Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Merched Parchus – Blin, blêr a gwarthus

Published

on

SENGL am y tro cyntaf ers iddi gael boobs, a nôl ble oedd hi ddeng mlynedd yn ôl yn nhŷ ei rhieni – mae’r “ffeminydd wael” a’r awdures ddiog Carys yn methu, wir yn methu. Yr unig beth sydd wedi newid yw bod ganddi 2:1 a dim hymen.

Tra bod pawb o’i hamgylch yn llwyddo i gyflawni insta-perffeithrwydd, yr unig beth sy’n lleddfu tor-calon Carys yw podlediadau Americanaidd am lofruddiaethau graffig, sy’n ddihangfa lwyr o’i realiti llwm.

Mae’n benderfynol o ail-greu ei hun yn oedolyn go iawn, ond gyda llais mewnol Carys yn mynegi ei gwir deimladau, mae ei hobsesiwn tywyll yn creu ffantasiâu gwaedlyd tra’i bod hi’n brwydro ei hofnau, #lifegoals a’i hanallu i gymryd cyfrifoldeb am ei hapusrwydd ei hun.

Er ei bod yn dibynnu ar ei ffrindiau – Lowri, Dan a Siriol – a’i theulu i ddatrys ei holl broblemau, mae niwl y straeon trosedd a’i hobsesiwn â hi ei hun yn ei dallu hi i wir broblemau ei ffrindiau.

Byddwch yn barod i binjio Merched Parchus ar-lein ar ffurf Bocs Set am y tro cyntaf ar S4C ar wasanaeth S4C Clic ar yr 12 Ebrill ac yn wythnosol ar deledu traddodiadol o 19 Ebrill.

Cyfres ffraeth, onest a thywyll, crëwyd Merched Parchus a’i wireddu gan rai o dalentau newydd mwyaf cyffrous Cymru sef Hanna Jarman (o Gaerdydd) a Mari Beard (o Aberystwyth). Mae’r ddwy, sydd wedi ysgrifennu’r gyfres ac sydd yn chwarae’r ddwy brif gymeriad Carys (Hanna) a Lowri (Mari), yn hapus iawn bod y ddrama yn mynd i arwain y chwildro digidol ar S4C.

“Sgenai’m teledu, felly wi’n gwylio popeth ar laptop,” meddai Hanna. “A fi’n gwylio pethau ar fy ffôn mwy a mwy – pethau fel YouTube a Netflix. Ac mae’r genhedlaeth sydd yn dod ar ein hôl ni’n meddwl ‘live telly? Whaaat?’ dyn nhw ddim yn ei wylio fe o gwbl. I ni mae e’n gwneud gymaint o synnwyr. Fi’n rili falch mai ni yw’r cyntaf ar S4C i gael rhywbeth wedi darlledu ar-lein yn gyntaf.”

Mae pob pennod o Merched Parchus yn cynnwys ffantasi wedi’i ysbrydoli gan y podlediad y mae Carys yn gwrando arno. Mae’r troseddi erchyll yma yn treiddio mewn i realiti Carys ag yn adlewyrchu ei meddylfryd tywyll gyda chanlyniadau gwaedlyd ac weithiau brawychus.

Felly pam yr obsesiwn gyda’r podlediau trosedd?

“Mae Hanna a fi yn eitha’ obsessed gyda straeon am lofruddiaethau a “serial killers”. Mae hi’n naturiol i ni ysgrifennu am beth ydyn ni’n gwybod felly benderfynon ni ddefnyddio elfen o “true crime” yn y gyfres,” esboniodd Mari.

Mae Hanna’n cytuno. “Ro’n ni eisiau trafod y ffaith bod llofruddiaeth nawr yn cael ei hystyried yn adloniant a bod hyn ddim yn beth iachus. Hefyd o’n ni eisiau ceisio dod o hyd i ffordd i Carys osgoi ei realiti hi ac adlewyrchu ei hiselder hi.”

Mae dramâu sydd wedi cael ei ysgrifennu gan fenywod ar gyfer menywod yn mynd o nerth i nerth ar hyn o bryd ac mae Merched Parchus yn rhan o’r symudiad hwn.

Comisiynwyd Merched Parchus gan Gwawr Lloyd – comisiynydd drama S4C a’i chynhyrchu gan Gynyrchiadau ie ie, sy’n hybu gwaith gan fenywod ifanc yng Nghymru. Cyfansoddwyd y sgôr gan y cerddor rhyngwladol o Gaerfyrddin Cate Le Bon – y tro cyntaf i Cate gyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer ffilm neu deledu.

Felly, oedd gweithio gyda thîm o fenywod yn brofiad da i Hanna a Mari?

