Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

S4C yn rhoi trwyn mewn llyfr

Published

on

s4c“DDYLAI LLYFRAU ddim codi ofn ar neb; mi ddylen nhw fod yn ddoniol, yn gyffrous ac yn rhyfeddol.”

Dyma eiriau Roald Dahl, yr awdur hynod boblogaidd a aned yng Nghaerdydd, ac ar wythnos Dathlu Darllen S4C bydd llond silff lyfrau o raglenni ac eitemau yn adleisio neges yr awdur ar y Sianel.

Yn ystod wythnos Dathlu Darllen S4C, rhwng dydd Llun 3 Mawrth a dydd Sul 9 Mawrth, bydd amserlen y Sianel yn cynnwys nifer fawr o raglenni, ffilmiau ac eitemau, oll yn dathlu darllen.

Yr uchafbwynt fydd Diwrnod y Llyfr, sydd wedi ei osod yn daclus yn y canol Ddydd Iau 6 Mawrth.

Mae wythnos Dathlu Darllen S4C yn cael ei threfnu mewn partneriaeth gyda Chyngor Llyfrau Cymru a BBC Radio Cymru wrth iddyn hwythau baratoi amrywiaeth o eitemau a digwyddiadau yn ymwneud â darllen trwy gydol yr wythnos.

Ar S4C bydd cyfuniad o raglenni gwych o’r archif a rhaglenni newydd sbon yn rhoi sylw i rai o awduron gorau Cymru yn golygu y bydd rhywbeth ar gyfer bob darllenwr brwd.

Ymhlith yr uchelfannau fydd portread ffilm o’r diweddar fardd Iwan Llwyd, golwg o’r newydd ar y clasur i blant Teulu Bach Nantoer ac ymweliad Bardd Plant Cymru Aneirin Karadog â phentref pwysig yn ein llenyddiaeth plant.

“Rydym yn falch iawn o’r cyfle hwn i weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Llyfrau Cymru a Radio Cymru i ddathlu darllen,” meddai cyfarwyddwr cynnwys S4C, Dafydd Rhys. “Mae darllen yn agor drysau a gallwn ymfalchïo bod cyffro ym myd y llyfrau gydol y flwyddyn yma yng Nghymru, ond mae’n wych cael wythnos arbennig ar y Sianel i ddathlu rhai o hoff lyfrau ac awduron Cymru.”

Meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae Diwrnod y Llyfr wedi datblygu’n ddigwyddiad blynyddol sy’n dathlu darllen ymysg plant ac oedolion. Mae ysgolion a llyfrgelloedd wedi bod yn rhan o’r gweithgareddau ers blynyddoedd ac mae’r Cyngor yn hynod falch bod S4C a Radio Cymru yn rhan o’r bartneriaeth eleni i sicrhau sylw i lyfrau ac i ddarllen.”

Cawn olwg ar un o Gymry mawr yr ugeinfed ganrif nos Lun 3 Mawrth, wrth i Ffion Hague fynd ar drywydd Kate Roberts, y wraig fusnes, wrth iddi frwydro i sicrhau parhad Gwasg Gee ar Mamwlad: Kate Roberts. Yna nos Fercher 5 Mawrth bydd cyfle arall i glywed pa nofel enwog yw hoff nofel yr actores Ffion Dafis ar 6 Nofel: Ffion Dafis.

Yna ar S4C ddydd Iau 6 Mawrth, sef Diwrnod y Llyfr, byddwn yn ail-ymweld â Teulu Bach Nantoer, sydd bellach ar gael ar e-lyfr, wrth i Beti George fynd ar drywydd y nofel, yr awdur a’i darllenwyr.

Yna ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth cawn ein diddanu gan Y Rhwyd. Dyma ffilm sydd wedi ei selio ar nofel Caryl Lewis, ffilm lawn cynnwrf, rhyw, cynllwyn a thro annisgwyl ar y diwedd.

Yna ddydd Sul 9 Mawrth bydd S4C yn darlledu rhaglen newydd sbon fydd yn edrych ar fywyd a gwaith y bardd Iwan Llwyd. Ar Iwan Llwyd: Rhwng Gwên nos Sadwrn a gwg y Sul bydd cyfweliadau a ffilm archif unigryw o’r 90au, yn ogystal â chyfweliadau gyda nifer o ffrindiau a theulu’r bardd.

