Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Dirprwy Weinidog yn cwrdd ag arweinwyr amaeth y dyfodol

Published

on

Rebecca Evans: Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.

Rebecca Evans: Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.

DYWEDODD Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd , Rebecca Evans, ei bod wrth ei bodd â brwdfrydedd ac ymroddiad aelodau Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Academi Amaeth Cyswllt Ffermio 2014. Mewn cyfarfod gyda’r ymgeiswyr arweinyddiaeth wledig, amlinellodd y Dirprwy Weinidog a’i swyddogion weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru. Hefyd trafodwyd yr heriau a’r cyfleoedd sy’n codi wrth wireddu’r weledigaeth honno. Roedd hyn yn rhan o gyfres o gyfarfodydd anffurfiol cyn i’r grŵp ymweld â Senedd Ewrop ym Mrwsel.

Yno, byddant yn cael cyfle i weld â’u llygaid eu hunain sut mae Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd yn cydweithio a pha mor bwysig yw Ewrop i Gymru. Dewiswyd yr ymgeiswyr gan banel o feirniaid yn gynharach eleni, ar ôl dangos gwybodaeth eang am y diwydiant a’r gallu i fod yn arweinwyr a mentoriaid o fewn y diwydiant yn y dyfodol. Bu’r Dirprwy Weinidog yn trafod amrywiaeth o bynciau gyda’r grŵp, o ddiwygio’r PAC i gynllunio ar gyfer olyniaeth.

Hefyd bu’r grŵp yn rhannu eu barn ar bwysigrwydd addysgu disgyblion cynradd ac uwchradd ynghylch tarddiad bwyd, a sut i gyrraedd at ffermwyr a’u cynghori, ymysg pethau eraill. Dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae gwybodaeth a brwdfrydedd yr Academi Amaeth wedi creu argraff fawr arna i, ac rwy’n edrych ymlaen at glywed eu barn ar amrywiol bynciau.

Dywedodd y grŵp eu bod yn awyddus i gael cysylltiad mwy ffurfiol gyda mi a’m swyddogion, ac roeddwn yn fwy na bodlon cytuno i hynny. Rydw i eisoes wedi gwahodd y Grŵp i enwebu un o’u plith i ymuno â’r grŵp rhanddeiliaid a sefydlwyd yn ddiweddar sy’n edrych ar gyfathrebu a gwasanaeth i gwsmeriaid. Nawr rwy’n gwneud cynnig tebyg mewn perthynas â Grŵp Rhanddeiliaid y Cynllun Cymorth i Newyddddyfodiaid (YESS) a’n Grŵp Cynghori ar Adnabod Da Byw.

Rwy’n credu y bydd cyfraniad ymarferol yr Academi Amaeth ar ran y diwydiant ar faterion mor bwysig yn fanteisiol iawn i bawb.” Ar ôl y cyfarfod, enwebodd Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig Academi Amaeth 2014 un o’u plith sef Rhodri Jones, ffermwr gwartheg a defaid o’r Trallwng, i ymuno â’r Grŵp Rhanddeiliaid Cyfathrebu a Gwasanaeth i Gwsmeriaid. Mae’r grŵp yn cynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid pwysig, gan gynnwys undebau ffermio, CLA a HCC. Cafodd ei ffurfio yn dilyn argymhelliad yn adolygiad Hwyluso’r Drefn Gareth Williams.

Dywedodd Rhodri Jones: “Yn yr Academi Amaeth, mae Cyswllt Ffermio wedi darparu rhaglen ardderchog i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth. Mae wedi rhoi cyfle unigryw i mi a’m cydweithwyr gyfarfod a thrafod materion pwysig gyda phobl sy’n ymwneud â’r diwydiant mewn amrywiol ffyrdd. Un peth sy’n amlwg yw’r teimlad cadarnhaol sydd gan bob un ohonom am ddyfodol llewyrchus i’r diwydiant. Roeddwn yn ffodus iawn o gael fy mhenodi’n ddiweddar i’r grŵp a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru a’r diwydiant i wella cyfathrebu a gwasanaeth i gwsmeriaid, a daeth hynny o ganlyniad uniongyrchol i’m rhan gyda’r Academi Amaeth. Rwy’n gwybod bod holl aelodau’r Academi Amaeth yn awyddus iawn i drafod gyda’r Dirprwy Weinidog a’i swyddogion er lles y diwydiant yng Nghymru.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Published

on

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae
aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd. Yn ddiweddar, cawsom newyddion trist fod morlo
bach wedi marw ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a
dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a ‘selfies’ gyda’r morlo bach.


Yn ystod y tymor magu (rhwng Awst a Rhagfyr) mae’n bosib dewch ar draws morloi bach
gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru – yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny
maen debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu
ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.


