Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Pwy fydd yr arwr yn Sioe Gynradd Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd

Published

on

BYDD LLWYFAN Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014 dan ei sang wrth i dros 100 o blant y sir berfformio sioe gerdd newydd sbon ‘Paid ‘ Gofyn i fi’ yn ystod wythnos yr Eisteddfod yn y Bala. Mae cerddoriaeth y sioe yn seiliedig ar ganeuon Cymraeg adnabyddus grwpiau fel Edward H Dafis, Meic Stevens, Gwibdaith Hen Fr’n, Anweledig ac eraill. Fe?i haddaswyd ar gyfer y sioe gan y cyfarwyddwr cerdd, Owain Gethin Davies, gyda’r awdur Haf Llewelyn o Lanuwchllyn yn gyfrifol am y geiriau a’r sgript. Bydd y sioe yn sicr o dynnu torf i’r pafiliwn ar gyfer y perfformiad, nos Fawrth 27 Mai am 20:00. Y canwr o’r Blaenau, Gai Toms sydd wedi creu anthem newydd sbon ar gyfer y sioe o’r un enw Paid Gofyn i Fi a defnyddiwyd ei arbenigedd cerddorol hefyd ar gyfer paratoi’r traciau cefndir i’r sioe yn ei stiwdio Sbensh ym Mro Ffestiniog . Mae’r plant ysgol gynradd yn gweithio ar y sioe ers mis Ionawr gan deithio?n wythnosol o ysgolion ledled Meirionnydd i ymarfer yn Ysgol y Gader, Dolgellau. Mae’r tiwtoriaid wrth eu bodd ‘r ymateb. Yn l Y Cyfarwyddwr Artistig, Iola Ynyr, o Gwmni Fr’n Wen sy’n cydweithio ag arbenigwyr lleol ar y sioe: ‘Mae sgript afaelgar Haf Llywelyn a’r amrywiaeth yn arddulliau’r caneuon yn rhoi cyfle i’r cast serennu. Mae rhywun yn cael gwefr yn barod wrth i’r cynhyrchiad ddechrau dod at ei gilydd ac mae’r pleser mae’r plant yn ei gael wrth ymarfer yn heintus. Yn goron ar y cwbl, ceir anthem gofiadwy a gyfansoddwyd gan Gai Toms a’r cast i gloi Paid gofyn i fi. Un o’r t’m artistig sy’n teimlo’n gartrefol yn gweithio gyda’r bobl ifanc yw’r Ymarferydd Drama, Siwan Llynor o’r Bala. Mae hi bellach yn briod ac yn byw gyda’i theulu ifanc yn Ynys M’n ond mae hi’n falch iawn o fod n’l ‘adref’ yn gweithio gyda phobl ifanc sir Feirionnydd fel Cyfarwyddwr Cysylltiol y Sioe. ‘Mae’n deimlad braf iawn bod n’l adref ym Mhenllyn, yn gweithio gyda phlant, rhai ohonyn nhw’n blant i fy ffrindiau! Mae’n fy atgoffa o’r cyfleoedd y ces i yn ystod fy mhlentyndod gan yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Dwi’n mawr obeithio y bydd y plant yn cofio hyn fel profiad cadarnhaol, un lle maen nhw wedi ffurfio cyfeillgarwch ac un y byddan nhw’n hel atgofion melys amdano ymhen blynyddoedd i ddod.’ Mae dau o’r prif rannau yn cael eu chwarae gan Rhys Llewelyn o Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn ac Elan Cain Davies o Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd. Mae’r ddau’n edrych ymlaen at y perfformiad yn y pafiliwn. Mae’r sioe yn dilyn hanes arwyr di-glod, gydag arweinyddiaeth yn dod gan ddau unigolyn dewr annhebygol. Mae arwr amlwg y stori, yr arth o ddyn sydd i fod yn ddewr a chryf gyda byddin o farchogion ffyrnig yn aros am yr alwad i achub y dydd, yn cysgu ym mryniau Meirionnydd. Pwy yw’r arwr sy’n helpu’r plant i ymladd dyfodol eu cae chwarae? Weithiau nid ydym yn sylweddoli pwy ydi’r arwyr go iawn, y rhai sydd byth yn troi eu cefnau ac yn dweud. Mae’r sioe a’i stori hudolus yn llawn dychymyg a chreadigrwydd ac mai’n gorffen gyda negeseuon a them’u cryf sy’n berthnasol i bawb heddiw. Mae agwedd greadigol arall i’r sioe oherwydd arbenigedd lleol, sef gwaith pypedu. Yr artist Mari Elain Gwent sy?n wreiddiol o Lanuwchllyn yw dylunydd gwisgoedd a set ‘Paid’ Gofyn i Fi’. “Mae hi’n wych cael gweithio efo Mari fel artist cymunedol a dylunydd i’r sioe. Rydyn ni’n gallu dwyn ar ei harbenigedd i gyflwyno pethau newydd fel pypedau. Mae hi’n creu cymeriad yr aderyn prin Cynffon Binc y Boncen fel pyped yn ogystal’r anifeiliaid eraill fel y pili pala, siencyn y gwair a’r creaduriaid eraill. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, dwi wedi bod yn ymweld grwpiau llai o blant yn eu hysgolion i greu’r agwedd yma o’r cynhyrchiad. Mae’r cyfan yn dod at ei gilydd yn dwt. Mae gwaith Mari yn arbennig a dwi?n edrych mlaen yn fawr i weld yr adran bypedau yn cael ei osod yn y sioe.” Cai Tomos, enw arall adnabyddus sy?n wreiddiol o Ddolgellau a Sarah Mumford sydd wedi bod yn gweithio ar goreograffi?r sioe. Mae’r criw yn ddiolchgar iawn i’r athrawon a’r gwirfoddolwyr lleol am eu cefnogaeth gydol y broses, ‘maen nhw wedi bod yn gwbl amhrisiadwy meddai Siwan Llynor.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Ysgol Rhys Pritchard yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn swyddogol

