Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Asiantaethau’n ymuno dros ymgyrch yfed y Nadolig

Published

on

BYDDWCH YN GALLBYDDWCH YN GALL, Yfwch yn Gall yw’r neges y tu ôl i ymgyrch amlasiantaeth yn yr wythnosau cyn y Nadolig.

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Sir Gâr, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Heddlu Dyfed-Powys, Cynghorau Ceredigion a Phenfro ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gyd wedi ymuno ar gyfer yr ymgyrch hon.

Dywedodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Hywel Dda: “Mae’r ymgyrch hon yn ymwneud ag annog pobl i feddwl am alcohol a chynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth ynghylch yr effeithiau.

“Nid yw’n golygu dweud wrth bobl am stopio yfed ond yn hytrach, mae’n gofyn iddynt stopio am ychydig ac ystyried beth allent wneud i leihau’r risgiau a’r niwed a achosir gan gamddefnyddio alcohol.

“Rydym eisiau gweld cynifer o sgyrsiau â phosibl ynghylch alcohol a’i rôl yn y gymdeithas yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin dros y chwe wythnos nesaf a gall pobl gymryd rhan yn yr ymgyrch mewn nifer o ffyrdd.”

Dywedodd y Cyng. Huw George, Aelod Cabinet Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoliadol Cyngor Sir Penfro:

“Mae’n hynod o bositif i weld cynifer o sefydliadau yn dod ynghyd i fynd i’r afael â materion cymdeithasol sy’n cyd-fynd ag yfed gormod o alcohol.”

Ychwanegodd Uwch-arolygydd Heddlu Dyfed Powys, Ian John:

“Rydym am i bobl fwynhau eu hunain, ond i fwynhau mewn ffordd ddiogel a chyfreithlon. Mae’n hawdd iawn anghofio, yn ystod dathliadau’r Nadolig, i fod yn gall ac rydym yn gweld cynnydd mewn trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn.

“Yn aml iawn, prif achos hyn yw pobl yn yfed bach gormod o alcohol. Mae’r mwyafrif o bobl yn yfed yn gall, ond nid yw nifer fach o bobl yn gwybod pryd mae stopio. Gall hyn arwain at broblemau eraill megis ymddygiad gwrthgymdeithasol, trais yn y cartref, yfed a gyrru ac weithiau hyd yn oed trais rhywiol. Mae’n wych bod yr holl asiantaethau yn cydweithio er mwyn trosglwyddo’r neges bwysig hon.”

Dywedodd Cindy Evans, Cynghorydd Iechyd Galwedigaethol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin:

“Mae alcohol yn fater pwysig trwy gydol y flwyddyn ond rydym yn falch iawn o ymuno gyda’n asiantaethau partner i hybu negeseuon pwysig yn ystod y cyfnod hwn o’r flwyddyn.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Published

on

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae
aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd. Yn ddiweddar, cawsom newyddion trist fod morlo
bach wedi marw ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a
dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a ‘selfies’ gyda’r morlo bach.


Yn ystod y tymor magu (rhwng Awst a Rhagfyr) mae’n bosib dewch ar draws morloi bach
gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru – yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny
maen debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu
ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.


Yn ôl Sue Burton, Swyddog yr ACA ar gyfer Sir Benfro Forol “Rhaid cofio bod morloi bach
angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu. Dim ond am dair
wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau cyn nes bydd yn rhaid iddynt
gofalu am eu hunain. Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o
le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth”.


Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.
Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Lansio cystadleuaeth i enwi adeiladau porthladd hanesyddol

Published

on

Mae gan Ddoc Penfro hanes morwrol cyfoethog, gan ei bod yn dref filwrol ers 150 o
flynyddoedd. Heddiw, mae hen Ddociau’r Llynges Frenhinol yn borthladd masnachol
sydd â dyfodol cyffrous yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.


Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhan allweddol o brosiect Ardal Forol Doc Penfro
Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £60 miliwn, a fydd yn darparu’r cyfleusterau,
y gwasanaethau a’r gofodau sydd eu hangen i sefydlu canolfan o’r radd flaenaf ar
gyfer ynni morol a pheirianneg. Fel rhan o hyn, mae angen adnewyddu pedwar
rhandy rhestredig Gradd II sy’n sownd yn siediau awyrennau Sunderland er mwyn
eu moderneiddio ar gyfer yr 21ain ganrif a’u cynnig fel gweithleoedd modern hyblyg.
Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ym mis Tachwedd 2021 ac yn ôl yr amserlen bydd
yn cael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2022.


Heddiw, mae’r Porthladd yn lansio cystadleuaeth i enwi’r pedwar rhandy ac mae’n
gwahodd ceisiadau gan aelodau o’r gymuned. Awgrymir pedair thema: treftadaeth,
dyfodol adnewyddadwy, hanes morol a hanes cymdeithasol, ond croesewir pob
syniad.


Dywedodd Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol y Porthladd, “Mae Porthladd
Penfro yn llawn hanes ac rydyn ni am sicrhau ein bod yn cadw’r adeiladau hyn yn
ddiogel fel y gellir eu defnyddio yn y bennod gyffrous nesaf. Mae Ardal Forol Doc
Penfro yn cynnig cyfleoedd enfawr i’r dref yn ogystal â’r rhanbarth cyfan, felly mae’n
bwysig iawn ein bod yn creu llety dymunol fel y gall busnesau sefydlu eu hunain
yma. Rydyn ni am gynnwys y gymuned gyfan yn ein cynlluniau drwy wahodd enwau
cofiadwy gyda chefndir difyr er mwyn ategu’r datblygiadau.”
I gyflwyno eich awgrymiadau, ewch i i www.mhpa.co.uk/naming-competition erbyn
dydd Llun 18 Hydref.


Ariennir Ardal Forol Doc Penfro gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a thrwy fuddsoddiad preifat.

Continue Reading

News15 hours ago

Firefighters want justice for Josh after leaked shock report

A SHOCKING draft report into the circumstances of the death of a firefighter in Pembrokeshire in 2019 is firmly pointing...

News19 hours ago

Milford Haven fast food worker tragically took his own life, inquest hears

A MILFORD HAVEN fast food worker took his own life after drinking a large quantity of alcohol, the local Coroner,...

News1 day ago

Email from Councillor prompts Pembroke Dock mayor to resign

AN EMAIL enquiring to why the Mayor of Pembroke Dock had been absent from his civic duties has led to...

News2 days ago

Reprieve for Cawdor Barracks: Base will not close until 2028

CAWDOR Barracks at Brawdy will remain open until 2028, the Westminster Government announced on Thursday (Nov 25). The Barracks were...

News2 days ago

Wales has ‘worst rail services in the UK’

NEWS that Wales has the worst train services in the UK is disappointing but not at all surprising, the Welsh...

News3 days ago

New Pembrokeshire police officer is award winner

A ‘PROFESSIONAL and compassionate’ Haverfordwest police officer has been awarded the title of Newcomer of the Year at the Dyfed-Powys...

News3 days ago

Monkton man admits having extreme images of children and animals

A 58-YEAR-OLD Monkton man has been placed on the sex offender’s register after admitting seven charges of taking, distributing, and...

Education4 days ago

Multi-million build Pembrokeshire school continues at pace

MORGAN SINDALL CONSTRUCTION and Pembrokeshire County Council have celebrated reaching the halfway stage of delivering Haverfordwest’s £48.7m landmark new Haverfordwest...

News4 days ago

Five Haverfordwest firefighters retire from duty

FIVE firefighters recently retired from Haverfordwest fire station had been working the Retained Duty System for well over 100 years...

News1 week ago

Paddle boarders’ inquest opened and adjourned as police probe continues

THE INQUESTS into the deaths of four paddle boarders who were killed after the accident on the River Cleddau in...

Popular This Week