Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Scarlets yn mabwysiadu .cymru .wales

Published

on

scarletsAR DDYDD Mercher, cyhoeddodd Scarlets Llanelli y bydd y rhanbarth yn mabwysiadu’r brandiau arlein .cymru .wales. Maent yn ymuno â rhestr o Bartneriaid Sylfaenu a fydd yn newid i ddefnyddio .cymru neu .wales sydd yn cynnwys S4C, Chwaraeon Cymru, Cyngor y Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Fel Partner Sylfaenu o .cymru .wales mae’r Scarlets yn ailddatgan ei ethos o gefnogi’r gymuned rygbi a’r gymuned yn ehangach yng Ngorllewin Cymru a thu hwnt. Mae’r Scarlets yn falch o arwain y ffordd yn maes rygbi yng Nghymru ac yn cefnogi ymgyrch .cymru .wales a fydd yn rhoi sylfaen gadarn i frand Cymru ar draws y byd. Dywedodd Jon Daniels, Rheolwr Cyffredinol y Scarlets, a oedd yn bresennol ar Faes yr Eisteddfod heddiw: “Mae’r Scarlets yn gwasanaethu ac yn cynrychioli cymuned sydd yn angerddol dros y Gymraeg ym mhopeth a wnawn. Mae’r gymuned hon yn cynnwys pobl a sefydliadau yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol drwy gymuned o Gymry. Rydym yn hynod ymwybodol ein bod yn cynrychioli eu gobeithion a’y dyheadau yn y wlad ac yn fydeang. “Ry’n ni’n gobeithio y bydd gweld y Scarlets yn un o’r sefydliadau cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu .cymru .wales yn destun balchder iddyn nhw fel y mae i ni. Mae www.scarlets. cymru yn swnio’n iawn ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’n partneriaid yn y misoedd nesaf i wneud iddo ddigwydd.” Aeth ymlaen i ddweud: “Yn union fel y mae ein chwaraewyr talentog, fel Gareth Davies a Ken Owens sydd yma heddiw, yn cael eu cydnabod ar y llwyfan byd-eang yr ydym ni fel Scarlets yn falch o ddangos ein cefnogaeth i Gymru, diwylliant Cymreig, treftadaeth a chwaraeon yn y modd hwn. “Ni yw’r unig ranbarth Cymreig sydd â Pholisi Iaith Gymreig; rydym yn falch o’n sefyllfa fel rhanbarth sy’n siarad Cymraeg gyda chwaraewyr lleol a staff sy’n falch o ddefnyddio’r iaith, yn ogystal ag ymrwymiad i ddefnyddio’r iaith ar-lein ac yn ein holl lenyddiaeth.” Dywedodd Ken Owens, bachwr y Scarlets, ei fod yn gefnogol o benderfyniad y Scarlets i fabwysiadu .cymru: “Fel Scarlet balch, a Chymro balch, rwyf wrth fy modd i weld y Scarlets yn mabwysiadu .cymru. Rydym wedi cael y cyfle i gynrychioli Cymru ledled y byd fel unigolion a lle bynnag ry’n ni’n mynd yn y byd mae pobl wastad wedi clywed am y Scarlets. “Mae gennym hanes balch iawn a chysylltiadau cryf â’n cymuned rygbi. Fe fydd mabwysiadu .cymru yn ein helpu i gael cydnabyddiaeth bellach fel rhanbarth Cymreig balch yn y DU ac yn fyd-eang.” Dywedodd y cyn Scarlet, Ieuan Evansm Cadeirydd Grŵp Cynghori Cymru ar gyfer Nominet – sydd wedi’u hawdurdodi gan y corf rhyngwladol ICANN i hyrwyddo parth lefel uchaf newydd: “Fel cyn Scarlet rwyf wrth fy modd bod y rhanbarth wedi penderfynu cefnogi’r ymgyrch a dod yn Bartner Sylfaenol. Fe fydd y Scarlets yn paratoi’r ffordd ar gyfer mwy o glybiau chwaraeon a chyrff ar draws Cymru i gefnogi’r ymgyrch yn ogystal â hyrwyddo eu brand a’u gwerthoedd a

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Edrych ar ochr dywyll Cymru

Published

on

YMWELD â chorneli cudd cymdeithas – dyna hanfod y gyfres S4C Ein Byd – ac weithiau dyw hi ddim yn ddarlun hardd.

Yn ystod y gyfres bresennol mae’r cyflwynydd Siôn Jenkins yn ymchwilio i bynciau dwys gan gynnwys syrjeri tramor a defnydd cyffuriau yn un o ardaloedd Cymru sydd wedi’i henwi’n un o’r ‘hotspots’ heroin gwaethaf ym Mhrydain.