Published

on

MAE Ysgol Rhys Pritchard yn Llanymddyfri wedi dod yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn swyddogol, ar ôl cael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Rhoddodd cynghorwyr gefnogaeth unfrydol i’r cynlluniau i newid y ddarpariaeth iaith yn yr ysgol lle mae plant bellach yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at ddiwedd blwyddyn chwech, sef 11 oed.

Caiff Saesneg ei addysgu fel pwnc yn yr ysgol o flwyddyn 3 ymlaen, gyda’r nod o sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn hyderus ddwyieithog erbyn diwedd eu cyfnod yn yr ysgol gynradd.

Mae’r newid hwn yn rhan o Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin ac mae’n unol â pholisïau cenedlaethol i gynyddu nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n dod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cafodd ymgynghoriad ffurfiol i gasglu adborth ynghylch y newidiadau arfaethedig gefnogaeth helaeth gan ddisgyblion, rhieni, staff ysgol a llywodraethwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Mae wedi bod yn siwrnai hir, ond un rydym wedi’i chymryd yn ofalus. Rydym wedi cyfathrebu ac ymgynghori’n drylwyr.

“Ym mis Medi y llynedd, cyhoeddwyd yr hysbysiad statudol – y cam olaf i rieni, llywodraethwyr a’r gymuned yn gyffredinol ymateb. Mae’r ysgol yn croesawu’r newid hwn – yr athrawon, y llywodraethwyr a’r plant.”

Ychwanegodd: “Rydym yn cyflawni ein nod o Sir Gâr ddwyieithog. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo ein strategaeth ac mae’r targed wedi’i osod o ran cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae gennym 30 mlynedd i ddyblu nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg – mae’n rhaid i addysg chwarae rhan allweddol er mwyn cyflawni nod hwn.”

Mae’n adeg gyffrous i’r ysgol wrth i ddisgyblion a staff baratoi i symud i adeiladu newydd ar hen safle Ysgol Uwchradd Pantycelyn.

Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau yn ystod Gwanwyn 2021. Bydd yr adeilad newydd yn darparu mwy o leoedd i ddisgyblion, yn ogystal â Chylch Meithrin integredig, neuadd gymunedol a mannau chwarae amlddefnydd.

Mae’r buddsoddiad £4.3 miliwn wedi’i ariannu’n gyfartal rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Continue Reading

Cymraeg

Straeon rhyfeddol rhai o adeiladau Cymru

Published

on

O GALEDI’r tloty i foethusrwydd tŷ bonedd, bydd cyfres newydd sbon ar S4C yn agor y drws ar straeon rhyfeddol rhai o adeiladau Cymru.

Bydd Waliau’n Siarad yn dathlu hanes a phensaernïaeth ein gwlad drwy straeon y bobl fu’n byw neu’n gweithio mewn chwe adeilad arbennig.

Bob wythnos, bydd y cyflwynwyr Aled Hughes a Sara Huws yn cael rhwydd hynt i grwydro coridorau a chorneli un adeilad penodol.

Ffermdy hynafol yng Ngheredigion gyda chysylltiadau ag oes y tywysogion, yr abatai a’r Greal Sanctaidd gaiff eu sylw yn y rhaglen gyntaf am 8yh nos Sul 12 Ionawr 2020.

Bydd Aled a Sara yn holi pam, sut a phryd y cafodd Mynachlog Fawr ei godi drws nesa at abaty eiconig Ystrad Fflur ger Tregaron.

Maen nhw’n sgwrsio gyda Charles Arch a’i chwaer Beti Williams am eu magwraeth ar y ffarm ganol y ganrif ddiwethaf, a’r ddau yn dwyn i gof hen ffordd Gymreig o fyw ac amaethu.

Mae Aled a Sara hefyd yn clywed am gyfraniad mynachod y Canol Oesoedd at ddiogelu’n llenyddiaeth, a damcaniaeth am greu canolfan tebyg i Abaty Westminster yn Ystrad Fflur i weinyddu Cymru annibynnol.

Yn gyflwynydd y gyfres gwis Rhannu ar S4C a sioe foreol BBC Radio Cymru, mae Aled wrth ei fodd yn clywed hanesion ac atgofion gan ystod eang o gyfranwyr.

“Mae gwneud y gyfres yma wir wedi bod yn fraint,” meddai Aled, sy’n dod o Lanbedrog yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw ar Ynys Môn.

“Dw’i a Sara wedi cael cyfle prin i fynd i mewn a chanfod mwy am chwech adeilad sy’n bwysig i’n hanes a’n hunaniaeth ni fel gwlad. Maen nhw’n gymaint mwy na waliau sych. Mae gan bob un eu straeon unigryw ac mae’r rheiny’n dod yn fyw wrth sgwrsio gyda phobl, a chlywed am eu profiadau nhw ac eraill fu’n byw neu’n gweithio yn yr adeiladau hyn.”

Mae Sara Huws yn wyneb newydd ar S4C ond fel hanesydd adeiladau mae ganddi brofiad helaeth o weithio ym maes archif a hanes pensaernïaeth.

“Beth oedd yn wych am Waliau’n Siarad oedd cael cyfle i fusnesu mewn adeiladau sydd fel arfer ynghau i’r cyhoedd. Mae llefydd fel Coleg Harlech yn rhan o’n hanes ni i gyd yng Nghymru ac roedd yn fraint cael mynediad at y lle. Mae mor bwysig i ni ddathlu ac ymfalchïo yn y trysorau pensaernïol yma, a gwneud yn siwr nad yw eu straeon yn mynd yn angof,” meddai Sara sy’n gweithio yn Adran Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd.

