Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

S4C yn rhoi trwyn mewn llyfr

Published

on

s4c“DDYLAI LLYFRAU ddim codi ofn ar neb; mi ddylen nhw fod yn ddoniol, yn gyffrous ac yn rhyfeddol.”

Dyma eiriau Roald Dahl, yr awdur hynod boblogaidd a aned yng Nghaerdydd, ac ar wythnos Dathlu Darllen S4C bydd llond silff lyfrau o raglenni ac eitemau yn adleisio neges yr awdur ar y Sianel.

Yn ystod wythnos Dathlu Darllen S4C, rhwng dydd Llun 3 Mawrth a dydd Sul 9 Mawrth, bydd amserlen y Sianel yn cynnwys nifer fawr o raglenni, ffilmiau ac eitemau, oll yn dathlu darllen.

Yr uchafbwynt fydd Diwrnod y Llyfr, sydd wedi ei osod yn daclus yn y canol Ddydd Iau 6 Mawrth.

Mae wythnos Dathlu Darllen S4C yn cael ei threfnu mewn partneriaeth gyda Chyngor Llyfrau Cymru a BBC Radio Cymru wrth iddyn hwythau baratoi amrywiaeth o eitemau a digwyddiadau yn ymwneud â darllen trwy gydol yr wythnos.

Ar S4C bydd cyfuniad o raglenni gwych o’r archif a rhaglenni newydd sbon yn rhoi sylw i rai o awduron gorau Cymru yn golygu y bydd rhywbeth ar gyfer bob darllenwr brwd.

Ymhlith yr uchelfannau fydd portread ffilm o’r diweddar fardd Iwan Llwyd, golwg o’r newydd ar y clasur i blant Teulu Bach Nantoer ac ymweliad Bardd Plant Cymru Aneirin Karadog â phentref pwysig yn ein llenyddiaeth plant.

“Rydym yn falch iawn o’r cyfle hwn i weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Llyfrau Cymru a Radio Cymru i ddathlu darllen,” meddai cyfarwyddwr cynnwys S4C, Dafydd Rhys. “Mae darllen yn agor drysau a gallwn ymfalchïo bod cyffro ym myd y llyfrau gydol y flwyddyn yma yng Nghymru, ond mae’n wych cael wythnos arbennig ar y Sianel i ddathlu rhai o hoff lyfrau ac awduron Cymru.”

Meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae Diwrnod y Llyfr wedi datblygu’n ddigwyddiad blynyddol sy’n dathlu darllen ymysg plant ac oedolion. Mae ysgolion a llyfrgelloedd wedi bod yn rhan o’r gweithgareddau ers blynyddoedd ac mae’r Cyngor yn hynod falch bod S4C a Radio Cymru yn rhan o’r bartneriaeth eleni i sicrhau sylw i lyfrau ac i ddarllen.”

Cawn olwg ar un o Gymry mawr yr ugeinfed ganrif nos Lun 3 Mawrth, wrth i Ffion Hague fynd ar drywydd Kate Roberts, y wraig fusnes, wrth iddi frwydro i sicrhau parhad Gwasg Gee ar Mamwlad: Kate Roberts. Yna nos Fercher 5 Mawrth bydd cyfle arall i glywed pa nofel enwog yw hoff nofel yr actores Ffion Dafis ar 6 Nofel: Ffion Dafis.

Yna ar S4C ddydd Iau 6 Mawrth, sef Diwrnod y Llyfr, byddwn yn ail-ymweld â Teulu Bach Nantoer, sydd bellach ar gael ar e-lyfr, wrth i Beti George fynd ar drywydd y nofel, yr awdur a’i darllenwyr.

Yna ar ddydd Sadwrn 8 Mawrth cawn ein diddanu gan Y Rhwyd. Dyma ffilm sydd wedi ei selio ar nofel Caryl Lewis, ffilm lawn cynnwrf, rhyw, cynllwyn a thro annisgwyl ar y diwedd.

Yna ddydd Sul 9 Mawrth bydd S4C yn darlledu rhaglen newydd sbon fydd yn edrych ar fywyd a gwaith y bardd Iwan Llwyd. Ar Iwan Llwyd: Rhwng Gwên nos Sadwrn a gwg y Sul bydd cyfweliadau a ffilm archif unigryw o’r 90au, yn ogystal â chyfweliadau gyda nifer o ffrindiau a theulu’r bardd.

Yn dilyn y rhaglen honno bydd ailddarllediad o Afal Drwg Adda, drama-ddogfen dreiddgar yn ymdrin â bywyd a gwaith awdur ‘Un Nos Ola Leuad’, Caradog Prichard.Bydd y rhaglen gylchgrawn Heno hefyd yn twrio trwy fyd y llyfrau yn nosweithiol ac yn dilyn Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru ar Ddiwrnod y Llyfr wrth iddo deithio i bentref arbennig iawn, Pentre Bach.

Bydd plant a phobl ifanc yn dod yn rhan o’r hwyl hefyd. Bydd cyflwynwyr gwasanaeth Cyw S4C yn holi eu gwylwyr ifanc beth ydy eu hoff lyfr ac yn cynnal cystadleuaeth i ennill hamper llawn o lyfrau newydd!

Ac ar Stwnsh, gwasanaeth plant hyn S4C byddwn yn cael cip olwg ar lyfr diweddara’r cyflwynydd Anni Llŷn, a bydd criw Stwnsh hefyd yn holi’r gwesteion yn y stiwdio am eu hoff lyfr.

