Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

RWE yn lansio gwefan newydd y Môr Celtaidd ac ystafell ddosbarth rithiol Gymraeg ar wynt arnofiol

Published

on

MAE RWE wedi datgelu llwyfan ar-lein newydd pwysig a fydd wrth galon ei uchelgais i wireddu gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd, oddi ar arfordir de Cymru a de-orllewin Lloegr.

Bydd y wefan yn dod yn ganolbwynt ar gyfer newyddion am y prosiect, gwybodaeth, addysg ac ymgysylltu â busnesau, cymunedau, rhanddeiliaid ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am dechnoleg ar y môr ac uchelgais RWE o ran y Môr Celtaidd. Mae’r cwmni ar flaen y gad o ran datblygu gwynt arnofiol ar draws y byd, ac mae mewn sefyllfa dda i wneud y mwyaf o’r dechnoleg i gefnogi swyddi a sgiliau newydd a chyfleoedd o ran y gadwyn gyflenwi.

Mae RWE yn paratoi i gyflwyno cynigion yn arwerthiant Ystâd y Goron i brydlesu gwely’r Môr Celtaidd yn ddiweddarach eleni, lle bydd hyd at 4GW o wynt arnofiol yn cael ei ddyfarnu, ac mae disgwyl llawer mwy o gigawatiau yn y dyfodol. Nod y cwmni yw cael o leiaf 1 gigawat (GW) o dechnoleg gwynt arnofiol un ai yn weithredol neu ar y cam adeiladu erbyn 2030.

Wedi’i bwriadu i gychwyn fel porthol cyswllt cyntaf ar gyfer y prosiect a’r tîm profiadol sy’n rhan ohono, bydd y wefan yn fuan iawn yn datblygu’n ganolbwynt mawr i gyfleoedd busnes ac, yn gefn i hynny, datblygir cynllun unigryw ar gyfer y gadwyn gyflenwi a gaiff ei ddatgelu gan RWE yn ddiweddarach y mis hwn. Felly, cadwch lygad am ragor o newyddion a gwybodaeth drwy’r wefan.

Dywedodd Philippa Powell, Cyfarwyddwr Prosiect y Môr Celtaidd RWE: “Rydyn ni’n falch o’n treftadaeth Gymreig, a’r ffaith ein bod ni’n gobeithio dod â’r dechnoleg newydd bwysig hon a’r cyfleoedd gwerth biliynau o bunnoedd a ddaw yn ei sgil i Gymru a rhanbarth y Môr Celtaidd. Drwy ein harbenigedd, ein harloesi mewnol a’r cydweithio allanol, mae gennym allu unigryw i wireddu gwynt arnofiol yn y rhanbarth. Bydd ein gwefan newydd yn adlewyrchu’r prosiect wrth iddo ddatblygu, bydd yn borthol i’r tîm, a dyma fydd yr allwedd i ddatgloi cyfleoedd busnes i’r rhanbarth yn y dyfodol. Cymerwch olwg arni, a chadwch lygad am ein holl newyddion a chyfleoedd yn y dyfodol.”

Dysgu am Wynt Arnofiol: Mae RWE, sy’n ymfalchïo mewn mwy na 120 o flynyddoedd o hanes yng Nghymru, wedi creu fersiwn Gymraeg o’i Ystafell Ddosbarth Rithiol ar Wynt Arnofiol, sy’n cael ei lansio’n swyddogol heddiw i gydnabod Dydd Gŵyl Dewi.

Mae RWE wedi cymryd camau breision tuag at ddod yn arweinydd ym maes gwynt arnofiol ac mae eisoes wedi magu profiad sylweddol drwy nifer o brosiectau arddangos arnofiol uchel eu proffil ar draws y byd. Mae’r cwmni bellach yn defnyddio’r arbenigedd hwn i helpu’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, rhanddeiliaid, cymunedau a busnesau o amgylch y byd i ddeall mwy am y dechnoleg drwy ei Ystafell Ddosbarth Rithiol ar Wynt Arnofiol.

Bellach, mae fersiwn Gymraeg o’r ystafell ddosbarth ar-lein ar gael ac fe geir mynediad iddi drwy wefan newydd Môr Celtaidd RWE yn ogystal â phorthol gwe byd-eang RWE ei hun. Yn ogystal â manylu ar sut mae ffermydd gwynt arnofiol a’r dechnoleg yn gweithio, mae RWE yn cyflwyno ffeithiau allweddol am pam a sut y gellir defnyddio gwynt arnofiol i helpu i gyrraedd targedau allyriadau sero net byd-eang. Mae’r ystafell ddosbarth rithiol yn rhoi atebion i ddefnyddwyr i gwestiynau allweddol fel beth yw gwynt arnofiol? A sut mae tyrbinau gwynt arnofiol yn arnofio ac yn aros yn eu lle?  Dysgwch fwy am y dechnoleg a sut mae’n gweithio drwy’r Ystafell Ddosbarth ar Wynt Arnofiol.

