.

Mewn rhaglen ddogfen arbennig gan BBC Cymru nos Iau, 5 Ebrill ar S4C, Zimbabwe, Taid a Fi, cawn ddilyn taith Seren Jones, sy’n newyddiadurwr gyda’r BBC World Service yn ôl i Zimbabwe, y wlad lle cafodd ei mam ei geni a’i thaid, Sekuru, ei gladdu.

Wrth ddod i adnabod ei theulu yn Affrica’n well a dysgu mwy am ei thaid, mae Seren yn ceisio deall y wlad yma sydd mor annwyl iddi hi a’i theulu. Un cwestiwn mawr sydd ar ei meddwl – ai’r Arlywydd newydd, Emmerson Mnangagwa, neu’r ‘Crocodeil’ i’w elynion, yw’r dyn i arwain y wlad at ddyfodol gwell? A fydd modd iddo wireddu breuddwyd Sekuru ac adeiladu’r genedl mae’r bobl yn ei haeddu?

“Ro’n i’n awyddus i wneud y rhaglen gan ei fod yn foment hanesyddol i bobl Zimbabwe,” meddai Seren, 23, gafodd ei magu yn Llundain, Caerdydd a Seland Newydd, ac sydd bellach yn gweithio yn Llundain.

“Am y tro cyntaf ers annibyniaeth roedden nhw am gael arlywydd newydd, ac ro’n i eisiau gweld pa effaith roedd hynny am gael ar bobl y wlad a phobl sy’n byw y tu allan i’r wlad, fel fy nheulu i yng Nghymru. Dyma gyfle i gael taith bersonol i weld fy nheulu ac i ffeindio allan mwy am fy nhaid.”

Symudodd taid Seren, Sekuru, ei deulu i fyw i Lundain ddechrau’r 1970au, lle’r oedd yn llefarydd i’r Blaid Zanu-PF. Roedd yn rhan o’r frwydr dros ryddid yn erbyn y lleiafrif gwyn oedd yn rheoli’r wlad – Rhodesia – fel y’i galwyd yr adeg honno. Dychwelodd i’w wlad enedigol pan ddaeth annibyniaeth a throdd ei gefn ar wleidyddiaeth i ffermio.

Un o uchafbwyntiau’r daith i Seren oedd siarad gydag aelodau o’i theulu i ganfod mwy am y gŵr arbennig hwn. “Nes i ond cwrdd â ‘nhaid unwaith pan o’n i’n 4 oed; doedd gen i ddim cof ohono, felly roedd hynny’n brofiad emosiynol iawn i mi. Rhan gofiadwy arall o’r daith oedd cael siarad â phobl fyddwn i byth wedi cwrdd â nhw fel arall, fel Peter, oedd yn aelod o fyddin Rhodesia. Roedd hynny’n anhygoel, oherwydd yn tyfu fyny, roedd gen i ryw fath o perception o bobl Rhodesia, a wnaeth o debuncio’r hyn o’n i’n ei gredu yn llwyr. Cafodd bywydau eu dinistrio ar y ddwy ochr ac mae’r effeithiau’n dal i’w gweld heddiw.”

Er gwaethaf creithiau’r gorffennol, mae awgrym o dro ar fyd erbyn hyn. “Nes i sylwi bod lot o newidiadau wedi digwydd yn Zimbabwe ers y tro diwethaf i mi fod yno,” meddai Seren. “Dwi’n cofio’r ddau dro diwethaf aethon ni yno ro’dd wastad heddlu ar y ffordd yn cymryd arian neu’n trio’ch breibio chi am ba bynnag reswm. Y tro yma doedd dim heddlu ar y ffyrdd o gwbl – ac roedd WiFi yn y maes awyr…dwi ddim yn cofio cael WiFi yno y tro diwethaf!

“Dwi’n gobeithio gwnaiff y rhaglen roi ryw fath o bersbectif i bobl Cymru am ran arall o’r byd sydd ddim i’w gweld yn y cyfryngau lot; neu sydd wastad yn cael ei bortreadu yn negyddol.”

Continue Reading
News6 hours ago

Fishguard: Terminal could close for three months for improvement to infrastructure

FISHGUARD’S ferry terminal could be closed for up to three months, the operator Stena Line has revealed. A replacement of...

Politics9 hours ago

Carwyn Jones top step down as row over Sargeant inquiry intensifies

THE FIRST MINISTER of Wales and leader of the Labour Party in Wales, Carwyn Jones, has announced he is to...

News1 day ago

Neyland pervert jailed for downloading child pornography

A NEYLAND man who “learned absolutely nothing” after being caught by the police downloading child pornography has been jailed today...

News1 day ago

Concerns over jobs as Allied Healthcare faces uncertain future

ALLIED HEALTHCARE have began the process of a Company Voluntary Arrangement (CVA) as local authorities are facing financial difficulties that...

News2 days ago

Milford Haven: ‘Police woke us at 3am’ over concern for child wandering streets

RESIDENTS in Milford Haven said they were woken up by police officers at 3am on Friday morning. Police were responding...

News3 days ago

Withybush to be downgraded, new hospital built, in proposal

GENERAL HOSPITAL services will be lost from Pembrokeshire in each option being considered by the local health board. The consultation...

News3 days ago

Drink driver who was ‘only just’ over limit banned for three years

A MILFORD HAVEN man who was ‘only just’ over the limit has been disqualified from driving for three years. Ieuan...

News5 days ago

Local MP backs Syrian missile strikes

STEPHEN CRABB has voiced his support for the action taken in Syria by the UK Government. The MP for Preseli...

News5 days ago

Tenby: Car park plans recommended for refusal

PLANS for a car park on Tenby’s South Parade to be made permanent have been recommended for refusal once again....

News5 days ago

Tenby yacht saved twice in twenty four hours

A YACHT had to be saved from waters around Tenby by the RNLI twice in twenty four hours. Tenby’s relief...

Popular This Week