Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Sgwrs Nigel Owens yn ddiffuant mewn

Published

on

nigel owensBU’R DYFARNWR rygbi rhyngwladol byd-enwog, Nigel Owens, yn siarad yn agored am yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau yn ei fywyd yn ystod darlith ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yng Nghaerfyrddin.

Mae Nigel Owens wedi cyrraedd brig ei broffesiwn, gan ddyfarnu mewn cystadlaethau sydd wedi cael eu sgrinio i gynulleidfaoedd dros y byd, megis yng Nghwpanau Rygbi’r Byd 2007 a 2011, yn ogystal â mewn cystadlaethau mawreddog eraill megis y Cwpan Heineken.

Cafodd ei eni a’i fagu ym mhentref bach Mynyddcerrig yng Nghwm Gwendraeth, a mae gwaith blaenorol Owens yn cynnwys gweithio fel technegydd yn Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa Cefneithin a hefyd fel gweithiwr ieuenctid gyda Menter Cwm Gwendraeth.

Fodd bynnag, fel darganfyddodd y dorf fawr yn ddiweddar yn Narlith Cynhwysiad Cymdeithasol y Brifysgol, mae’r llwybr y mae Owens wedi cymryd i lwyddiant wedi bod yn anodd weithiau. Mae wedi dioddef o bwlimia, wedi cael trafferth gyda’i rywioldeb ac wedi ceisio cyflawni hunanladdiad, i gyd cyn cyrraedd pump ar hugain.

“Yr her fwyaf sy’n ein wynebu yn unigol yw derbyn ein hunain bod gennym broblem, gan dderbyn pwy ydym ni. Pan fyddwch wedi derbyn hynny, pan fyddwch wedi derbyn eich bod yn cael anhawster ac yn derbyn pwy ydych chi, dim ond wedyn y gallwch droi i rywun a gofyn am help.”

Ym mis Mai 2007 daeth Owens yn gyhoeddus fel dyn hoyw mewn cyfweliad gyda Wales on Sunday.

Dywedodd wrth y gynulleidfa: “Pan wnes i dderbyn pwy oeddwn i, roeddwn i’n gallu symud ymlaen gyda fy mywyd. Roedd y pwysau a’r baich wedi mynd a roeddwn i’n gallu mynd allan a mwynhau yr hyn yr oeddwn i wir eisiau ei wneud, dyfarnu.”

Mae Nigel Owens wedi ymddangos fel ffigwr uchel ei barch ym myd rygbi oherwydd ei berfformiadau awdurdodol ar y cae. Cafodd Owens ei benodi fel dyfarnwr rhyngwladol yn 2005 pan ddyfarnodd Japan v Iwerddon yn Osaka ac yn ddiweddar, yng ngêm Seland Newydd v Ffrainc, daeth yn ddyfarnwr rhyngwladol sydd wedi ennill y mwyaf o gapiau erioed i Gymru.

Yn rhyfeddol, mae Owens wedi casglu 47 o gapiau rhyngwladol yn ystod ei yrfa ac mae’n un o ddau unigolyn erioed sydd wedi cael eu penodi i ddyfarnu rownd derfynol y Cwpan Heineken am ddwy flynedd yn olynol. Dyfarnodd yng ngêm Munster v Toulouse yn 2008 yn Stadiwm y Mileniwm a Leinster v Leicester yn 2009 yn Murrayfield. Yn 2012, dyfarnodd ei drydydd rownd derfynol yn y Cwpan Heineken, Leinster v Ulster yn Nhwickenham, a mae Owens yn dal y record am y nifer mwyaf o rowndiau terfynol yn Ewrop gyda chyfanswm o bump.

Mae llawer yn adnabod Owens hefyd fel un o gyflwynwyr ‘Jonathan’, sioe sgwrsio Cymraeg ar thema rygbi a gynhaliwyd gan gyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru, Jonathan Davies, a ddarlledir ar S4C ar y noson cyn gemau rhyngwladol mawr. Yn ogystal, eleni mae Owens wedi lansio sioe bywiog ei hun, ‘Munud i Fynd’.

Ym mis Tachwedd 2008 rhyddhaodd Owens ei hunangofiant, ‘Hanner Amser’. Cafodd y fersiwn Saesneg ei lansio ar ddiwedd Hydref 2009 ac yn 2011 fe gafodd ei wneud yn aelod o Orsedd y Beirdd.

Dywedodd yr Athro Cyswllt Sue Davies, Pennaeth yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn PCYDDS: “Rhoddodd Nigel Owens sgwrs ysbrydoledig ar ei brofiadau ar ac oddi ar y cae rygbi, o ran pwysigrwydd cymdeithas gynhwysol. Rhoddodd neges glir o sut y dylem ni i gyd barchu gwahaniaethau o fewn cymdeithas a’i chymunedau, lle mae amrywiaeth yn cael ei groesawu a mae pawb yn gyfartal.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Published

on

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae
aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd. Yn ddiweddar, cawsom newyddion trist fod morlo
bach wedi marw ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a
dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a ‘selfies’ gyda’r morlo bach.