Y tu hwnt i’r Môr Celtaidd, uchelgais RWE yw datblygu prosiectau gwynt arnofiol ar raddfa fasnachol ar draws y byd. Mae eisoes wedi sicrhau prydles gwynt arnofiol ar raddfa fasnachol oddi ar arfordir California ac wedi cael ei ddewis fel cynigydd cymwys am ddau brosiect ynni gwynt arnofiol masnachol oddi ar arfordir Ffrainc. Mae hefyd yn paratoi gyda phartneriaid i gymryd rhan yn nhendr gwynt arnofiol Utsira Nord yn Norwy ac yn ymchwilio i wynt arnofiol mewn marchnadoedd Ewropeaidd eraill a rhanbarth APAC.

Continue Reading

Cymraeg

Ffermwr yn dysgu popeth y mae angen iddo wybod am ffermio modern drwy Cyswllt Ffermio

Published

on

CYFLWYNODD ei rieni ef i ochr ymarferol ‘tir a da byw’ ffermio yn ifanc iawn, ond i Dylan Morgan, a aned yn Sir Gaerfyrddin, Cyswllt Ffermio sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r unigolyn yma a raddiodd mewn rheoli adeiladu. Dywedodd Dylan fod Cyswllt Ffermio wedi rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arno i fod y ffermwr ifanc blaengar a hyderus ydyw heddiw.

“A’r peth sy’n wych amdano yw, nad oedd rhaid i mi eistedd trwy oriau o ddarlithoedd theori amaeth am dair blynedd!”

Dywedodd Dylan mai agwedd Cyswllt Ffermio at ei holl wasanaethau hyfforddi a throsglwyddo gwybodaeth yw cyflwyno popeth ar y lefel gywir ar gyfer ffermwyr prysur ond profiadol sy’n gweithio.

“Mae’n ddull o ddysgu ar sail ‘angen gwybod’ sy’n apelio’n fawr ataf gan fy mod yn gallu gwneud lle iddo o amgylch fy nyletswyddau fferm ac ymrwymiadau eraill,” meddai Dylan.

Nid oedd gan Dylan unrhyw fwriad i ddod yn ffermwr pan adawodd Brifysgol Abertawe yn 2011, ond ar ôl ychydig fisoedd yn unig o ffermio’n llawn amser ar fferm bîff a defaid 360 erw ei deulu ger Llanymddyfri, newidiodd ei feddwl yn llwyr.

Roedd yn amlwg yn benderfyniad cywir i’r teulu cyfan ac mae Dylan (32) bellach wedi bod yn ffermio gartref ers bron i un mlynedd ar ddeg.

“Roeddwn i wastad wedi mwynhau helpu gartref pryd bynnag roedd gen i amser rhydd, felly roeddwn i wedi hen arfer ag ochr ymarferol ffermio, ond gan na astudiais i amaethyddiaeth yn y brifysgol, roeddwn i’n teimlo bod yna lawer nad oeddwn i’n ei wybod am iechyd anifeiliaid, pridd a rheoli glaswelltir a’r holl elfennau eraill o ffermio sy’n hanfodol i wella effeithlonrwydd ar y fferm.

“Mae’n hanfodol, fel ffermwyr, fod gan bob un ohonom y wybodaeth sydd ei hangen arnom a systemau yn eu lle i chwarae ein rhan i gadw at y safonau uchaf o les anifeiliaid, cynhyrchu da byw o’r ansawdd uchaf, gan hefyd warchod ein hamgylchedd naturiol a lleihau ein hôl troed carbon.”

Yn gefnogwyr hirdymor gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio, a welodd Dylan, ei dad a ffermwyr lleol eraill yn cael cyngor ar faterion yn cynnwys cynllunio rheoli maetholion, archwiliadau carbon a rheoli glaswelltir, mae Dylan yn rhoi llawer o’i amser hamdden i’w ddatblygiad personol.