Continue Reading

Cymraeg

Eisteddfod Llangollen yn Lansio Rhaglen 2020

Published

on

MAE Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi cyhoeddi ei raglen ar gyfer 2020 (7-12 Gorffennaf 2020), ac mae tocynnau nawr ar werth.
Mae’r dathliad unigryw o heddwch a harmoni rhyngwladol yn dychwelyd am y 74ain tro, gyda pherfformiadau a chystadlaethau dyddiol gan rai o artistiaid a chorau gorau’r byd, cyn dod i ben llanw gyda gwobr fawreddog Côr y Byd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr Eisteddfod Ryngwladol, Edward-Rhys Harry, “Rydym yn falch iawn o lansio ein rhaglen o ragoriaeth gerddorol ac amrywiaeth rhyngwladol. Mae’n nod cyson gennym i ddod ag artistiaid cerddorol a dawns gorau’r byd ynghyd yma yng Nghymru, i berfformio yn ysbryd cyfeillgarwch.
“Mae’r digwyddiadau dyddiol yn adlewyrchu ein gweledigaeth o hybu heddwch trwy gerddoriaeth ac mae’r cyngherddau nos yn cynnig rhywbeth i bawb.”
Agorir rhaglen cyngherddau 2020 ddydd Mawrth 7fed Gorffennaf gyda dau o fawrion y byd canu clasurol, Aled Jones a Russell Watson. Ar nos Fercher 8fed Gorffennaf fe fydd Fusion, gydag ymddangosiad gan y Manchester Collective a’u sioe Sirocco, yn cynnig noson unigryw gyda naws yr Eisteddfod Ryngwladol yn ei hanfod wrth i elfennau cerddorol o ddiwylliannau gwahanol eistedd ochr yn ochr. Fe fydd brenhines ‘Soul’ Prydain, Beverley Knight, yn perfformio yn Llangollen am y tro cyntaf ar y nos Wener lle disgwylir sioe fyrlymus. Yr enillwyr gwobrau BRIT, James Morrison a Will Young, fydd ar frig lein-yp Llanfest 2020, mewn diweddglo gwych arall i wythnos yr Eisteddfod.

Croesawir dros 4,000 o berfformwyr i’r ŵyl flynyddol dros wythnos yr Eisteddfod, sy’n ddathliad cywrain o gerddoriaeth, diwylliant, creadigrwydd a chydweithio rhyngwladol. Mae’n hwb allweddol i dwristiaeth ddiwylliannol Gogledd Cymru gan ddenu dros 35,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Continue Reading
News3 hours ago

Narberth: ‘My mum’s camper was stolen and found burned out down the road’

A CAMPER VAN stolen on Thursday night in Narberth was found burned a short distance from where it was parked,...

Community7 hours ago

Dairy challenges Pembrokeshire kids to win £1,000 for their school

ECO-FRIENDLY kids in Pembrokeshire are being urged to get creative with recycling and win their school £1,000. The call comes...

News7 hours ago

Hook: Police and school confirm death of boy, 13

POLICE are investigating the sudden death of a 13-year-old boy from Hook on Wednesday (Jan 22) A police spokesman told...

News1 day ago

No action at Cardiff Airport over virus

THERE were no checks or screening at Cardiff airport this morning (Jan 23) as international concern continues to grow about...

Education3 days ago

No opt-out for learning about religion, relationships and sexuality

PARENTS will not be able to prevent their children from learning about religion, relationships and sexuality in the new curriculum....

Business3 days ago

Air Link Wales now flying from Haverfordwest

AVIATION company Flitestar Private Air have launched their new Air Link Wales Programme connecting Haverfordwest, Caernarfon and Cardiff with other...

News3 days ago

Pizza chain serves up new jobs

THIRTY new jobs have been created with the opening of a national pizza chain in Haverfordwest. Domino’s opened its new...

News3 days ago

Chopper crew helps to rescue surfer at Freshwater West

A WINDSURFER who got into difficulty was rescued from Freshwater West by rescue services on Sunday (Jan 19). HM Coastguard...

News4 days ago

Luke Evans to lead new ITV drama ‘The Pembrokeshire Murders’

MURDER MYSTERY and The Alienist star Luke Evans is to lead an ITV crime drama focused on west Wales. The...

Community4 days ago

Marisa celebrates in style with Chatty Man Alan Carr

A Slimming World Consultant from Whitland celebrated their group’s success by meeting chat show host and comedian, Alan Carr. Alan,...

Popular This Week