Yn ystod y tymor magu (rhwng Awst a Rhagfyr) mae’n bosib dewch ar draws morloi bach
gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru – yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny
maen debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu
ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.


Yn ôl Sue Burton, Swyddog yr ACA ar gyfer Sir Benfro Forol “Rhaid cofio bod morloi bach
angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu. Dim ond am dair
wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau cyn nes bydd yn rhaid iddynt
gofalu am eu hunain. Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o
le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth”.


Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.
Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Lansio cystadleuaeth i enwi adeiladau porthladd hanesyddol

Published

on

Mae gan Ddoc Penfro hanes morwrol cyfoethog, gan ei bod yn dref filwrol ers 150 o
flynyddoedd. Heddiw, mae hen Ddociau’r Llynges Frenhinol yn borthladd masnachol
sydd â dyfodol cyffrous yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.


Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhan allweddol o brosiect Ardal Forol Doc Penfro
Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £60 miliwn, a fydd yn darparu’r cyfleusterau,
y gwasanaethau a’r gofodau sydd eu hangen i sefydlu canolfan o’r radd flaenaf ar
gyfer ynni morol a pheirianneg. Fel rhan o hyn, mae angen adnewyddu pedwar
rhandy rhestredig Gradd II sy’n sownd yn siediau awyrennau Sunderland er mwyn
eu moderneiddio ar gyfer yr 21ain ganrif a’u cynnig fel gweithleoedd modern hyblyg.
Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ym mis Tachwedd 2021 ac yn ôl yr amserlen bydd
yn cael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2022.


Heddiw, mae’r Porthladd yn lansio cystadleuaeth i enwi’r pedwar rhandy ac mae’n
gwahodd ceisiadau gan aelodau o’r gymuned. Awgrymir pedair thema: treftadaeth,
dyfodol adnewyddadwy, hanes morol a hanes cymdeithasol, ond croesewir pob
syniad.


Dywedodd Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol y Porthladd, “Mae Porthladd
Penfro yn llawn hanes ac rydyn ni am sicrhau ein bod yn cadw’r adeiladau hyn yn
ddiogel fel y gellir eu defnyddio yn y bennod gyffrous nesaf. Mae Ardal Forol Doc
Penfro yn cynnig cyfleoedd enfawr i’r dref yn ogystal â’r rhanbarth cyfan, felly mae’n
bwysig iawn ein bod yn creu llety dymunol fel y gall busnesau sefydlu eu hunain
yma. Rydyn ni am gynnwys y gymuned gyfan yn ein cynlluniau drwy wahodd enwau
cofiadwy gyda chefndir difyr er mwyn ategu’r datblygiadau.”
I gyflwyno eich awgrymiadau, ewch i i www.mhpa.co.uk/naming-competition erbyn
dydd Llun 18 Hydref.


Ariennir Ardal Forol Doc Penfro gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a thrwy fuddsoddiad preifat.

Continue Reading

News8 hours ago

Carbon capture option Pembroke Power Station

RWE, who operates Pembroke Power Station, has signed a contract with Fluor – a global  engineering and construction firm that...

News2 days ago

Haverfordwest: Secondary school pupil’s finger severed in freak accident

AN INVESTIGATION is taking place at Haverfordwest High School after a male pupil lost a finger in a freak accident....

News3 days ago

Bowel cancer screening age is being lowered to 55 in Wales

BOWEL cancer screening will be made available to more people in Wales as home testing is expanded to include 55-57...

News3 days ago

Two rescues for St Davids RNLI, just twelve hours apart

RNLI St Davids all-weather lifeboat Norah Wortley launched only twelve hours apart to separate boats in difficulty. Paged at 10:03pm...

News3 days ago

‘We get it, and we have listened’ – UK government u-turns on tax cut plan

PRIME MINISTER Liz Truss and Chancellor Kwasi Kwarteng have performed an extraordinary U-turn on plans to scrap the top rate...

News4 days ago

Thirty bags of cocaine – worth £90m – wash up on west Wales beach

DYFED-POWYS POLICE has confirmed that what is expected to be a large quantity of the class A drug cocaine has...

News6 days ago

MP Crabb urges Rees-Mogg to focus on Celtic Sea Opportunities

WITH the Government announcing a lifting of the ban on fracking, MPs today questioned Jacob Rees-Mogg, the new Secretary of...

Health1 week ago

Good news for patients: Fresh approach rescues GP practice in Johnston

NEW and late information available to the Health Board relating to accommodating GP services in the Neyland and Johnston Medical...

News1 week ago

Everyone is welcome to the latest Community Open Day at Milford Haven mosque

FOLLOWING the wonderful success of the open days at Milford Haven mosque on September 10 and 11, Milford Haven’s Islamic...

News1 week ago

£200 Fuel Support Scheme payments begin

AROUND 7,000 Pembrokeshire households will receive payments direct into their bank accounts this week under the Welsh Government’s Wales Fuel...

Popular This Week