Yn ôl Sue Burton, Swyddog yr ACA ar gyfer Sir Benfro Forol “Rhaid cofio bod morloi bach
angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu. Dim ond am dair
wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau cyn nes bydd yn rhaid iddynt
gofalu am eu hunain. Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o
le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth”.


Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.
Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Lansio cystadleuaeth i enwi adeiladau porthladd hanesyddol

Published

on

Mae gan Ddoc Penfro hanes morwrol cyfoethog, gan ei bod yn dref filwrol ers 150 o
flynyddoedd. Heddiw, mae hen Ddociau’r Llynges Frenhinol yn borthladd masnachol
sydd â dyfodol cyffrous yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.


Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhan allweddol o brosiect Ardal Forol Doc Penfro
Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £60 miliwn, a fydd yn darparu’r cyfleusterau,
y gwasanaethau a’r gofodau sydd eu hangen i sefydlu canolfan o’r radd flaenaf ar
gyfer ynni morol a pheirianneg. Fel rhan o hyn, mae angen adnewyddu pedwar
rhandy rhestredig Gradd II sy’n sownd yn siediau awyrennau Sunderland er mwyn
eu moderneiddio ar gyfer yr 21ain ganrif a’u cynnig fel gweithleoedd modern hyblyg.
Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ym mis Tachwedd 2021 ac yn ôl yr amserlen bydd
yn cael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2022.


Heddiw, mae’r Porthladd yn lansio cystadleuaeth i enwi’r pedwar rhandy ac mae’n
gwahodd ceisiadau gan aelodau o’r gymuned. Awgrymir pedair thema: treftadaeth,
dyfodol adnewyddadwy, hanes morol a hanes cymdeithasol, ond croesewir pob
syniad.


Dywedodd Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol y Porthladd, “Mae Porthladd
Penfro yn llawn hanes ac rydyn ni am sicrhau ein bod yn cadw’r adeiladau hyn yn
ddiogel fel y gellir eu defnyddio yn y bennod gyffrous nesaf. Mae Ardal Forol Doc
Penfro yn cynnig cyfleoedd enfawr i’r dref yn ogystal â’r rhanbarth cyfan, felly mae’n
bwysig iawn ein bod yn creu llety dymunol fel y gall busnesau sefydlu eu hunain
yma. Rydyn ni am gynnwys y gymuned gyfan yn ein cynlluniau drwy wahodd enwau
cofiadwy gyda chefndir difyr er mwyn ategu’r datblygiadau.”
I gyflwyno eich awgrymiadau, ewch i i www.mhpa.co.uk/naming-competition erbyn
dydd Llun 18 Hydref.


Ariennir Ardal Forol Doc Penfro gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a thrwy fuddsoddiad preifat.

Continue Reading

HERALD SPECIAL REPORT

News14 hours ago

County lines intensification week sees drug supply disrupted into west Wales

Officers from Dyfed-Powys Police carried out 11 raids during a week of action tackling county lines drug gangs. COUNTY LINES...

News18 hours ago

Pembroke Dock: Pensioner sentenced to 20 years for child sex offences

A PENSIONER from Pembroke Dock has been given an extended sentence of 20 years in prison with a further year...

News23 hours ago

Civil Aviation Authority launches #ShotOnMyDrone competition

THE UK Civil Aviation Authority (CAA) has launched a new photography campaign and competition – #ShotOnMyDrone – to both highlight the amazing images that...

News1 day ago

Police appeal following burglary in Bunkers Hill, Milford Haven

POLICE in Milford Haven are investigating a burglary which occurred sometime between September 24 and October 4 in Bunkers Hill,...

Health1 day ago

Ombudsman slates Health Board

HYWEL DDA UHB failed a mother and son when it abruptly ended support services for individuals with long-term needs. The...

News1 day ago

Milford Haven ‘Seal Hospital’ demolished

A FORMER storage tank that was used for 17 years as a hospital for Seals was demolished yesterday (Thursday, Oct...

News1 day ago

Leaflet to calm fears over A&E downgrade

Health board will explain how to get urgent care for children, as local NHS continues to be under extreme pressure...

News1 day ago

Council in email data protection blunder

A ‘HUMAN ERROR’ is being blamed for a recent data protection blunder at Pembrokeshire County Council after an email which...

News2 days ago

Unprecedented demand on health and social care services in local area

Joint statement by Hywel Dda University Health Board, the Welsh Ambulance Service NHS Trust, Pembrokeshire County Council, Carmarthenshire County Council...

News2 days ago

Child taken to hospital following collision with car outside school

AN EARLY morning collision outside Ysgol Harri Tudor school, Pembroke, has seen a child taken to hospital. The collision happened...

Popular This Week