Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Pencadlys S4C yn symud i Gaerfyrddin

Published

on

Pencadlys S4CMAE CYNLLUNIAU i adleoli pencadlys S4C wedi cymryd cam mawr ymlaen ar ôl i Awdurdod y Sianel gymeradwyo cais i’w denu i Gaerfyrddin.

Mewn cyfarfod ym mhencadlys presennol y Sianel yng Nghaerdydd, fe benderfynodd aelodau Awdurdod S4C fwrw ymlaen gyda chais sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ôl ystyried ceisiadau gan ddwy ardal newydd.

Caernarfon oedd yr ardal arall oedd wedi cyrraedd rhestr y ddau olaf, ac roedd y posibilrwydd o aros yng Nghaerdydd hefyd wedi’i ystyried.

O ganlyniad i’r penderfyniad fe fydd staff y sianel yn parhau i weithio ar gynlluniau fydd yn golygu y bydd swyddfeydd gan S4C yn y llefydd canlynol:

• Pencadlys y sianel yng Nghaerfyrddin

• Parhau a phresenoldeb yng Nghaerdydd

• Parhau a swyddfa yng Nghaernarfon ar ei maint presennol o leiaf

Daw’r penderfyniad yn dilyn astudiaeth ddichonoldeb oedd wedi’i chynnal i’r posibilrwydd o symud pencadlys y sianel allan o Gaerdydd. Y bwriad yw lledaenu buddiannau economaidd ac ieithyddol sy’n deillio o fodolaeth S4C fel sianel genedlaethol. Roedd Awdurdod S4C wedi datgan y bydd rhaid i unrhyw gynllun i symud fod o fudd i wasanaethau a chael ei wireddu heb gost ariannol ychwanegol i’r sianel dros gyfnod.

Wrth gyhoeddi’r penderfyniad, fe bwysleisiodd Cadeirydd Awdurdod S4C Huw Jones ei fod yn obeithiol iawn y bydd modd gwireddu’r cynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol sydd wedi’u cyflwyno. Ond ychwanegodd fod sawl cam cytundebol ac ariannol pwysig i’w cyflawni er mwyn i’r cynlluniau gael eu gwireddu.

Os yw’r cynlluniau yn cael eu gwireddu, fe fyddan nhw’n golygu:

• Pencadlys newydd sbon ar gyrion tref Caerfyrddin.

• Tua hanner cant o swyddi’n cael eu symud yno.

• Targed o fod yn weithredol ar y safle newydd yn 2018.

Yn dilyn penderfyniad yr Awdurdod, meddai’r Cadeirydd Huw Jones:

“Mae aelodau Awdurdod S4C wedi cael cyfle i glywed, darllen, trafod a chraffu ar gynlluniau gwych sydd wedi’u cyflwyno i ni gan ddau gr?p sydd â gweledigaeth gref iawn. Rydym yn ddiolchgar iawn iddyn nhw’u dau.

“Rydym wedi cytuno ei bod hi’n ddichonol ac yn ymarferol bosib i symud pencadlys S4C i Gaerfyrddin, ac yn unol â’n hamodau, mae’r cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno i ni yn gost-niwtral dros gyfnod.

“Rydym yn hyderus y byddai’r cynlluniau hyn o fudd i wasanaeth S4C, ac yn cynnig buddiannau economaidd ac ieithyddol yng Nghaerfyrddin. Fe fydd S4C nawr yn ceisio gwireddu’r dymuniad a’r uchelgais yma ar y cyd â’n partneriaid yn yr ardal.

“Er pwysiced ein penderfyniad, mae’n gynnar o hyd yn oes y cynllun yma wrth i heriau ariannol a chytundebol gael eu hwynebu. Ond rwy’n mawr obeithio y bydd modd gwireddu’r cynlluniau cyffrous ac uchelgeisiol sydd wedi’u cymeradwyo gan yr Awdurdod, ac y bydd y weledigaeth flaengar hon yn troi’n fframwaith daearyddol i S4C ar gyfer y 30 o flynyddoedd nesaf.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones:

“Mae’r penderfyniad hwn yn gam sylweddol ymlaen i’n cynlluniau i hybu’r economi a’r iaith mewn rhan arall o Gymru.

“Rwy’n llongyfarch partneriaid cais Caerfyrddin yn wresog, ac yn naturiol rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithio ymhellach gyda nhw i wireddu’r cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno.

“Nawr, mae gwaith mawr pellach i’w wneud i droi’r cynlluniau hyn yn realiti. Drwy wneud hynny, fe fyddwn ni’n cadarnhau lle S4C fel darlledwr cenedlaethol Cymru, a byddwn hefyd yn creu buddiannau economaidd, diwylliannol ac ieithyddol go iawn yng Nghaerfyrddin. Yr amod clir o’r cychwyn oedd bod angen gwireddu hyn mewn ffordd sy’n gost-niwtral ac sy’n diogelu ein cyllideb cynnwys i’r dyfodol.