“Un o’r rhesymau aethon at ie ie yn y lle cyntaf oedd ei hethos nhw. Ma Alice Lusher (Cynhyrchydd) a Catryn Ramasut (Uwch Gynhyrchydd) eisiau gweithio gyda’r talent benywaidd mwyaf blaenllaw yng Nghymru – roedd hynna’n bwysig iawn i ni,” meddai Mari.

Continue Reading

Cymraeg

Mwynhewch wledd o hwyl y Pasg ym Mharc Cenedlaethol

Published

on

OS YDYCH chi’n chwilio am rywle newydd i’w ddarganfod neu eisiau hwyl i’r teulu cyfan yn ystod gwyliau’r Pasg, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addo cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod Blwyddyn Darganfod.

Bydd holl fwrlwm y Pasg yn aros amdanoch yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a bydd amrywiaeth o brofiadau eraill i’w mwynhau yn nhirwedd y Parc Cenedlaethol.

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn rhoi cyfle i chi Brofi’r Oes Haearn ar 25 a 27 Ebrill, i brofi sut oedd bywyd 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Codir tâl bychan am weithgareddau yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

Bydd Diwrnodau Hwyl y Pasg ar 19, 20 a 21 Ebrill yn rhoi cyfle i chi ddarganfod sgil newydd neu ddilyn Helfa’r Pasg. Codir tâl bychan am weithgareddau yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

Am fanylion llawn gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amseroedd agor, ewch i www.castellhenllys.com neu ffoniwch 01239 891319.

Yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, gallwch ymuno â Helfa’r Gwningen Basg o 13-28 Ebrill, sy’n golygu neidio o gwmpas y Castell yn chwilio am gliwiau. Dewch o hyd i’r holl gliwiau i hawlio gwobr flasus. £1 y plentyn yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

I’r rheini sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd, bydd Rhoi Tro ar: Y Cwrwgl ar 21, 22 a 23 Ebrill yn gyfle i chi roi cynnig ar y cwch traddodiadol un person ar Bwll Melin Caeriw, yn dilyn hyfforddiant arbenigol. Pris mynediad arferol yn ogystal â £5 am sesiwn 15 munud neu £10 am sesiwn 30 munud. Mae’n syniad da i gadw lle ymlaen llaw.

Am fanylion llawn gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amserau agor ewch i www.carewcastle.com neu ffoniwch 01646 651782.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, gallwch herio Helfa Drysor y Pasg i 21 Ebrill er mwyn dod o hyd i’r cliwiau sydd wedi’u cuddio o amgylch y Ganolfan a’r tir gerllaw gyda’r nod o ddatgelu’r ateb cudd i ennill gwobr. £2 y ddalen.

Bydd y gweithdy Darganfod Celf ar 23 Ebrill yn annog plant i fod yn greadigol a chynhyrchu campwaith i fynd adref gyda nhw, ar ôl archwilio’r oriel i ddod o hyd i ysbrydoliaeth. £3 y plentyn.

Am fanylion llawn, gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau ac amseroedd agor, ewch i www.orielyparc.co.uk neu ffoniwch 01437 720392.

I’r rheini sydd â diddordeb mewn daeareg a hanes, bydd taith dywys Darllen y Dirwedd: Taith drwy Amser o gwmpas Penmaen Dewi ar 24 Ebrill yn datgelu cyfoeth o nodweddion hanesyddol a naturiol. Bydd y llwybr pum milltir yn pasio drwy dystiolaeth o fywyd y cyfnod Neolithig, yr Oes Haearn a’r Oesoedd Canol a bydd yn costio £4 y person.
I gadw lle ar y digwyddiadau hyn, ffoniwch 01437 720392.

I weld manylion yr holl weithgareddau a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau neu fel arall casglwch gopi o Coast to Coast.

Continue Reading

Cymraeg

Portread cignoeth o’r bobl sy’n rheoli pla

Published

on

MAE rheolwyr pla yn bobl ymroddedig sy’n cadw cefn gwlad yn lan i bawb – i’r ffermwyr sy’n gweithio yno, i warchod byd natur ac i bobl y dref i fynd i fwynhau cefn gwlad. 

Yn y rhaglen ddogfen DRYCH: Pla ar S4C nos Sul, 21 Ebrill, 9.00pm, byddwn yn dilyn amrywiaeth ddiddorol o’r bobl sy’n gwneud y swydd hollbwysig yma ar ffermydd a thiroedd agored yng ngogledd a gorllewin Cymru. O’r drudwy i’r twrch daear, o’r llwynog i’r gŵydd gwyllt, o’r wiwer lwyd i’r llygoden fawr, mae’r rheolwyr pla yn barod i’w rheoli ymhob tywydd dros y pedwar tymor.