A does dim dal nôl – mae Siôn, sydd yn wreiddiol o Landysilio yn Sir Benfro – yn benderfynol o daflu goleuni ar sawl ochr dywyll o fywyd yng Nghymru.

“Mae’r pethau ‘ma’n mynd ymlaen yng Nghymru, ac efallai ‘dyw pobol ddim eisiau cydnabod hynny; ond mae’n bwysig ein bod ni’n dangos y pynciau hyn, a bod pobol yn cael gwybod am eu presenoldeb yn ein cymdeithas,” meddai Siôn. “Dyw bywyd yng Nghymru ddim yn fêl i gyd a thrwy Ein Byd rwy’ eisiau dal drych i fyny ac adlewyrchu’r darlun go iawn.”

Un o gryfderau Ein Byd yw’r berthynas mae Siôn yn datblygu gyda’r bobol sy’n ymddangos yn y gyfres ac sydd ynghanol neu sydd wedi bod trwy brofiadau anodd.

Yn y bennod ‘Syrjeri Tramor’, mae Siôn yn dilyn merch sy’n mynd i Dwrci i gael llawdriniaeth BBL (Brazilian Butt Lift). Mae Siôn gyda hi cyn, yn ystod ac ar ôl y syrjeri ac o ganlyniad, mae’n cael ymatebion gonest a chignoeth am yr holl boen mae hi wedi dioddef er mwyn creu’r corff delfrydol.

Yn y bennod ‘Cyffuriau’ mae Siôn yn dilyn Meinir, menyw yn ei 50au sydd wedi bod yn gaeth i gyffuriau am bron i 20 mlynedd ac ym mhennod ‘Y Sioe Fawr’ mae Siôn yn cael cyfweliad ecsgliwsif gyda mam James Corfield a fu farw yno adeg y Sioe Frenhinol 2017.

“Mae’n well ‘da fi adeiladu perthynas gyda’r bobl rwy’n dilyn yn hytrach na jysd mynd mewn, gwneud y cyfweliad a gadael,” esboniodd Siôn. “Rwy’n berson naturiol chwilfrydig ac rwy’n hoffi cynnal sgyrsiau a dod i wybod mwy am bobl a’u straeon.”

Ond ydyw hi’n anodd gweld y bobol mae’n dod i nabod yn dioddef?

“Newyddiadurwr ydw i ond mae’n gallu bod yn anodd iawn weithiau. Gyda Meinir, er enghraifft, roedd hi’n trio mor galed i ddod dros y cyffuriau ac o’n i’n meddwl ‘dyw’r fenyw ‘ma ddim yn gallu mynd trwy fwy’. Ond bu farw ei chwaer pan oeddem yn ffilmio’r rhaglen ac mae hi mewn perygl o golli ei phresgripsiwn. Roedd un peth ar ôl y llall felly weithiau mae’n anodd peidio teimlo drostyn nhw,” meddai Siôn.

“Ond dyna sy’n wych am Ein Byd – rwy’n cael dangos emosiwn ac empathi a bod fy hun wrth ohebu.”

Un o’r pethau mwyaf anodd i Siôn oedd cyfweld a mam James Corfield. “Roedd hi’n mor annwyl a hefyd mor barod i siarad ond mae hi’n dioddef ers colli ei mab.”

Ym Mhennod 6 ar nos Iau 14 Chwefror bydd Siôn yn bwrw golwg ar y byd steroids, a’r sefyllfa yng Nghymru.

“Byddaf yn gofyn pam fod dynion ifanc yn teimlo bod angen defnyddio steroids, ydyw hi’n ddiogel, beth yw’r peryglon a hefyd sut maen nhw’n cael gafael yn y steroids,” esboniodd Siôn.

“Mae steroids wedi bod o gwmpas am dipyn – ond mae’r defnydd wedi cynyddu yn ddiweddar ym myd rygbi – mae wedi troi mewn i gamp mor gorfforol. Felly mae cymryd steroids wedi troi mewn i rywbeth naturiol i ddynion ifanc i’w wneud.

“Mae’r steroids yn rhoi mantais iddyn nhw yn y gamp ond maen nhw’n dod yn ddibynnol ar y steroids ac mae sgil-effeithiau hirdymor o ganlyniad. Mae unigolyn o Sir Benfro yn sôn am ei brofiadau gyda steroids ac mae e wedi bron colli popeth oherwydd steroids – ei wraig, ei dy – roedd e bron lladd ei hunan.”