“Hoffwn longyfarch hefyd partneriaid cais Caernarfon. Er na chawson nhw eu dewis yn y diwedd, mae eu gweledigaeth yn un arbennig o gyffrous i bobl y gogledd orllewin. Hyd yn oed heb bencadlys S4C, rydym yn gobeithio y bydd eu gwaith gwych yn gallu sbarduno datblygiad yno fydd yn dod â buddiannau sylweddol i’r ardal.”

Wrth wneud y penderfyniad am bencadlys S4C, fe gymeradwyodd yr Awdurdod yr egwyddor o gydleoli elfennau o waith y sianel gyda’r BBC yng Nghaerdydd yn amodol ar ddod i gytundeb yn sgil y trafodaethau sy’n parhau.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Last ditch plea to HSBC to reverse decision to axe Welsh language phone line

Published

on

AN MS has issued a last ditch plea to HSBC to reverse its “unacceptable” decision to axe its Welsh language phone service.

Llŷr Gruffydd, who represents North Wales in the Senedd, has spoken out as January 15, the date when the phone line is due to come to an end fast approaches.

The Plaid Cymru politician said executives at the baking giant still have an “opportunity to do the right thing”.

HSBC came under fire after politicians were informed of the bank’s decision to axe its Welsh language service by letter on Wednesday, November 8.

The Senedd’s Culture Committee wrote to the corporation accusing it of “contempt” towards Welsh speakers.

It added that its “failure to maintain an approach consistent with its values is considered disingenuous and disturbing”.

The committee also questioned statements made by José Carvalho, HSBC’s head of wealth and personal banking, who spoke in front of it on November 29.

The banker said that the Welsh-language helpline receives around 22 calls a day, and that the bank had ended up “with only 6% of the calls that are coming in being answered in Welsh” by them.

However, the committee hit back saying this indicates a fundamental failure of service by the bank because it means 94% of calls to the service are not being answered in Welsh,.

The Committee said that the “low number of calls” to the line “reflects” the bank’s “inability to provide a functioning and coherent service that meets the needs of its Welsh speaking customers.”

Llŷr Gruffydd said: “HSBC still has an opportunity to do the right thing by reversing its unacceptable and wrongheaded decision to bring its Welsh language phone service to an end.

“Executives at HSBC should remember that many customers use their banking services because of its Welsh language phone service.

“The bank argues that there isn’t sufficient demand for the helpline because it receives 22 calls a day on average.

“But it’s abundantly clear from the data that with only 6% of those calls being answered in Welsh, they’ve not been coming anywhere near to providing an adequate service.

“Phone calls that are made to the helpline in Welsh should be answered in Welsh. It’s no wonder that a lot of Welsh speakers have given up on phoning it.

“Instead of scrapping the service HSBC’s should invest in it properly for at least 12 months, and that includes ensuring that it is well-advertised. Then at the end of that period it could make a much better assessment of demand.

“The bank’s pledge to ‘arrange a call back in Welsh, within 3 working days is astonishingly disrespectful to Welsh speakers, as well as utterly insensitive to the financial pressures some people will face.

“For a significant number of people, accessing their bank through Welsh is not a ‘choice’ as HSBC claimed.

“HSBC say they ‘have confirmed that all customers can bank in English’, which is frankly an attitude that belongs to the last century. It is also untrue, especially for many elderly and vulnerable people.

“There is understandably a huge amount of anger and frustration right across Wales with HSBC’s general attitude towards the Welsh language.

“Recently I was contacted by a constituent who was quite rightly angry because she had been asked by a member of HSBC’s customer care team to resend a Welsh language query in English.

“That is one of many examples of HSBC’s complete and utter disregard for Welsh speakers.

“As a Welsh speaker myself and as a member of the Senedd’s Culture Committee, I share the real sense of frustration that’s out there.

“Many of their customers in Wales have also seen their local branches close over the last decade.

“The impact of this on their older customers is particularly acute, as well as those who don’t have access to digital technology.

“Though HSBC likes to describe itself as the world’s local bank, it is abundantly clear that this is not the case in Wales as it abandons Welsh speakers and abandons our high streets by shutting down local branches.”