Gan ddibynnu’n drwm ar ei swyddog datblygu lleol, Alun Bowen, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo am yr hyn sydd ar gael, mae Alun wedi cyfeirio Dylan – yn aml yng nghwmni ei dad – at nifer o weithdai iechyd a lles anifeiliaid ar bynciau’n amrywio o ffrwythlondeb y ddiadell a cholledion wyna i wneud y mwyaf o gynhyrchiant buchod sugno, cloffni a rheoli tir. Mae Dylan hefyd wedi dilyn cyrsiau hyfforddi byr â chymhorthdal ac mae’n defnyddio ystod gynhwysfawr y rhaglen o fodiwlau e-ddysgu a ariennir yn llawn yn rheolaidd.

“Mae dysgu ar-lein, mewn cyfnodau byr o 20 munud, gyda chwis ar ddiwedd pob modiwl i sicrhau eich bod wedi cymryd yr holl wybodaeth allweddol i mewn, yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth.”

Mae Dylan wedi canolbwyntio’n bennaf ar bynciau iechyd anifeiliaid yn ogystal â rheoli pridd a glaswelltir oherwydd ei fod yn credu’n gryf mewn mabwysiadu agwedd gyfannol at y fferm, gydag ‘arfer gorau ym mhopeth a wnawn’ yn rhan o’u hagenda cynaliadwyedd.

“Diolch i fy ngwybodaeth a sgiliau newydd a thrwy weithredu rhai o’r systemau newydd rydym wedi dysgu amdanynt trwy Cyswllt Ffermio, rydym bellach yn bwydo’r stoc yn llawer mwy effeithlon.

“Mae hyn wedi lleihau ein mewnbynnau’n sylweddol wrth wella perfformiad stoc a chynhyrchiant ac rydym hefyd wedi lleihau lefelau cloffni.”

Mae’r teulu’n sgorio cyflwr y corff yn rheolaidd ac yn meincnodi eu holl stoc ac yn dweud bod cyfrif wyau ysgarthol a phrofi elfennau hybrin trwy Cyswllt Ffermio wedi rhoi gwybodaeth werthfawr iddynt sy’n golygu eu bod wedi lleihau eu dibyniaeth ar driniaethau gwrthlyngyrol drwy fabwysiadu dull wedi’i dargedu’n well.

Gyda’i holl gyflawniadau dysgu wedi’u storio ar-lein yn ei gofnod personol y Storfa Sgiliau, mae Dylan yn dweud bod y system yn ffordd ddefnyddiol o nodi unrhyw feysydd y mae’n dal eisiau dysgu amdanynt.

“Mae ffermio yn ddiwydiant sy’n esblygu ac felly mae angen i ffermwyr o bob cenhedlaeth wybod eu bod yn ddigon gwybodus i wynebu’r cyfleoedd a’r heriau sydd o’u blaenau.”

Mae Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

I gael rhagor o wybodaeth am holl wasanaethau cymorth a hyfforddiant Cyswllt Ffermio ewch i https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy neu ffoniwch eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol.

Continue Reading

Cymraeg

Cyfle gwych i ennill gwobr yn atyniadau Awdurdod y Parc dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi

Published

on

BYDD tri atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dosbarthu cennin Pedr i ymwelwyr yn rhad ac am ddim ar 4 a 5 Mawrth eleni i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd gan Gastell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc nifer cyfyngedig o gennin Pedr i’w dosbarthu i bobl sy’n ymweld â’r safleoedd dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi.

Yn ôl y Cynghorydd Di Clements, Cadeirydd Awdurdod y Parc: “Rydyn ni’n annog cynifer â phosib o bobl i ymuno â dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, a pha ffordd well o ddathlu diwylliant Cymru yn eich cartref na chael tusw o’r blodau lliwgar yma?

“Bydd y cennin Pedr yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin. Oherwydd mai dim ond nifer cyfyngedig fydd ar gael ar bob safle, byddwn yn annog pobl i ymweld â’r safleoedd cyn gynted â phosib ar 4 neu 5 Mawrth er mwyn manteisio ar y cynnig hwn.”

Bydd Parêd blynyddol y Ddraig hefyd yn cael ei gynnal yn Nhyddewi ddydd Sadwrn 4 Mawrth, gyda chriw o ddisgyblion ysgol ac aelodau gofal yn y gymuned yn gadael Oriel y Parc am 11am.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Caeriw, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-caeriw/.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Henllys, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-henllys/

I gael yr amserau agor a gwybodaeth am y digwyddiad ar gyfer Oriel y Parc, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/oriel-y-parc/.

