Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Y gêm gonsol Gymraeg gyntaf erioed yn cael ei chynhyrchu gyda buddsoddiad S4C

Published

on

“CARREG filltir bwysig” i’r iaith Gymraeg a hwb i ddiwydiannau creadigol Cymru

Mae’r Darlledwr Iaith Gymraeg S4C, Llywodraeth Cymru a’r cwmni Cymreig sy’n datblygu gemau, Wales Interactive, wedi cyhoeddi yn swyddogol bod y gwaith o greu’r gêm gonsol Gymraeg gyntaf erioed ar y gweill.

Caiff y gêm ei rhyddhau yn ystod yr hydref eleni a bydd modd chwarae’r gêm yn Gymraeg ac yn Saesneg. Yr enw Cymraeg ar y gêm yw Enaid Coll a’r enw Saesneg yw Master Reboot.

Antur ddirgel seicolegol wedi ei gosod mewn byd yn y dyfodol yw Enaid Coll, lle gall atgofion gwerthfawr gael eu harbed a’u mwynhau am byth mewn byd rhith o’r enw “Y Cwmwl Eneidiau”. Wedi i ti farw, rwyt ti ar dy ffordd i’r Cwmwl i ail-fyw dy hoff atgofion drosodd a throsodd pan yn sydyn, mae rhywbeth yn mynd o’i le. Rwyt ti ar draeth diarffordd heb unrhyw syniad pwy na ble’r wyt ti. Pam bod hyn wedi digwydd? Oedd hyn yn fwriadol? Oedd hyn i fod i ddigwydd i ti? I ddod o hyd i’r atebion rhaid i’r chwaraewr fentro i mewn i’r Cwmwl, gan ddatrys posau anodd o fewn yr atgofion wrth osgoi’r gwrth firysau sy’n dy erlid.

Mae arddull weledol y gêm yn unigryw, mae iddi drac sain hudolus, stori afaelgar ac mae’r chwarae ar y sgrin yn slic.

Dywedodd Huw Marshall, Rheolwr Digidol S4C, fod y gêm hon yn garreg filltir bwysig i’r iaith Gymraeg.

Meddai Huw Marshall: “Mae hyn wirioneddol yn garreg filltir bwysig i’r iaith Gymraeg yn y byd o ddatblygiadau digidol. Mae S4C yn canolbwyntio nid yn unig ar ddarparu cynnwys ffraeth a beiddgar yn yr iaith Gymraeg, ond rydym hefyd yn benderfynol o wneud cymaint ag y gallwn i edrych am brosiectau masnachol arloesol sy’n dod â manteision economaidd i Gymru.

“Mae Enaid Coll/Master Reboot yn brosiect cyffrous iawn sy’n seiliedig ar gysyniad gwych a fydd, heb os, yn apelio at gynulleidfa eang ar draws y byd. Beth sydd mor dda am y gêm yw y bydd siaradwyr Cymraeg yn cael chwarae’r gêm yn eu mamiaith, yn union fel mae pobl eraill ar draws y byd yn ei wneud. Rydym yn gobeithio y bydd Enaid Coll/Master Reboot yn hwb i broffil yr iaith Gymraeg yn ogystal â phlesio cynulleidfaoedd ar lefel greadigol.”

Dywedodd y Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru Edwina Hart: “Mae datblygu gemau yn faes sydd ar gynyddu o fewn y diwydiannau creadigol – un o’n sectorau allweddol ar gyfer tyfiant, felly mae’r prosiect diweddaraf yma gan Wales Interactive yn newyddion da iawn.

“Mae’n bwysig nid yn unig am mai hon yw’r gêm gonsol Gymraeg gyntaf ond mae ganddi hefyd y potensial i godi proffil yr arbenigedd sydd yma yng Nghymru o fewn y sector benodol hon.

“Mae Wales Interactive wedi profi llwyddiant drwy greu apiau adloniannol sy’n cael eu cyhoeddi yn fyd eang ac mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi’r cam yma i ddatblygu gemau consol drwy’r Gronfa Datblygu Ddigidol.”

Meddai Dai Banner, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Wales Interactive o Ben-y-Bont ar Ogwr ac un o ddyfeiswyr Enaid Coll: “Antur seicolegol yn y person cyntaf wedi ei lleoli ym myd rhith Y Cwmwl Eneidiau ydy Enaid Coll. Mae’r gêm yn arwyddocaol yn natblygiad y diwydiant gemau yng Nghymru a bydd yn cryfhau’r ddelwedd o Gymru fel cystadleuydd cryf o fewn y sector.

“Mae Enaid Coll yn unigryw mewn sawl ffordd, nid yn unig dyma’r gêm gonsol Gymraeg gyntaf erioed ond mae ganddi arddull gweledol unigryw ac mae iddi stori afaelgar. Elfen arall eithaf anghyffredin yw mai dynes yw’r prif ddylunydd. Mae’n wir mai dynion yw’r prif weithwyr o fewn y diwydiant datblygu gemau ac mae gweledigaeth Sarah Crossman yn ehangu apêl y gêm ac yn denu cynulleidfa newydd. Mae’r dylanwad benywaidd yn gwneud hon yn gêm wahanol ac yn agor drws i farchnad newydd. Rydym wedi gweithio’n ofalus nid i ddilyn y dorf ond yn hytrach i greu rhywbeth cwbl wreiddiol.”

Mae nifer o wefannau adnabyddus ym myd newyddion am gemau megis PC Games, Gamezebo, Indiestatic a RockPaperShotgun eisoes wedi cael rhagolwg ar Enaid Coll ac mae’r gêm wedi derbyn nifer o adolygiadau ffafriol yn barod.