Continue Reading

Cymraeg

Ffermwr yn dysgu popeth y mae angen iddo wybod am ffermio modern drwy Cyswllt Ffermio

Published

on

CYFLWYNODD ei rieni ef i ochr ymarferol ‘tir a da byw’ ffermio yn ifanc iawn, ond i Dylan Morgan, a aned yn Sir Gaerfyrddin, Cyswllt Ffermio sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r unigolyn yma a raddiodd mewn rheoli adeiladu. Dywedodd Dylan fod Cyswllt Ffermio wedi rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arno i fod y ffermwr ifanc blaengar a hyderus ydyw heddiw.

“A’r peth sy’n wych amdano yw, nad oedd rhaid i mi eistedd trwy oriau o ddarlithoedd theori amaeth am dair blynedd!”

Dywedodd Dylan mai agwedd Cyswllt Ffermio at ei holl wasanaethau hyfforddi a throsglwyddo gwybodaeth yw cyflwyno popeth ar y lefel gywir ar gyfer ffermwyr prysur ond profiadol sy’n gweithio.

“Mae’n ddull o ddysgu ar sail ‘angen gwybod’ sy’n apelio’n fawr ataf gan fy mod yn gallu gwneud lle iddo o amgylch fy nyletswyddau fferm ac ymrwymiadau eraill,” meddai Dylan.

Nid oedd gan Dylan unrhyw fwriad i ddod yn ffermwr pan adawodd Brifysgol Abertawe yn 2011, ond ar ôl ychydig fisoedd yn unig o ffermio’n llawn amser ar fferm bîff a defaid 360 erw ei deulu ger Llanymddyfri, newidiodd ei feddwl yn llwyr.

Roedd yn amlwg yn benderfyniad cywir i’r teulu cyfan ac mae Dylan (32) bellach wedi bod yn ffermio gartref ers bron i un mlynedd ar ddeg.

“Roeddwn i wastad wedi mwynhau helpu gartref pryd bynnag roedd gen i amser rhydd, felly roeddwn i wedi hen arfer ag ochr ymarferol ffermio, ond gan na astudiais i amaethyddiaeth yn y brifysgol, roeddwn i’n teimlo bod yna lawer nad oeddwn i’n ei wybod am iechyd anifeiliaid, pridd a rheoli glaswelltir a’r holl elfennau eraill o ffermio sy’n hanfodol i wella effeithlonrwydd ar y fferm.

“Mae’n hanfodol, fel ffermwyr, fod gan bob un ohonom y wybodaeth sydd ei hangen arnom a systemau yn eu lle i chwarae ein rhan i gadw at y safonau uchaf o les anifeiliaid, cynhyrchu da byw o’r ansawdd uchaf, gan hefyd warchod ein hamgylchedd naturiol a lleihau ein hôl troed carbon.”

Yn gefnogwyr hirdymor gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio, a welodd Dylan, ei dad a ffermwyr lleol eraill yn cael cyngor ar faterion yn cynnwys cynllunio rheoli maetholion, archwiliadau carbon a rheoli glaswelltir, mae Dylan yn rhoi llawer o’i amser hamdden i’w ddatblygiad personol.

Gan ddibynnu’n drwm ar ei swyddog datblygu lleol, Alun Bowen, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo am yr hyn sydd ar gael, mae Alun wedi cyfeirio Dylan – yn aml yng nghwmni ei dad – at nifer o weithdai iechyd a lles anifeiliaid ar bynciau’n amrywio o ffrwythlondeb y ddiadell a cholledion wyna i wneud y mwyaf o gynhyrchiant buchod sugno, cloffni a rheoli tir. Mae Dylan hefyd wedi dilyn cyrsiau hyfforddi byr â chymhorthdal ac mae’n defnyddio ystod gynhwysfawr y rhaglen o fodiwlau e-ddysgu a ariennir yn llawn yn rheolaidd.

“Mae dysgu ar-lein, mewn cyfnodau byr o 20 munud, gyda chwis ar ddiwedd pob modiwl i sicrhau eich bod wedi cymryd yr holl wybodaeth allweddol i mewn, yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth.”

Mae Dylan wedi canolbwyntio’n bennaf ar bynciau iechyd anifeiliaid yn ogystal â rheoli pridd a glaswelltir oherwydd ei fod yn credu’n gryf mewn mabwysiadu agwedd gyfannol at y fferm, gydag ‘arfer gorau ym mhopeth a wnawn’ yn rhan o’u hagenda cynaliadwyedd.

“Diolch i fy ngwybodaeth a sgiliau newydd a thrwy weithredu rhai o’r systemau newydd rydym wedi dysgu amdanynt trwy Cyswllt Ffermio, rydym bellach yn bwydo’r stoc yn llawer mwy effeithlon.

“Mae hyn wedi lleihau ein mewnbynnau’n sylweddol wrth wella perfformiad stoc a chynhyrchiant ac rydym hefyd wedi lleihau lefelau cloffni.”