Mae Siôn yn falch iawn o Ein Byd a’r hyn mae’r gyfres wedi ei chyflawni. “Rwy’n meddwl bod Ein Byd yn cynnig rhywbeth ffres a newydd ac rwy’ wrth fy modd yn gweithio ar y gyfres,” meddai Siôn.

Continue Reading

Cymraeg

Mae treth newydd yn cefnogi prosiectau amgylcheddol

Published

on

MAE PROSIECTAU, fel gwelliannau i fannau gwyrdd lleol, ardal addysgol awyr agored i blant a rhaglenni cadwraeth i ddiogelu anifeiliaid a phlanhigion prin, ar fin elwa ar fwy na £1miliwn oddi wrth Gynllun Cymunedol Treth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS) Llywodraeth Cymru.

Rhaglen ariannu newydd yw’r cynllun sy’n cael ei reoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Bydd grantiau’n cael eu rhoi i gyfanswm o 27 o brosiectau ledled Cymru yn rownd ariannu gyntaf y cynllun.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru greu’r cynllun i gefnogi cymunedau lleol a phrosiectau amgylcheddol mewn ardaloedd y mae safleoedd tirlenwi wedi effeithio arnyn nhw. Treth Gwarediadau Tirlenwi (LDT) newydd Cymru, a gymerodd le Treth Tirlenwi’r DU ym mis Ebrill 2018, fydd yn talu amdano.

Mae’r LDT yn dreth ar yr hyn y ceir gwared arno mewn safleoedd tirlenwi a chaiff ei chodi yn ôl pwysau’r gwastraff.

Dyma’r tro i cyntaf i arian o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi gael ei ddefnyddio i gefnogi cynllun ariannu penodol Gymreig.

Bydd hyd at £50,000 yr un ar gael i helpu prosiectau llwyddiannus sy’n ymdrin â’r amgylchedd, natur, ailddefnyddio, bioamrywiaeth a rheoli gwastraff.

Dyma rai o’r prosiectau fydd yn cael arian:
Pembrokeshire Remakery – £49,900 i helpu prosiect cymunedol sy’n ailaddysgu’r gymuned sut i atgyweirio a thrwsio a chyfrannu at leihau’r gwastraff sy’n mynd i domennydd sbwriel.

Canolfan Teuluoedd y Betws, Sir Gaerfyrddin – £8,000 i brosiect i wella safle awyr agored lle gall rheini a’u plant ddysgu sut i arddio, tyfu eu bwyd eu hunain a gwneud mwy o weithgarwch corfforol.

Ysgol y Lawnt, Caerffili – £10,600 i gefnogi prosiect i weddnewid tir yr ysgol o fod yn goedlan brysgwydd wyllt a segur yn safle ar gyfer gweithgareddau ac addysg awyr agored fydd yn gwella lles disgyblion a bioamrywiaeth.

Menter Môn – £49,900 i gefnogi prosiect sy’n mynd i’r afael â’r minc ar Ynys Môn a’i fygythiad i fioamrywiaeth yr ynys. O wneud dim, gallai’r ysglyfaethwr estron hwn ddifa llygod y dŵr a rhydyddion yr ynys.

Ymddiriedolaeth Natur Vincent yn y Gogledd – £49,900 ar gyfer prosiect sy’n gweithio gyda chymunedau lleol ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr newydd i helpu’r boblogaeth o felaod i ymadfer ac i oroesi yn y tymor hir.

Mae ceisiadau ar gyfer yr ail rownd ariannu newydd gau. Ond caiff dwy rownd ariannu eu cynnal bob blwyddyn. Roedd yr ail rownd ariannu’n gwahodd prosiectau o arwyddocâd cenedlaethol sy’n costio rhwng £50,000 a £250,000 i ymgeisio.

Roedd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn uchel ei chlod o’r cynllun a dywedodd y byddai’n arwain at nifer o fuddiannau amgylcheddol ehangach: “Rwy wrth fy modd bod y Dreth Gwarediadau Tirlenwi wedi helpu 27 o brosiectau gyda rhagor na £1miliwn trwy Gynllun Cymunedol newydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

“Daw’r prosiectau hyn â manteision mawr i gymunedau, yr amgylchedd a natur a bydd eu heffaith yn para am genedlaethau.”

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: “Gyda heriau Brexit ar ein gwarthaf, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn manteisio ar bob cyfle i ariannu prosiectau ymarferol sy’n dod â budd i’r bobl.

