Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Dros 65 mlwydd oed? Cael eich brechu ffliw nawr!

Published

on

flujabMAE POBL 65 oed a throsodd ynghyd â phobl a chanddynt gyflyrau meddygol sylfaenol hirdymor yn cael eu cynghori i gael brechiad yn erbyn ffliw yn gynnar y gaeaf hwn. Mae rhaglen imiwneiddio flynyddol Curo Ffliw ar waith erbyn hyn ar hyd a lled GIG Cymru ac mae’n cynnig brechiadau rhad ac am ddim i unigolion sydd fwyaf tebygol o ddioddef cymhlethdodau difrifol o ffliw. Mae pobl hyn, a chynhalwyr y sawl y gallai eu hiechyd fod mewn perygl os yw’r cynhalydd yn mynd yn sâl/dost, yn cael eu targedu am beryglon ffliw gyda neges glir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac elusennau cefnogol eraill i ‘Guro ffliw cyn iddo’ch curo chi’! Y llynedd yng Nghymru dim ond dau draean (68.3%) o bobl 65 oed a throsodd gafodd eu brechu.

Fel y dywed Cydlynydd Cadwch yn Iach y Gaeaf Hwn Age Cymru, Rosalyn Williams: “Mae’n bwysig iawn fod pobl dros 65 – a phobl mewn grwpiau ‘risg’ eraill – yn cymryd y cyfle i gael y brechiad ffliw gaeaf rhad ac am ddim gan fod ffliw yn salwch difrifol sy’n gallu bod yn gwbl wanychol. Dylai pobl sy’n gofalu am berson hyn neu anabl gael y brechiad hefyd i sicrhau bod y bobl maen nhw’n gofalu amdanynt yn cael eu hamddiffyn. Os ydych yn ffit ac iach, efallai na fyddwch ond yn cael symptomau ysgafn os cewch ffliw gaeaf. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau iechyd hirdymor, mae ffliw gaeaf yn gallu gwneud cyflyrau iechyd sy’n bod yn barod yn waeth, ac arwain hyd yn oed at arhosiad ysbyty.

Gofalwch eich bod yn cael eich brechiad ffliw – dylai fod yn rhan o’ch trefn flynyddol os ydych yn 65 neu drosodd, neu mewn grwp ‘risg’.” Ar y cyfan gellir rhwystro ffliw trwy frechiad syml, diogel ac effeithiol bob blwyddyn. Mae’n cael ei gynnig yn rhad ac am ddim trwy feddygon teulu a rhai fferyllfeydd cymunedol i bawb sy’n 65 a throsodd neu mewn grwpiau ‘risg’ oherwydd problemau iechyd sylfaenol hirdymor. Mae cleifion o’r fath mewn perygl o ddioddef heintiau difrifol ac ergydion i’w hiechyd o ffliw ar ben eu cyflwr presennol, er y gallai hynny gael ei osgoi. Dywedodd Dr Richard Roberts, Pennaeth Rhaglen Heintiau y Gellir eu Hatal trwy Frechlyn yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Byddem yn annog pawb sy’n 65 oed neu drosodd, a phobl mewn grwpiau ‘risg’ i Guro Ffliw trwy gael y brechiad ffliw rhad ac am ddim.

I’r rhan fwyaf o bobl mae ffliw yn salwch cymharol ddibwys er yn ddigon annymunol ac anghyfleus. Ond bob blwyddyn, mae pobl fregus yn gallu marw o ffliw a’i gymhlethdodau niferus, ac mae hynny yn digwydd.” Caiff firws y ffliw ei wasgaru trwy ddiferion sy’n cael eu chwistrellu i’r awyr pan mae person sydd wedi’i heintio yn pesychu neu’n tisian. Mae cyswllt uniongyrchol â dwylo neu arwynebau a heintiwyd hefyd yn gallu gwasgaru’r haint. Gall ledu’n gyflym iawn, yn enwedig felly mewn cymunedau caeëdig fel ysbytai, cartrefi preswyl ac ysgolion. Grwp arall sy’n wynebu risg sylweddol uwch o gael ffliw difrifol yw’r rhai a chanddynt systemau imiwnedd gwannach oherwydd salwch hirdymor neu driniaeth gyda rhai cyffuriau arbennig, ynghyd â menywod beichiog. Os nad ydych yn siwr a ydych mewn grwp risg, awgrymir fod cleifion a chanddynt faterion iechyd sylfaenol yn holi eu meddyg teulu neu weithiwr iechyd i weld a ydynt yn gymwys.

Mae pob plentyn dwy, tair ac eleni am y tro cyntaf pob plentyn pedair oed, ar 31 Awst hefyd yn cael cyfle i gael eu diogelu trwy gael brechlyn ffliw chwistrell trwyn gan feddygon teulu, yn ogystal â disgyblion blwyddyn 7 fydd yn cael cynnig y chwistrell trwyn mewn ysgolion. Hwn yw ail gam y rhaglen brechiad ffliw plentyndod, a’r disgwyl pan gaiff y rhaglen ei gweithredu’n llawn yw y bydd pob plentyn 2 – 16 oed yn cael cynnig brechlyn ffliw chwistrell trwyn bob hydref.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Published

on

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae
aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd. Yn ddiweddar, cawsom newyddion trist fod morlo
bach wedi marw ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a
dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a ‘selfies’ gyda’r morlo bach.