Dyna i chi reolwyr pla Cyngor Sir Ceredigion, y Wardeiniaid Cymunedol Nigel Jones a Roy Noble, sydd wedi gweithio gyda’i gilydd ers blynyddoedd lawer ac yn dweud eu bod wrth eu bodd gyda’r gwaith o fynd i’r afael â phroblemau plâu.

Mae’r camerâu yn eu dilyn ar nifer o ffermydd y sir wrth iddyn nhw ddefnyddio gwenwyn a maglau i ddal llygod mawr, a’u hatal rhag lledaenu clefydau a bwyta porthiant anifeiliaid.

Meddai Nigel, “Mae’r llygod mawr ymhob man; maen nhw’n experts ar fyw ar unrhyw beth maen nhw’n galler gadael eu marc ar bopeth. Sach chi byth yn mynd i gael gwared arnyn nhw, y cwbl allwch ei wneud yw cadw’r numbers lawr.”

Mae Trystan Bevan, sy’n ffermio yn Eryri, yn benderfynol o reoli plâu ar dir ffermio a thir agored. Ei brif gonsyrn yw rheoli llygod mawr, gan ddefnyddio gynau a chŵn daear, ond mae hefyd yn dal tyrchod daear, sy’n troi tir pori, ac yn clirio gwyddau , sy’n domi’r tir, trwy saethu i’r awyr.

“Does gen i ddim problem hefo’r un anifail, nid lladd er mwyn lladd ydi o, ond lladd er mwyn medru parhau hefo’n busnes amaeth,” meddai Trystan.

I lawr yn Sir Benfro, mae teulu Charlie yn cadw 3,000 o wartheg godro ar ddwy fferm. Mae’r drudwennod yn bla yno gydol misoedd y gaeaf ac maen nhw’n gwario miloedd o bunnoedd yn cyflogi pobl saethu bangers i geisio atal yr adar rhag bwyta a domi dros fwyd anifeiliaid.

Mae’r ffermwr Gethin o Geredigion yn wynebu’r un heriau anodd gyda drudwennod: “Maen nhw’n torri dy galon di,” meddai, “Efallai eu bod nhw’n edrych yn dda ar y pier yn Aberystwyth, ond maen nhw’n bla yma.”

Mae Meurig Rees, swyddog cadwraeth Cymru BASC, y Gymdeithas Saethu A Chadwraeth, yn gweithio i leihau poblogaethau rhai anifeiliaid.

Rydym yn ei ddilyn ar gynefinoedd fferm a thir gwyllt wrth iddo faglu gwiwerod llwyd, sy’n bygwth bodolaeth y gwiwerod coch brodorol, ac yn saethu llwynogod, sy’n lladd defaid a dofenod.

“Mae saethu a chadwraeth yn mynd law yn llaw ‘da’i gilydd yng nghefn gwlad. Ry’n ni’n saethu un anifail i achub anifail arall“meddai Meurig.Byddwn i yn gadael y darn lladd er mwyn lladd gan ei fod yn atgyfnerthu y pwynt nad trohy hunters mo rhain.

Continue Reading

Cymraeg

Cynulliad yn dechrau dathliadau pen-blwydd ugeinfed

Published

on

AR DYDD Iau, 21 Mawrth, cyhoeddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru raglen o ddigwyddiadau i nodi 20 mlynedd ers ei sefydlu yn 1999.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau dros fisoedd yr haf, gan orffen gyda gŵyl ddemocratiaeth ddiwedd mis Medi, lle bydd ffigurau blaenllaw o’r celfyddydau, chwaraeon, newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth yn dod ynghyd ym Mae Caerdydd. Bydd y rhaglen lawn yn dathlu ac yn trafod llwyddiannau’r ugain mlynedd diwethaf, ond hefyd yn canolbwyntio ar ddyfodol Cymru ac yn ymgysylltu â phobl, grwpiau a sefydliadau ledled y wlad.

Bydd y rhaglen 20 mlynedd yn cychwyn ar 6 Mai, union ugain mlynedd ers i bobl Cymru fynd i bleidleisio am y tro cyntaf erioed yn etholiadau’r Cynulliad. Bydd y Senedd yn agor ei drysau i’r cyhoedd gael dod i ymchwilio i hanes, pwerau ac uchelgeisiau’r Cynulliad drwy amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau cyhoeddus a fydd wedi’u hanelu at bob oedran. Bydd arddangosfa newydd yn cael ei dadorchuddio yn olrhain hanes datganoli yng Nghymru.

Ar y diwrnod canlynol, sef 7 Mai, bydd y Llywydd a’r Prif Weinidog yn annerch y Cynulliad yn ffurfiol gerbron aelodau a etholwyd i’r Cynulliad ers 1999. Yn ddiweddarach y noson honno, bydd Aelodau Cynulliad blaenorol a chyfredol yn dod ynghyd â llu o wahoddedigion yn cynrychioli sefydliadau cenedlaethol i ddathlu’r achlysur.

