Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Gweinidog yn gweld synnwyr ar adolygiad Diamond o Addysg Uwch yn dilyn trafodaethau gyda Phlaid Cymru

Published

on

Gweinidog yn gweldMAE Gweinidog Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi croesawu’r datganiad diweddaraf ar gylch gorchwyl adolygiad yr Athro Ian Diamond o Addysg Uwch.

Bu AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas yn trafod gyda’r Gweinidog Addysg bwysigrwydd cael dau gam i’r broses.

Meddai Gweinidog Addysg a Sgiliau cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas:

“Mae’r Gweinidog wedi gweld peth synnwyr ynghylch adolygiad Diamond o addysg uwch yn dilyn trafodaethau gyda Phlaid Cymru. Ni oedd y cyntaf i alw am adolygiad o’r fath, felly rwy’n falch fod y Gweinidog wedi bod yn barod i drin y fformat gyda ni er mwyn sicrhau bod pob plaid yn rhan o hyn.”

“Mae’n bwysig iawn i’r adolygiad fod yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, a bod iddo ddwy ran: y cyntaf i gasglu tystiolaeth a dod i gasgliadau, a’r ail i wneud argymhellion Rhaid i’r adroddiad cyntaf ymddangos cyn diwedd 2015.”

“Mae Plaid Cymru wastad wedi bod o blaid cael agwedd ddeublyg er mwyn sicrhau fod pob plaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn cynhyrchu polisiau neu egwyddorion erbyn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016.”

“Mae cael dwy ran yn caniatau’r hyblygrwydd sydd, ym marn Plaid Cymru, yn bwysig i hwyluso dadl wleidyddol go-iawn adeg etholiad, ac y mae hyn yn debyg i’r hyn ddigwyddodd gyda chomisiynau Holtham a Silk.”

“Mae addysg uwch yn bwysig i economi Cymru, fel y clywais heddiw yn fy nghyfarfod gyda phenaethiaid addysg uwch. Mae’n bwysig ein bod yn cael polisi ffioedd teg a chynaliadwy wedi 2016”.

Cadarnhaodd Mr Thomas y byddai Plaid Cymru yn enwebu aelod i’r grŵp adolygu. Fis diwethaf, amcangyfrifodd Addysg Uwch Cymru y byddai 1,500 yn ychwaneg o fyfyrwyr yn mynd i brifysgolion yn Lloegr erbyn 2015/6 ar gost o £7m i Lywodraeth Cymru os codir cap ar lefydd prifysgol yno.

Ychwanegodd Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Simon Thomas AC: “Dyma enghraifft o’r ffordd gymhleth mae sefydliadau a myfyrwyr yn awr yn cael eu cyllido a pham y byddai adolygiad annibynnol yn werthfawr.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Published

on

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae
aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd. Yn ddiweddar, cawsom newyddion trist fod morlo
bach wedi marw ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a
dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a ‘selfies’ gyda’r morlo bach.


Yn ystod y tymor magu (rhwng Awst a Rhagfyr) mae’n bosib dewch ar draws morloi bach
gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru – yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny
maen debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu
ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.


Yn ôl Sue Burton, Swyddog yr ACA ar gyfer Sir Benfro Forol “Rhaid cofio bod morloi bach
angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu. Dim ond am dair
wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau cyn nes bydd yn rhaid iddynt
gofalu am eu hunain. Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o
le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth”.


Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.
Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Lansio cystadleuaeth i enwi adeiladau porthladd hanesyddol

Published

on

Mae gan Ddoc Penfro hanes morwrol cyfoethog, gan ei bod yn dref filwrol ers 150 o
flynyddoedd. Heddiw, mae hen Ddociau’r Llynges Frenhinol yn borthladd masnachol
sydd â dyfodol cyffrous yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.


Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhan allweddol o brosiect Ardal Forol Doc Penfro
Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £60 miliwn, a fydd yn darparu’r cyfleusterau,
y gwasanaethau a’r gofodau sydd eu hangen i sefydlu canolfan o’r radd flaenaf ar
gyfer ynni morol a pheirianneg. Fel rhan o hyn, mae angen adnewyddu pedwar
rhandy rhestredig Gradd II sy’n sownd yn siediau awyrennau Sunderland er mwyn
eu moderneiddio ar gyfer yr 21ain ganrif a’u cynnig fel gweithleoedd modern hyblyg.
Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ym mis Tachwedd 2021 ac yn ôl yr amserlen bydd
yn cael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2022.


Heddiw, mae’r Porthladd yn lansio cystadleuaeth i enwi’r pedwar rhandy ac mae’n
gwahodd ceisiadau gan aelodau o’r gymuned. Awgrymir pedair thema: treftadaeth,
dyfodol adnewyddadwy, hanes morol a hanes cymdeithasol, ond croesewir pob
syniad.


Dywedodd Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol y Porthladd, “Mae Porthladd
Penfro yn llawn hanes ac rydyn ni am sicrhau ein bod yn cadw’r adeiladau hyn yn
ddiogel fel y gellir eu defnyddio yn y bennod gyffrous nesaf. Mae Ardal Forol Doc
Penfro yn cynnig cyfleoedd enfawr i’r dref yn ogystal â’r rhanbarth cyfan, felly mae’n
bwysig iawn ein bod yn creu llety dymunol fel y gall busnesau sefydlu eu hunain
yma. Rydyn ni am gynnwys y gymuned gyfan yn ein cynlluniau drwy wahodd enwau
cofiadwy gyda chefndir difyr er mwyn ategu’r datblygiadau.”
I gyflwyno eich awgrymiadau, ewch i i www.mhpa.co.uk/naming-competition erbyn
dydd Llun 18 Hydref.


Ariennir Ardal Forol Doc Penfro gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a thrwy fuddsoddiad preifat.

Continue Reading

News2 days ago

Missing person appeal: Have you seen Eryl?

POLICE are looking for help with locating a missing woman from Pembroke. 68-year-old Eryl may be wearing jeans and a...

Business2 days ago

Pembs CBD UK’s first high street store partnered with medical cannabis clinic

THE PEMBROKESHIRE CBD CENTRE has become the first high street CBD company in the country to be in partnership with...

Business3 days ago

New facilities to support the growth of Celtic Sea FLOW take another step forward

LAND management works have begun at Pembroke Port signalling the start of another important phase in the £60 million Pembroke...

News4 days ago

Oriel y Parc Christmas Market to make a cracking comeback

SHOPPERS searching for homemade gifts and festive fun should make their way to St Davids on Saturday 3 December, for...

News6 days ago

Penally Camp and Firing Range to close, say Penally Community Council

PENALLY COMMUNITY COUNCIL says it has discovered that both Penally camp and firing range are to permanently close in the...

News1 week ago

Man arrested for sexual assault on female pupil outside Milford Haven school

A 29-YEAR-OLD fisherman has been arrested on suspicion of sexually assaulting a 16-year-old schoolgirl as she was leaving Milford Haven...

News1 week ago

Clean up underway in Hakin street following multi vehicle collision

POLICE, council workers and a specialist recovery company were in a Hakin street this morning clearing up following a road...

Education1 week ago

Young people’s equality and diversity debate held at County Hall

STUDENTS from all secondary schools in Pembrokeshire, including the Pembrokeshire Learning Centre, took part in a lively debate recently on...

News1 week ago

Welsh Guards join Pembrokeshire Music Service for Concert

YOUNG MUSICIANS in Pembrokeshire recently enjoyed a day rehearsing music with professional musicians from the Band of the Welsh Guards,...

Charity1 week ago

Rough Sleeper Support Scheme to extend help for rough sleepers throughout county

PEMBROKESHIRE CARE SOCIETY in partnership with Pembrokeshire County Council, has recently launched the Rough Sleeper Support Scheme to extend the...

Popular This Week