Yn ystod y tymor magu (rhwng Awst a Rhagfyr) mae’n bosib dewch ar draws morloi bach
gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru – yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny
maen debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu
ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.


Yn ôl Sue Burton, Swyddog yr ACA ar gyfer Sir Benfro Forol “Rhaid cofio bod morloi bach
angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu. Dim ond am dair
wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau cyn nes bydd yn rhaid iddynt
gofalu am eu hunain. Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o
le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth”.


Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.
Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Lansio cystadleuaeth i enwi adeiladau porthladd hanesyddol

Published

on

Mae gan Ddoc Penfro hanes morwrol cyfoethog, gan ei bod yn dref filwrol ers 150 o
flynyddoedd. Heddiw, mae hen Ddociau’r Llynges Frenhinol yn borthladd masnachol
sydd â dyfodol cyffrous yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.


Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhan allweddol o brosiect Ardal Forol Doc Penfro
Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £60 miliwn, a fydd yn darparu’r cyfleusterau,
y gwasanaethau a’r gofodau sydd eu hangen i sefydlu canolfan o’r radd flaenaf ar
gyfer ynni morol a pheirianneg. Fel rhan o hyn, mae angen adnewyddu pedwar
rhandy rhestredig Gradd II sy’n sownd yn siediau awyrennau Sunderland er mwyn
eu moderneiddio ar gyfer yr 21ain ganrif a’u cynnig fel gweithleoedd modern hyblyg.
Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ym mis Tachwedd 2021 ac yn ôl yr amserlen bydd
yn cael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2022.


Heddiw, mae’r Porthladd yn lansio cystadleuaeth i enwi’r pedwar rhandy ac mae’n
gwahodd ceisiadau gan aelodau o’r gymuned. Awgrymir pedair thema: treftadaeth,
dyfodol adnewyddadwy, hanes morol a hanes cymdeithasol, ond croesewir pob
syniad.


Dywedodd Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol y Porthladd, “Mae Porthladd
Penfro yn llawn hanes ac rydyn ni am sicrhau ein bod yn cadw’r adeiladau hyn yn
ddiogel fel y gellir eu defnyddio yn y bennod gyffrous nesaf. Mae Ardal Forol Doc
Penfro yn cynnig cyfleoedd enfawr i’r dref yn ogystal â’r rhanbarth cyfan, felly mae’n
bwysig iawn ein bod yn creu llety dymunol fel y gall busnesau sefydlu eu hunain
yma. Rydyn ni am gynnwys y gymuned gyfan yn ein cynlluniau drwy wahodd enwau
cofiadwy gyda chefndir difyr er mwyn ategu’r datblygiadau.”
I gyflwyno eich awgrymiadau, ewch i i www.mhpa.co.uk/naming-competition erbyn
dydd Llun 18 Hydref.


Ariennir Ardal Forol Doc Penfro gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a thrwy fuddsoddiad preifat.

Continue Reading

News1 day ago

Secondary school staff and pupils must wear face coverings from December 1

FOLLOWING the written statement from the Minister for Education yesterday (Monday) evening, all secondary school learners and staff will be...

News1 day ago

‘Unpleasant’ trader must pay over £19,000 for shoddy shed work

A MAN who carried out substandard work on a shed in north Pembrokeshire and became unpleasant when challenged has been...

News1 day ago

Covid-19 cases highest in Tenby; lots of new cases in Neyland and Pembroke Dock

THE NUMBER of Covid-19 infections still taking place in Pembrokeshire is still significant, with the latest figues broken down per...

News2 days ago

Vaccine-sceptic care workers urged to get jabbed to save lives

A SOCIAL CARE leader has urged the minority of vaccine-sceptic care workers in the Hywel Dda Health Authority area  to...

News3 days ago

Woman with broken leg airlifted off Preselis by Coastguard helicopter

A WOMAN who broke her leg whilst out walking on the Preselis was taken to hospital by helicopter after a...

News5 days ago

Firefighters want justice for Josh after leaked shock report

A SHOCKING draft report into the circumstances of the death of a firefighter in Pembrokeshire in 2019 is firmly pointing...

News5 days ago

Milford Haven fast food worker tragically took his own life, inquest hears

A MILFORD HAVEN fast food worker took his own life after drinking a large quantity of alcohol, the local Coroner,...

News5 days ago

Email from Councillor prompts Pembroke Dock mayor to resign

AN EMAIL enquiring to why the Mayor of Pembroke Dock had been absent from his civic duties has led to...

News6 days ago

Reprieve for Cawdor Barracks: Base will not close until 2028

CAWDOR Barracks at Brawdy will remain open until 2028, the Westminster Government announced on Thursday (Nov 25). The Barracks were...

News7 days ago

Wales has ‘worst rail services in the UK’

NEWS that Wales has the worst train services in the UK is disappointing but not at all surprising, the Welsh...

Popular This Week