Rhai dyfyniadau hyd yn hyn:

“Mae Enaid Coll yn edrych fel antur wych a hudolus trwy fyd unigryw sydd yn siŵr o blesio ffans gwahanol fathau o gemau,” Gamezebo.

“O’r cysyniad i’r gwaith celf a’r rhaghysbyseb hyfryd, mae’n chwa o awyr iasol, iach” RockPaperShotgun.

“Gêm arswyd gwych,” PC Gamer.

Continue Reading

Cymraeg

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Published

on

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae
aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd. Yn ddiweddar, cawsom newyddion trist fod morlo
bach wedi marw ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a
dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a ‘selfies’ gyda’r morlo bach.


Yn ystod y tymor magu (rhwng Awst a Rhagfyr) mae’n bosib dewch ar draws morloi bach
gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru – yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny
maen debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu
ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.


Yn ôl Sue Burton, Swyddog yr ACA ar gyfer Sir Benfro Forol “Rhaid cofio bod morloi bach
angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu. Dim ond am dair
wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau cyn nes bydd yn rhaid iddynt
gofalu am eu hunain. Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o
le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth”.


Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.
Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Lansio cystadleuaeth i enwi adeiladau porthladd hanesyddol

Published

on

Mae gan Ddoc Penfro hanes morwrol cyfoethog, gan ei bod yn dref filwrol ers 150 o
flynyddoedd. Heddiw, mae hen Ddociau’r Llynges Frenhinol yn borthladd masnachol
sydd â dyfodol cyffrous yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.


Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhan allweddol o brosiect Ardal Forol Doc Penfro
Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £60 miliwn, a fydd yn darparu’r cyfleusterau,
y gwasanaethau a’r gofodau sydd eu hangen i sefydlu canolfan o’r radd flaenaf ar
gyfer ynni morol a pheirianneg. Fel rhan o hyn, mae angen adnewyddu pedwar
rhandy rhestredig Gradd II sy’n sownd yn siediau awyrennau Sunderland er mwyn
eu moderneiddio ar gyfer yr 21ain ganrif a’u cynnig fel gweithleoedd modern hyblyg.
Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ym mis Tachwedd 2021 ac yn ôl yr amserlen bydd
yn cael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2022.


Heddiw, mae’r Porthladd yn lansio cystadleuaeth i enwi’r pedwar rhandy ac mae’n
gwahodd ceisiadau gan aelodau o’r gymuned. Awgrymir pedair thema: treftadaeth,
dyfodol adnewyddadwy, hanes morol a hanes cymdeithasol, ond croesewir pob
syniad.


Dywedodd Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol y Porthladd, “Mae Porthladd
Penfro yn llawn hanes ac rydyn ni am sicrhau ein bod yn cadw’r adeiladau hyn yn
ddiogel fel y gellir eu defnyddio yn y bennod gyffrous nesaf. Mae Ardal Forol Doc
Penfro yn cynnig cyfleoedd enfawr i’r dref yn ogystal â’r rhanbarth cyfan, felly mae’n
bwysig iawn ein bod yn creu llety dymunol fel y gall busnesau sefydlu eu hunain
yma. Rydyn ni am gynnwys y gymuned gyfan yn ein cynlluniau drwy wahodd enwau
cofiadwy gyda chefndir difyr er mwyn ategu’r datblygiadau.”
I gyflwyno eich awgrymiadau, ewch i i www.mhpa.co.uk/naming-competition erbyn
dydd Llun 18 Hydref.


Ariennir Ardal Forol Doc Penfro gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a thrwy fuddsoddiad preifat.

Continue Reading

News15 hours ago

Fishguard RNLI launch to attend injured fisherman 13 miles offshore

FISHGUARD’s RNLI’s all-weather lifeboat launched early on Monday (Jan 17), with a full volunteer crew, to rendezvous with an Irish...

News21 hours ago

Brains’ £100 million sell-off plan includes local pubs in Pembrokeshire

SA BRAINs is close to completing a £100m deal which will see the sale of 100 Wales pubs, including Pembrokeshire...

News4 days ago

Haines appears at crown court for the second time accused of the murder of Lily Sullivan

A MAN charged with the murder of Lily Sullivan on December 17, has appeared at Swansea Crown Court this morning...

News4 days ago

First Minister of Wales to set out plans to ease restrictions

MARK DRAKEFORD, First Minister of Wales, will today (Friday) set out how Wales plans to move back to alert level...

News4 days ago

Police launch appeal following allegation of rape in Milford Haven

DYFED POWYS POLICE has confirmed that it is investigating an allegation of rape in the Milford Haven area on Monday,...

News5 days ago

Officers competence questioned over Council Chief’s pay-off

AUDIT WALES published its long-awaited report on the departure of former Council CEO Ian Westley on Thursday (January 13). Audit...

Health5 days ago

Omicron ‘challenging all parts of healthcare provision’

THE INCREASING challenge on healthcare from the Omicron variant is currently affecting all parts of healthcare, including GP, dental, pharmacy...

News5 days ago

Inquest into death of Lily Sullivan opened and adjourned by coroner

THE LIFELESS body of 18-year-old Lily Ann Sullivan was discovered in the Mill Pond, Pembroke, just a week before Christmas....

Community6 days ago

Sky Cinema original ‘Save The Cinema’ filmed in Carmarthen to hit local screen

CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL has annonuced that it has secured a two-week showing of Sky Cinema original movie Save The Cinema...

News6 days ago

Homeless man threatened to slit the throats of Haverfordwest Job Centre staff

A HOMELESS man who threatened to slit the throats of staff working at the Haverfordwest Job Centre and hurl a...

Popular This Week