Continue Reading

Cymraeg

Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle perffaith i ddathlu bwyd Cymreig

Published

on

MAE Dydd Gŵyl Dewi (1 Mawrth) yn gyfle perffaith i ddathlu’r cynnyrch Cymreig gorau sydd ar gael, ac mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog defnyddwyr, wrth wneud y siopa wythnosol, i ddewis Cig Eidion Cymru Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) a Chig Oen Cymru Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) a gynhyrchir yn gynaliadwy.

Dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts: “Mae gan Gig Eidion Cymru Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) a Chig Oen Cymru Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) stori wych i’w hadrodd ac rwy’n falch o fod ymhlith ffermwyr, sydd nid yn unig yn cynhyrchu bwyd gwych, ond hefyd yn barod i rannu’n stori ni. Mae stori cig coch Cymru yn wych, yn enwedig o ran bod yn amgylcheddol gynaliadwy.

“Mae defnyddwyr yn fwyfwy ymwybodol o ôl troed carbon eu bwyd a’r ffordd y mae wedi’i gynhyrchu. Wrth ddewis Cig Oen a Chig Eidion Cymru Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) gallant fod yn dawel eu meddwl ei fod wedi’i gynhyrchu gyda natur mewn golwg. Mae mor faethlon a chynaliadwy ag y gall fod, ac rwy’n annog pawb i ddewis ein cynnyrch Cymreig ni yn gyntaf.”

Fodd bynnag, roedd Mr Roberts yn glir bod ffermwyr yng Nghymru angen cefnogaeth, nid yn unig gan Lywodraeth Cymru ond hefyd gan Lywodraeth y DU, os yw ein dulliau cynaliadwy o gynhyrchu bwyd am barhau am genedlaethau i ddod.

“Mae ffermio yng Nghymru yn rhoi sylfaen gadarn i’n heconomi – cynhyrchu bwyd, darparu cyflogaeth, a chwarae rhan hollbwysig wrth ofalu am ein hamgylchedd. Rydym am i’n ffermwyr barhau i gynhyrchu bwyd yn eu rôl fel ceidwaid cefn gwlad am flynyddoedd lawer i ddod.

“Yr hyn sy’n bygwth y system honno yw cytundebau masnach gyda gwledydd sydd â safonau cynhyrchu gwahanol iawn i’n rhai ni, sy’n anfantais i’n ffermwyr o ran bod yn gystadleuol. Felly, rwy’n annog Llywodraeth y DU eto heddiw i roi ein diwydiant ffermio yn gyntaf, fel y mae cenhedloedd eraill yr ydym yn cyd-drafod â nhw yn ei wneud.”

Continue Reading

News10 hours ago

Count down is on for the opening of new venue HANGAR in Milford Haven

MILFORD HAVEN’S entertainment scene has been taken to new heights with the highly anticipated opening of HANGAR! This extraordinary venue...

News2 days ago

St Davids RNLI responds to kayaker in distress near Jack Sound

AT 3:30pm on Saturday, 23rd September, the St Davids RNLI lifeboat was dispatched in response to reports of a kayaker...

News6 days ago

Wales to the World: celebrating maps in a brand new exhibition

ON SATURDAY (Sept 23) an exciting new exhibition of maps from the National Library of Wales will open at the...

News6 days ago

fflecsi Bwcabus Service to cease as funding comes an end

THE FFLECSI Bwcabus service will end on 31st October 2023. The news comes after the Welsh Government confirmed that it...

News1 week ago

Pembrokeshire restaurant fined for employing illegal workers

A PEMBROKESHIRE-BASED restaurant, Panache Indian, located on Queen Street, Pembroke Dock, has been slapped with a hefty fine after being...

News1 week ago

Council to stop supplying grey bin bags to save money

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL has confirmed it is ceasing provision of grey bags and reverting to “household provided” black bags for...

News1 week ago

Online safety bill passage marks new dawn for child safety, says NSPCC Chief

THE NATIONAL SOCIETY for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) hails the enactment of the Online Safety Bill as...

News1 week ago

Petition calling for scrapping of new 20mph speed limit at 150,000 signatures

A SENEDD petition calling for the Welsh Government to rescind and remove the 20mph law, has now passed 150,000 signatures,...

News2 weeks ago

Wales’ 20mph speed limit now in force amid much controversy

FROM Today (Sunday, Sept 17), the vast majority of residential roads across Wales will see a new speed limit of...

featured2 weeks ago

Wales to reduce speed limit to 20mph in built-up areas from Sunday

WALES will introduce a new default speed limit of 20mph (32km/h) for residential roads from Sunday, making it the first...

Popular This Week