Ym mis Mehefin, bydd aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, sydd newydd ffurfio, yn eistedd gyda’r Cynulliad llawn ar gyfer sesiwn eithriadol ar y cyd. Ym mis Gorffennaf, bydd Cynulliad Dinasyddion, a fydd yn cynnwys aelodau cynrychiadol o’r cyhoedd, yn dod ynghyd yn y canolbarth i drafod y prif heriau y bydd Cymru yn eu hwynebu yn yr ugain mlynedd nesaf.

Dros fisoedd yr haf, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal digwyddiadau ynghylch ystod o faterion datganoledig gyda phartneriaid mewn cymunedau ledled Cymru, gan gynnwys y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Bydd arddangosfa ffotograffig wedi’i churadu ar y cyd gan Ffotogallery a’r Cynulliad Cenedlaethol yn teithio o amgylch Gymru o fis Medi ymlaen. Bydd yn cynnwys gwaith gan chwe ffotograffydd sy’n edrych ar obeithion a dyheadau Cymru yn y dyfodol.

Bydd y dathliadau 20 mlynedd o ddatganoli yn dod i ben gyda’r ŵyl ddemocratiaeth gyntaf erioed i’w chynnal ym Mae Caerdydd ym mis Medi. Dros bedwar diwrnod, bydd adeiladau’r Senedd a’r Pierhead yn cynnal cymysgedd o ddigwyddiadau, gyda sgyrsiau, arddangosfeydd a dadleuon yn ystod y dydd, ynghyd â gigs cerddoriaeth a chomedi gyda’r nos. Mae llawer o’r rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â sefydliadau cenedlaethol fel Gŵyl y Gelli, BAFTA Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Gŵyl Gomedi Machynlleth, Chwaraeon Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a phrifysgolion Cymru.

Dyfyniad gan y Llywydd: “Mae’r dathliad hwn yn gyfle unigryw i ystyried faint mae Cymru wedi newid dros yr ugain mlynedd diwethaf a’r effaith y mae datganoli wedi’i chael ar ein bywydau. Wrth wneud hynny, mae gennym gyfle hefyd i edrych tua’r dyfodol. Drwy’r rhaglen hon o ddigwyddiadau, ein nod yw dechrau deialog newydd gyda phobl ledled y wlad am eu huchelgeisiau ar gyfer Cymru a sut y gall y Cynulliad, cartref democratiaeth Cymru, helpu i gyflawni hynny.”

Bydd gwybodaeth bellach am bob un o’r prosiectau, y partneriaid a sut y gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan yn cael ei chyhoeddi maes o law. Dilynwch ein sianelau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Continue Reading
News2 days ago

Dale Road: Several have minor injuries after two vehicle accident

EMERGENCY SERVICES are attending a two-vehicle road traffic accident on the B4327 Dale Road. Two fire crews from Haverfordwest as...

News3 days ago

Tenby: Hotel goes into administration as new owner’s business empire collapses

A POPULAR Pembrokeshire hotel has gone into administration. The Fourcroft Hotel in Tenby how faces an uncertain future. It’s parent...

News3 days ago

Woman rescued from Caldey after suspected arm fracture

A WOMAN, suffering a suspected fractured arm after a fall on Caldey, was taken to hospital on Thursday, August 15....

News4 days ago

Pembrokeshire high streets shortlisted for UK awards

TWO Pembrokeshire high streets have been shortlisted to win up to £15,000 in this year’s Great British High Street Awards....

News5 days ago

National Park in top 10 UK travel experiences

EXPLORING the Pembrokeshire Coast National Park has been named as one of Lonely Planet’s 10 best travel experiences in the...

News5 days ago

Casualty taken to hospital after Caldey rescue

A CASUALTY was taken to hospital following a rescue operation from Caldey Island on Monday, August 12. Posting on Facebook,...

News5 days ago

Pembroke Dock: Cyclist airlifted to hospital following RTC

EMERGENCY SERVICES rushed to Wavell Crescent in Pembroke Dock on Tuesday afternoon (Aug 13) after a young boy on his...

News6 days ago

Police search home of former Carmarthenshire County Council boss Mark James

POLICE OFFICERS have executed search warrants at properties in Carmarthenshire, Swansea, and Kent. Their actions are part of an investigation...

News6 days ago

Withybush: Man arrested after hunt for alleged knifeman

A TWENTY-FOUR-year-old man is being questioned by police following a hunt for an alleged knifeman in Haverfordwest. Police were calling...

News1 week ago

Refinery could be out of action for weeks, costing Valero millions

THE FALLOUT from Friday’s disruption to the national electricity supply across many parts of the UK will be serious for...

Popular This Week