Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Wyth Seren yn Barod i Daclo’r Iaith

Published

on

MAE Cariad@ Iaith:Love4Language yn dod nÙl i S4C. Y tro hwn, gr’p o selebs sy’n derbyn yr her o ddysgu Cymraeg mewn wythnos – a hynny yng nghanol harddwch Nant Gwrtheyrn ym Mhen Ll’n. Mi fydd cyfres 2014 yn dechrau ar S4C nos Lun 16 Mehefin gyda Nia Parry a Matt Johnson yn cyflwynoír rhaglenni nosweithiol ñ ond bydd rhaid disgwyl am y tro i glywed pwy fydd y selebs fydd yn cadw cwmni iddyn nhw. Bydd y criw yn aros yng Nghanolfan Breswyl Cymraeg i Oedolion, Nant Gwrtheyrn yn Llithfaen ger Pwllheli am wythnos er mwyn mynychu gwersi Cymraeg dwys gydaír tiwtoriaid Nia Parry ac Ioan Talfryn bob dydd, a chymryd rhan mewn gweithgareddau lu trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd rhaglen arbennig yn cyflwyno’r sir ar S4C nos Sadwrn 14 Mehefin am 8.00pm, ac yna bydd Cariad@Iaith:Love4Language ymlaen bob noson o nos Lun 16 Mehefin hyd at nos Wener 20 Mehefin am 8.30pm a 9.25pm, a darlledir y ffeinal nos Sadwrn 21 Mehefin am 8.00pm. Cynhyrchir y gyfres gan gwmni Fflic, sy’n rhan o Boom Pictures Cymru. Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys S4C: “Ry’n ni wrth ein boddau bod yr wyth yma wedi cytuno i gymryd rhan – maen nhw’n gasgliad eclectig a dweud y lleiaf! Maen nhw’n dod o bob math o gefndiroedd gwahanol ac yn enwog mewn meysydd gwahanol iawn i’w gilydd. Ry’n ni’n si’r y bydd llawer o hwyl lawr yn y Nant efo’r criw yma wrth iddyn nhw fynd ati i ddysgu Cymraeg ac ysbrydoli eraill i roi cynnig arni.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Ysgol Rhys Pritchard yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn swyddogol

Published

on

MAE Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri wedi dod yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn swyddogol, ar ôl cael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Rhoddodd cynghorwyr gefnogaeth unfrydol i’r cynlluniau i newid y ddarpariaeth iaith yn yr ysgol lle mae plant bellach yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at ddiwedd blwyddyn chwech, sef 11 oed.

Caiff Saesneg ei addysgu fel pwnc yn yr ysgol o flwyddyn 3 ymlaen, gyda’r nod o sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn hyderus ddwyieithog erbyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgol gynradd.

Mae’r newid hwn yn rhan o Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin ac mae’n unol â pholisïau cenedlaethol i gynyddu nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n dod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cafodd ymgynghoriad ffurfiol i gasglu adborth ynghylch y newidiadau arfaethedig gefnogaeth helaeth gan ddisgyblion, rhieni, staff ysgol a llywodraethwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Mae wedi bod yn siwrnai hir, ond un rydym wedi’i chymryd yn ofalus. Rydym wedi cyfathrebu ac ymgynghori’n drylwyr.

“Ym mis Medi y llynedd, cyhoeddwyd yr hysbysiad statudol – y cam olaf i rieni, llywodraethwyr a’r gymuned yn gyffredinol ymateb. Mae’r ysgol yn croesawu’r newid hwn – yr athrawon, y llywodraethwyr a’r plant.”

Ychwanegodd: “Rydym yn cyflawni ein nod o Sir Gâr ddwyieithog. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo ein strategaeth ac mae’r targed wedi’i osod o ran cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae gennym 30 mlynedd i ddyblu nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg – mae’n rhaid i addysg chwarae rhan allweddol er mwyn cyflawni nod hwn.”

Mae’n adeg gyffrous i’r ysgol wrth i ddisgyblion a staff baratoi i symud i adeiladu newydd ar hen safle Ysgol Uwchradd Pantycelyn.

Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau yn ystod Gwanwyn 2021. Bydd yr adeilad newydd yn darparu mwy o leoedd i ddisgyblion, yn ogystal â Chylch Meithrin integredig, neuadd gymunedol a mannau chwarae amlddefnydd.

Mae’r buddsoddiad £4.3 miliwn wedi’i ariannu’n gyfartal rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Continue Reading

Cymraeg

Straeon rhyfeddol rhai o adeiladau Cymru

Published

on

O GALEDI’r tloty i foethusrwydd tŷ bonedd, bydd cyfres newydd sbon ar S4C yn agor y drws ar straeon rhyfeddol rhai o adeiladau Cymru.

Bydd Waliau’n Siarad yn dathlu hanes a phensaernïaeth ein gwlad drwy straeon y bobl fu’n byw neu’n gweithio mewn chwe adeilad arbennig.

Bob wythnos, bydd y cyflwynwyr Aled Hughes a Sara Huws yn cael rhwydd hynt i grwydro coridorau a chorneli un adeilad penodol.

Ffermdy hynafol yng Ngheredigion gyda chysylltiadau ag oes y tywysogion, yr abatai a’r Greal Sanctaidd gaiff eu sylw yn y rhaglen gyntaf am 8yh nos Sul 12 Ionawr 2020.

Bydd Aled a Sara yn holi pam, sut a phryd y cafodd Mynachlog Fawr ei godi drws nesa at abaty eiconig Ystrad Fflur ger Tregaron.

Maen nhw’n sgwrsio gyda Charles Arch a’i chwaer Beti Williams am eu magwraeth ar y ffarm ganol y ganrif ddiwethaf, a’r ddau yn dwyn i gof hen ffordd Gymreig o fyw ac amaethu.

Mae Aled a Sara hefyd yn clywed am gyfraniad mynachod y Canol Oesoedd at ddiogelu’n llenyddiaeth, a damcaniaeth am greu canolfan tebyg i Abaty Westminster yn Ystrad Fflur i weinyddu Cymru annibynnol.

Yn gyflwynydd y gyfres gwis Rhannu ar S4C a sioe foreol BBC Radio Cymru, mae Aled wrth ei fodd yn clywed hanesion ac atgofion gan ystod eang o gyfranwyr.

“Mae gwneud y gyfres yma wir wedi bod yn fraint,” meddai Aled, sy’n dod o Lanbedrog yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw ar Ynys Môn.

“Dw’i a Sara wedi cael cyfle prin i fynd i mewn a chanfod mwy am chwech adeilad sy’n bwysig i’n hanes a’n hunaniaeth ni fel gwlad. Maen nhw’n gymaint mwy na waliau sych. Mae gan bob un eu straeon unigryw ac mae’r rheiny’n dod yn fyw wrth sgwrsio gyda phobl, a chlywed am eu profiadau nhw ac eraill fu’n byw neu’n gweithio yn yr adeiladau hyn.”

Mae Sara Huws yn wyneb newydd ar S4C ond fel hanesydd adeiladau mae ganddi brofiad helaeth o weithio ym maes archif a hanes pensaernïaeth.

“Beth oedd yn wych am Waliau’n Siarad oedd cael cyfle i fusnesu mewn adeiladau sydd fel arfer ynghau i’r cyhoedd. Mae llefydd fel Coleg Harlech yn rhan o’n hanes ni i gyd yng Nghymru ac roedd yn fraint cael mynediad at y lle. Mae mor bwysig i ni ddathlu ac ymfalchïo yn y trysorau pensaernïol yma, a gwneud yn siwr nad yw eu straeon yn mynd yn angof,” meddai Sara sy’n gweithio yn Adran Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Continue Reading