Yn dilyn y rhaglen honno bydd ailddarllediad o Afal Drwg Adda, drama-ddogfen dreiddgar yn ymdrin â bywyd a gwaith awdur ‘Un Nos Ola Leuad’, Caradog Prichard.Bydd y rhaglen gylchgrawn Heno hefyd yn twrio trwy fyd y llyfrau yn nosweithiol ac yn dilyn Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru ar Ddiwrnod y Llyfr wrth iddo deithio i bentref arbennig iawn, Pentre Bach.

Bydd plant a phobl ifanc yn dod yn rhan o’r hwyl hefyd. Bydd cyflwynwyr gwasanaeth Cyw S4C yn holi eu gwylwyr ifanc beth ydy eu hoff lyfr ac yn cynnal cystadleuaeth i ennill hamper llawn o lyfrau newydd!

Ac ar Stwnsh, gwasanaeth plant hyn S4C byddwn yn cael cip olwg ar lyfr diweddara’r cyflwynydd Anni Llŷn, a bydd criw Stwnsh hefyd yn holi’r gwesteion yn y stiwdio am eu hoff lyfr.

A chofiwch y gallwch chithau fod yn rhan o’r dathlu gan drydar eich hoff lyfr neu awdur a defnyddio’r hashnod #dathludarllen, os medrwch chi adael eich llyfr am eiliad wrth gwrs!

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Pleser o’r Mwyaf

Published

on

DEWCH i’r Man a’r Lle yn Aberteifi i wrando ar wyth o fawrion y genedl yn cyflwyno pum peth sydd yn datgelu rhywbeth am eu hanes eu hunain, boed hynny ar ffurf hoff gerddi a darnau o ryddiaith neu wrthrychau sydd ag arwyddocâd personol.

Byddwn yn cwrdd yn fisol (heblaw Rhagfyr) rhwng Hydref a Mehefin i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.

Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar ddydd Sadwrn, 19 Hydref am 11yb tan 12.30yp yng nghwmni’r Prifardd Idris Reynolds.

Tocynnau wrth y drws £5. Te, coffi a chacen £1.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Natalie Morgan (ebost: njm84@outlook.com), Helen Thomas (helenteifi@outlook.com) neu Richard Vale (riv1@aber.ac.uk).

Fe fydd y cyfarfodydd hyn yn addas i ddysgwyr profiadol, a byddwn yn paratoi taflenni geirfa i chi.

Dewch yn llu i gefnogi’r Brifwyl trwy joio mas draw!

Continue Reading

Cymraeg

Gall Cymru gael ei phweru gan ynni morol

Published

on

GALL Cymru fod yn wlad sy’n cael ei phweru gan ynni’r môr, mae Lesley Griffiths yn addo.

Mae gan ynni’r môr y potensial i fod wrth wraidd cynlluniau uchelgeisiol i Gymru fod yn wlad sy’n cael ei phweru gan ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ôl Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Pan oedd hi’n siarad yn y Gynhadledd ar Ynni’r Môr yn Nulyn ar Dydd Llun (30 Medi), gwnaeth y Gweinidog amlinellu’r llwyddiannau mae busnesau wedi’u cael wrth alluogi ynni’r môr yn ystod y flwyddyn diwethaf, a’r buddsoddiadau yn y gadwyn gyflenwi sy’n caniatáu i hyn ddigwydd.

Rydyn ni’n cydnabod bod y sector yn ifanc iawn, felly rydyn ni wedi buddsoddi mewn deg prosiect sy’n gysylltiedig ag ynni’r môr er mwyn adeiladau capasiti ac arbenigedd yng Nghymru, meddai hi.

Cytunwyd ar dros €71 miliwn o gyllid Ewropeaidd, a fydd yn arwain at fuddsoddiadau gwerth dros €117 miliwn yng Nghymru.