“Hoffwn ddymuno pob lwc i bawb sy’n gwneud cais yn y rownd nesaf.”

Dywedodd Ruth Marks, Prif Weithredwr WCVA: “Mae’r ymgeiswyr llwyddiannus yn cynrychioli amrywiaeth gyffrous o brosiectau o bob rhan o’r wlad. O weithredu i wella cyfleusterau cymunedol lleol, gwella’r amgylchedd naturiol a lleihau gwastraff, caiff y prosiectau hyn effaith ardderchog yng Nghymru.

“Gwnaeth y rownd gyntaf ennyn llawer iawn o ddiddordeb ac mae WCVA yn falch o gael gweithio gyda Llywodraeth Cymru a’n partneriaid yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol i roi’r cynllun hwn ar waith.”

Continue Reading

Cymraeg

Brecwastau FUW wedi codi bron £15,000 i elusen

Published

on

MAE WYTHNOS Brecwast Ffermdy blynyddol FUW wedi codi mwy nag ymwybyddiaeth o’r bwyd gwych sy’n cael ei gynhyrchu gan ffermwyr trwy gydol y flwyddyn.

Yn ystod yr wythnos (21-27 Ionawr) cynhaliwyd dros 27 o frecwastau ledled Cymru, sydd wedi codi bron £15,000 ar gyfer apêl elusen Llywydd yr FUW.

Dywedodd Glyn Roberts, Llywydd FUW: “Mae ein staff, aelodau a’r gwirfoddolwyr gwych wedi gwneud gwaith anhygoel unwaith eto eleni. Bydd yr arian sydd wedi cael ei godi yn mynd i’n hachosion elusennol – Cymdeithas Alzheimer Cymru a’r FCN – ac mae bron £35,000 yn y gronfa hon hyd yn hyn.

“Mae cymunedau ffermio yn gymunedau clos ac mae hyn yn brawf o beth y gellir ei gyflawni pan pawb yn dod at ei gilydd, ac yn rhannu’r un nod gyffredin. Drwy’r digwyddiadau hyn, rydym wedi eistedd o amgylch bwrdd y gegin i siarad, rhannu ein syniadau am #AmaethAmByth, ac wedi cryfhau cysylltiadau cyfredol, yn ogystal â sefydlu rhai newydd.

“Bydd yr arian a godwyd yn ein cymunedau gwledig yn mynd tuag at helpu eraill yn ein cymunedau – ni ddylem byth anghofio mai pobl sy’n ffurfio ein cymunedau a bod modd cyflawni pethau anhygoel”.

Continue Reading
News10 hours ago

Puffins on Skomer and Skokholm on the earliest date since records began

IN THE LAST few days over 7,500 Puffins have arrived at Skokholm and over 5,000 on Skomer, the highest number...

News11 hours ago

Protest to be held at Pembroke Dock Ferry Terminal

A PROTEST is being planned for this Saturday (Mar 23) for fishing rights in the country whilst the UK Government...

News1 day ago

Milford Haven: Man remanded in custody following Haven Hotel ‘attack’

A MILFORD HAVEN man has been remanded inro custody following a vicious attack at a public house in the town....

News1 day ago

Japanese dignitaries visit Pembrokeshire to study maritime heritage

JAPANESE visitors have been given unique insights into their long naval and maritime heritage connections with Pembrokeshire. In a visit...

News1 day ago

Petrol station could be demolished to make way for Costa Drive Thru

THE PETROL station at Withybush Retail Park could be demolished to make way for a Costa Coffee drive-thru. Milford Haven...

News2 days ago

Lemmy Best, 27, in court over Haven Hotel violence – five were injured

POLICE arrested a man who caused “mayhem” in a Milford Haven pub on Sunday evening (Mar 17). Police said that...

News2 days ago

Milford Waterfront development promoted at prestigious international property event

MILFORD WATERFRONT was one of six Welsh projects to be showcased by the Department of International Trade at MIPIM, an...

News4 days ago

Barclays branches in Milford Haven, Pembroke and Narberth will all close soon

THREE of the five remaining Barclays Bank branches in Pembrokeshire will be closing in the coming months The Pembrokeshire Herald...

News4 days ago

Pembrokeshire College: Student film-makers highlight driving dangers

CREATIVE media students at Pembrokeshire College have highlighted the ‘Fatal 5’ of driving. The students were invited to create short...

News5 days ago

Council counters in Fishguard, Neyland and Milford Haven to shut

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL will be closing its customer service centres in Fishguard, Neyland and Milford Haven at the end of...

Popular This Week