Mae’r teulu’n sgorio cyflwr y corff yn rheolaidd ac yn meincnodi eu holl stoc ac yn dweud bod cyfrif wyau ysgarthol a phrofi elfennau hybrin trwy Cyswllt Ffermio wedi rhoi gwybodaeth werthfawr iddynt sy’n golygu eu bod wedi lleihau eu dibyniaeth ar driniaethau gwrthlyngyrol drwy fabwysiadu dull wedi’i dargedu’n well.

Gyda’i holl gyflawniadau dysgu wedi’u storio ar-lein yn ei gofnod personol y Storfa Sgiliau, mae Dylan yn dweud bod y system yn ffordd ddefnyddiol o nodi unrhyw feysydd y mae’n dal eisiau dysgu amdanynt.

“Mae ffermio yn ddiwydiant sy’n esblygu ac felly mae angen i ffermwyr o bob cenhedlaeth wybod eu bod yn ddigon gwybodus i wynebu’r cyfleoedd a’r heriau sydd o’u blaenau.”

Mae Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

I gael rhagor o wybodaeth am holl wasanaethau cymorth a hyfforddiant Cyswllt Ffermio ewch i https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy neu ffoniwch eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol.

Continue Reading

Cymraeg

Cyfle gwych i ennill gwobr yn atyniadau Awdurdod y Parc dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi

Published

on

BYDD tri atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dosbarthu cennin Pedr i ymwelwyr yn rhad ac am ddim ar 4 a 5 Mawrth eleni i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd gan Gastell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc nifer cyfyngedig o gennin Pedr i’w dosbarthu i bobl sy’n ymweld â’r safleoedd dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi.

Yn ôl y Cynghorydd Di Clements, Cadeirydd Awdurdod y Parc: “Rydyn ni’n annog cynifer â phosib o bobl i ymuno â dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, a pha ffordd well o ddathlu diwylliant Cymru yn eich cartref na chael tusw o’r blodau lliwgar yma?

“Bydd y cennin Pedr yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin. Oherwydd mai dim ond nifer cyfyngedig fydd ar gael ar bob safle, byddwn yn annog pobl i ymweld â’r safleoedd cyn gynted â phosib ar 4 neu 5 Mawrth er mwyn manteisio ar y cynnig hwn.”

Bydd Parêd blynyddol y Ddraig hefyd yn cael ei gynnal yn Nhyddewi ddydd Sadwrn 4 Mawrth, gyda chriw o ddisgyblion ysgol ac aelodau gofal yn y gymuned yn gadael Oriel y Parc am 11am.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Caeriw, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-caeriw/.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Henllys, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-henllys/

I gael yr amserau agor a gwybodaeth am y digwyddiad ar gyfer Oriel y Parc, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/oriel-y-parc/.

Continue Reading

News1 day ago

Major search in the area of The Cleddau Bridge and Hobbs Point

A MULTI-AGENCY rescue response was initiated first thing on Saturday following reports of a person in difficulty in the area...

News3 days ago

Newgale pub fire: Cause undetermined, but ruled accidental

THE MID and West Fire and Rescue Service (MAWWFRS) has recently concluded its investigation into the fire that devastated the...

Sport3 days ago

Jasmine, Lleucu, Carys & Courtney: The Pride of Pembrokeshire

Four rugby players from Pembrokeshire are gearing up to take on Ireland in the Women’s Six Nations this weekend. Jasmine...

Crime3 days ago

Independent inquiry into child sex abuse commissioned by Caldey

WE have reported on this story for years, but in a very significant development this week, Caldey Island Abbey has...

Crime4 days ago

Mechanic lands four-figure fine after head-butting officer in Quins

A COURT has heard how a police officer was head-butted outside the Quins Rugby Club in Pembroke Dock by a man described...

Community4 days ago

29 homes planned for Pembrokeshire village development

A scheme for 29 houses, including two affordable units, in the north Pembrokeshire village of St Dogmaels, close to the...

Crime5 days ago

Former Pemb Dock mayor accused of making child abuse images

FORMER Pembroke Dock mayor Terry Judkins has appeared before Haverfordwest magistrates charged with making 52 Category A images of a...

News6 days ago

Port of Milford Haven continues to invest with £40m funding from HSBC

THE Port of Milford Haven is making a series of strategic investments to strengthen its position as the UK’s largest...

Business1 week ago

National Resources Wales to check Withyhedge Landfill enforcement compliance

IN FEBRUARY, NRW served a Regulation 36 Enforcement Notice on RML, the operator of Withyhedge Landfill requiring them to complete...

News1 week ago

RNLI issues safety warning in Wales ahead of stormy conditions

THE Royal National Lifeboat Institution is encouraging people to be cautious if visiting the coast this weekend as the Met...

Popular This Week