Mae’r busnesau sydd wedi elwa’n cynnwys:

• Ledwood Engineering, Mainstay Marine, MarineSpace a busnesau a leolir yn Sir Benfro yng Ngorllewin Cymru. Mae’r busnesau hyn i gyd wedi manteisio ar y buddsoddiadau gwerth miliynau o bunnoedd, sydd wedi bod o fudd i’w harbenigedd technegol presennol o fewn y sector ynni a sector ynni’r môr.

• Mae Minesto wedi cwblhau prosiect i alluogi’r gwaith o gyflwyno eu technoleg ffrwd lanw Deep Green yn fasnachol yn Holyhead Deep, oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn. Roedd y prosiect yn cynnwys dylunio, gosod a phrofi dyfais 500 cilowat. Mae cam nesaf y prosiect wedi derbyn €14.9 miliwn ychwanegol, a bydd yn ategu’r gwaith o ddylunio safle 80 megawat oddi ar arfordir Ynys Môn, ochr wrth ochr â dylunio dyfais maint llawn o un megawat o leiaf.

• Gwnaeth y datblygwyr ynni’r tonnau Marine Power Systems, a leolir yn Abertawe, gwblhau eu blwyddyn o dreialon a phrofion morol yn llwyddiannus yr haf hwn, ac mae eu prototeip chwarter maint, WaveSub, wedi cyrraedd ei gerrig milltir critigol. Hefyd dyfarnwyd €13 miliwn iddynt i ddylunio a chynhyrchu dyfais fwy.

Bydd Fframwaith Morol cyntaf Cymru a Fframwaith Datblygu Cenedlaethol newydd hefyd yn rhoi polisi cynllunio strategol ar gyfer defnyddio adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy ar y tir ac oddi arno.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: “Rydyn ni’n benderfynol y bydd ynni’r môr yn rhan allweddol o’n cynlluniau i Gymru fod yn wlad sy’n cael ei phweru gan ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae cyllid gan yr Uned Ewropeaidd wedi bod yn hanfodol wrth gefnogi hyn.

“Rydyn ni wedi gosod targedau uchelgeisiol wrth inni geisio creu Cymru wyrddach lle mae adnoddau’n cael eu rheoli nid yn unig ar gyfer heddiw, ond er budd cenedlaethau’r dyfodol.

“Eleni rydyn ni wedi derbyn cyngor Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd i wneud ein targedau datgarboneiddio yng Nghymru yn fwy uchelgeisiol, wedi cyflwyno deddfwriaeth i fabwysiadu targed o 95% ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y flwyddyn nesaf, ac rydyn ni’n archwilio sut gallwn ni osod targed o sero yn y dyfodol.

“Mae ynni’r môr a gwynt alltraeth yn rhan hanfodol o’r targedau hyn, wrth inni geisio harneisio ein hadnoddau naturiol i sicrhau manteision tymor hir ar gyfer pawb yng Nghymru.”

Gwnaeth y gweinidog hefyd annog Llywodraeth y DU i fuddsoddi mewn ynni’r môr ac ynni adnewyddadwy yng Nghymru.

Continue Reading

Cymraeg

Mwynhewch wledd o hwyl y Pasg ym Mharc Cenedlaethol

Published

on

OS YDYCH chi’n chwilio am rywle newydd i’w ddarganfod neu eisiau hwyl i’r teulu cyfan yn ystod gwyliau’r Pasg, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addo cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod Blwyddyn Darganfod.

Bydd holl fwrlwm y Pasg yn aros amdanoch yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a bydd amrywiaeth o brofiadau eraill i’w mwynhau yn nhirwedd y Parc Cenedlaethol.

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn rhoi cyfle i chi Brofi’r Oes Haearn ar 25 a 27 Ebrill, i brofi sut oedd bywyd 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Codir tâl bychan am weithgareddau yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

Bydd Diwrnodau Hwyl y Pasg ar 19, 20 a 21 Ebrill yn rhoi cyfle i chi ddarganfod sgil newydd neu ddilyn Helfa’r Pasg. Codir tâl bychan am weithgareddau yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

Am fanylion llawn gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amseroedd agor, ewch i www.castellhenllys.com neu ffoniwch 01239 891319.

Yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, gallwch ymuno â Helfa’r Gwningen Basg o 13-28 Ebrill, sy’n golygu neidio o gwmpas y Castell yn chwilio am gliwiau. Dewch o hyd i’r holl gliwiau i hawlio gwobr flasus. £1 y plentyn yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

I’r rheini sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd, bydd Rhoi Tro ar: Y Cwrwgl ar 21, 22 a 23 Ebrill yn gyfle i chi roi cynnig ar y cwch traddodiadol un person ar Bwll Melin Caeriw, yn dilyn hyfforddiant arbenigol. Pris mynediad arferol yn ogystal â £5 am sesiwn 15 munud neu £10 am sesiwn 30 munud. Mae’n syniad da i gadw lle ymlaen llaw.

Am fanylion llawn gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amserau agor ewch i www.carewcastle.com neu ffoniwch 01646 651782.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, gallwch herio Helfa Drysor y Pasg i 21 Ebrill er mwyn dod o hyd i’r cliwiau sydd wedi’u cuddio o amgylch y Ganolfan a’r tir gerllaw gyda’r nod o ddatgelu’r ateb cudd i ennill gwobr. £2 y ddalen.

Bydd y gweithdy Darganfod Celf ar 23 Ebrill yn annog plant i fod yn greadigol a chynhyrchu campwaith i fynd adref gyda nhw, ar ôl archwilio’r oriel i ddod o hyd i ysbrydoliaeth. £3 y plentyn.

Am fanylion llawn, gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau ac amseroedd agor, ewch i www.orielyparc.co.uk neu ffoniwch 01437 720392.

I’r rheini sydd â diddordeb mewn daeareg a hanes, bydd taith dywys Darllen y Dirwedd: Taith drwy Amser o gwmpas Penmaen Dewi ar 24 Ebrill yn datgelu cyfoeth o nodweddion hanesyddol a naturiol. Bydd y llwybr pum milltir yn pasio drwy dystiolaeth o fywyd y cyfnod Neolithig, yr Oes Haearn a’r Oesoedd Canol a bydd yn costio £4 y person.
I gadw lle ar y digwyddiadau hyn, ffoniwch 01437 720392.

I weld manylion yr holl weithgareddau a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau neu fel arall casglwch gopi o Coast to Coast.

Continue Reading
News2 days ago

Milford’s sixth form could be axed

MILFORD Haven School’s sixth form could be the latest to be axed following a consultation period. At the Council meeting...

News4 days ago

Crabb slams Barclays Post Office cash opt-out

PRESELI MP Stephen Crabb has criticised Barclays Bank’s ‘short-sighted’ decision not to allow its customers to withdraw cash from Post...

News1 week ago

Work set to begin on multi-million pound redevelopment at Llys-y-Frân Reservoir

WELSH Water is set to begin work on the highly anticipated redevelopment of Llys-y-Frân visitor attraction and recreation park, following...

News1 week ago

Pembroke: Yet another demonstration planned for Ashdale Lane over sex offender

PROTESTERS are promising another demonstration in Ashdale Lane, in Pembroke tonight (Sun, Oct 6). It will mark the fourth night...

News2 weeks ago

Community order for Pembroke Dock man who downloaded 6570 child abuse images

A 46-YEAR-OLD man who downloaded over 6,500 indecent images of children, has narrowly missed going to jail. Brett Johnson on...

News2 weeks ago

Rescued Falcon released back into the wild

THE oil-covered peregrine falcon rescued in August from Tenby was released back into the wild on Wednesday (Oct 2). At...

News2 weeks ago

Milford Haven: Hundreds gather to remember firefighter Josh

MILFORD HAVEN came to a standstill on Tuesday (Oct 1) as hundreds gathered to pay their respects to popular firefighter...

News2 weeks ago

Man accused of fathering six children with his daughter

A FATHER from south west Wales has gone on trial accused of raping his daughter 23 times and having six...

News2 weeks ago

Thomas Cook air hostess speaks to The Herald about her journey

WITH grounded flights and cancelled holidays, it’s been a stressful time since the collapse of Thomas Cook on Monday (Sept...

News2 weeks ago

Llanfyrnach: Community wind turbine was more than a decade in the making

AFTER a long and bumpy journey, a community group from North Pembrokeshire are finally about to install a 700kW wind...

Popular This Week