Cymraeg

Eisteddfod Llangollen yn Lansio Rhaglen 2020

Published

on

MAE Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi ei raglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020), ac mae tocynnau nawr ar werth.
Mae’r dathliad unigryw o heddwch a harmoni rhyngwladol yn dychwelyd am y 74ain tro, gyda pherfformiadau a chystadlaethau dyddiol gan rai o artistiaid a chorau gorau’r byd, cyn dod i ben llanw gyda gwobr fawreddog Côr y Byd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry, “Rydym yn falch iawn o lansio ein rhaglen o ragoriaeth gerddorol ac amrywiaeth rhyngwladol. Mae’n nod cyson gennym i ddod ag artistiaid cerddorol a dawns gorau’r byd ynghyd yma yng Nghymru, i berfformio yn ysbryd cyfeillgarwch.
“Mae’r digwyddiadau dyddiol yn adlewyrchu ein gweledigaeth o hybu heddwch trwy gerddoriaeth ac mae’r cyngherddau nos yn cynnig rhywbeth i bawb.”
Agorir rhaglen cyngherddau 2020 ddydd Mawrth 7fed Gorffennaf gyda dau o fawrion y byd canu clasurol, Aled Jones a Russell Watson. Ar nos Fercher 8fed Gorffennaf fe fydd Fusion, gydag ymddangosiad gan y Manchester Collective a’u sioe Sirocco, yn cynnig noson unigryw gyda naws yr Eisteddfod Ryngwladol yn ei hanfod wrth i elfennau cerddorol o ddiwylliannau gwahanol eistedd ochr yn ochr. Fe fydd brenhines ‘Soul’ Prydain, Beverley Knight, yn perfformio yn Llangollen am y tro cyntaf ar y nos Wener lle disgwylir sioe fyrlymus. Yr enillwyr gwobrau BRIT, James Morrison a Will Young, fydd ar frig lein-yp Llanfest 2020, mewn diweddglo gwych arall i wythnos yr Eisteddfod.

Croesawir dros 4,000 o berfformwyr i’r ŵyl flynyddol dros wythnos yr Eisteddfod, sy’n ddathliad cywrain o gerddoriaeth, diwylliant, creadigrwydd a chydweithio rhyngwladol. Mae’n hwb allweddol i dwristiaeth ddiwylliannol Gogledd Cymru gan ddenu dros 35,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Continue Reading
News3 days ago

Police warn motorists after thefts from cars in Haverfordwest

‘LOCK your car’ drivers are warned, following a two-day spate of thefts in Haverfordwest. Eight thefts were reported between January...

News3 days ago

Milford Haven: Police appeal after hair salon burgled

POLICE in Milford Haven are investigating a burglary at Cut-Away Hair Salon, Priory Street, which occurred at approx. 3am on...

News3 days ago

Milford Haven: Appeal for information after museum windows smashed

MILFORD HAVEN MUSEUM is asking for help after vandals struck around midnight, January 15. The museum, based on The Docks,...

News3 days ago

Antibiotics for sore throat symptoms service at some local pharmacies

A NEW service to determine if a patient requires antibiotics for sore throat symptoms is available at 18 pharmacies across...

News3 days ago

Plan ahead of railway upgrade work, says Network Rail

NETWORK RAIL and Transport for Wales are reminding passengers that buses will replace trains between Carmarthen and Pembroke Dock from...

News4 days ago

Penally: Former Chequers nightclub licence hearing delayed

AN APPEAL hearing against a decision by Pembrokeshire County Council to grant a licence for a new nightclub has been...

News4 days ago

Takeaway owner jailed – ‘unfit to run a kitchen’

The former owner of a food outlet in Cilgerran has been jailed for four months after he was branded “unfit...

News5 days ago

Milford Haven: Man suspected of ‘trying doors’ arrested say police

FOLLOWING many reports on social media about someone trying doors in the Milford Haven area a man has been arrested,...

News5 days ago

Pembroke Dock takeaway fined for failing to display hygiene rating

A FOOD business operator has been fined the maximum amount of £1,000 for failing to correctly display a Food Hygiene...

News5 days ago

Council issues Pembrokeshire weather report

THERE are a number of reports relating to localised minor surface water flooding throughout the county making driving conditions difficult....

Popular This Week