A chofiwch y gallwch chithau fod yn rhan o’r dathlu gan drydar eich hoff lyfr neu awdur a defnyddio’r hashnod #dathludarllen, os medrwch chi adael eich llyfr am eiliad wrth gwrs!

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cymraeg

Mwynhewch wledd o hwyl y Pasg ym Mharc Cenedlaethol

Published

on

OS YDYCH chi’n chwilio am rywle newydd i’w ddarganfod neu eisiau hwyl i’r teulu cyfan yn ystod gwyliau’r Pasg, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn addo cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod Blwyddyn Darganfod.

Bydd holl fwrlwm y Pasg yn aros amdanoch yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a bydd amrywiaeth o brofiadau eraill i’w mwynhau yn nhirwedd y Parc Cenedlaethol.

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn rhoi cyfle i chi Brofi’r Oes Haearn ar 25 a 27 Ebrill, i brofi sut oedd bywyd 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Codir tâl bychan am weithgareddau yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

Bydd Diwrnodau Hwyl y Pasg ar 19, 20 a 21 Ebrill yn rhoi cyfle i chi ddarganfod sgil newydd neu ddilyn Helfa’r Pasg. Codir tâl bychan am weithgareddau yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

Am fanylion llawn gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amseroedd agor, ewch i www.castellhenllys.com neu ffoniwch 01239 891319.

Yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, gallwch ymuno â Helfa’r Gwningen Basg o 13-28 Ebrill, sy’n golygu neidio o gwmpas y Castell yn chwilio am gliwiau. Dewch o hyd i’r holl gliwiau i hawlio gwobr flasus. £1 y plentyn yn ogystal â’r pris mynediad arferol.

I’r rheini sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd, bydd Rhoi Tro ar: Y Cwrwgl ar 21, 22 a 23 Ebrill yn gyfle i chi roi cynnig ar y cwch traddodiadol un person ar Bwll Melin Caeriw, yn dilyn hyfforddiant arbenigol. Pris mynediad arferol yn ogystal â £5 am sesiwn 15 munud neu £10 am sesiwn 30 munud. Mae’n syniad da i gadw lle ymlaen llaw.

Am fanylion llawn gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amserau agor ewch i www.carewcastle.com neu ffoniwch 01646 651782.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, gallwch herio Helfa Drysor y Pasg i 21 Ebrill er mwyn dod o hyd i’r cliwiau sydd wedi’u cuddio o amgylch y Ganolfan a’r tir gerllaw gyda’r nod o ddatgelu’r ateb cudd i ennill gwobr. £2 y ddalen.

Bydd y gweithdy Darganfod Celf ar 23 Ebrill yn annog plant i fod yn greadigol a chynhyrchu campwaith i fynd adref gyda nhw, ar ôl archwilio’r oriel i ddod o hyd i ysbrydoliaeth. £3 y plentyn.

Am fanylion llawn, gan gynnwys yr holl ddigwyddiadau, prisiau ac amseroedd agor, ewch i www.orielyparc.co.uk neu ffoniwch 01437 720392.

I’r rheini sydd â diddordeb mewn daeareg a hanes, bydd taith dywys Darllen y Dirwedd: Taith drwy Amser o gwmpas Penmaen Dewi ar 24 Ebrill yn datgelu cyfoeth o nodweddion hanesyddol a naturiol. Bydd y llwybr pum milltir yn pasio drwy dystiolaeth o fywyd y cyfnod Neolithig, yr Oes Haearn a’r Oesoedd Canol a bydd yn costio £4 y person.
I gadw lle ar y digwyddiadau hyn, ffoniwch 01437 720392.

I weld manylion yr holl weithgareddau a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau neu fel arall casglwch gopi o Coast to Coast.

Continue Reading

Cymraeg

Portread cignoeth o’r bobl sy’n rheoli pla

Published

on

MAE rheolwyr pla yn bobl ymroddedig sy’n cadw cefn gwlad yn lan i bawb – i’r ffermwyr sy’n gweithio yno, i warchod byd natur ac i bobl y dref i fynd i fwynhau cefn gwlad. 

Yn y rhaglen ddogfen DRYCH: Pla ar S4C nos Sul, 21 Ebrill, 9.00pm, byddwn yn dilyn amrywiaeth ddiddorol o’r bobl sy’n gwneud y swydd hollbwysig yma ar ffermydd a thiroedd agored yng ngogledd a gorllewin Cymru. O’r drudwy i’r twrch daear, o’r llwynog i’r gŵydd gwyllt, o’r wiwer lwyd i’r llygoden fawr, mae’r rheolwyr pla yn barod i’w rheoli ymhob tywydd dros y pedwar tymor.

Dyna i chi reolwyr pla Cyngor Sir Ceredigion, y Wardeiniaid Cymunedol Nigel Jones a Roy Noble, sydd wedi gweithio gyda’i gilydd ers blynyddoedd lawer ac yn dweud eu bod wrth eu bodd gyda’r gwaith o fynd i’r afael â phroblemau plâu.

Mae’r camerâu yn eu dilyn ar nifer o ffermydd y sir wrth iddyn nhw ddefnyddio gwenwyn a maglau i ddal llygod mawr, a’u hatal rhag lledaenu clefydau a bwyta porthiant anifeiliaid.

Meddai Nigel, “Mae’r llygod mawr ymhob man; maen nhw’n experts ar fyw ar unrhyw beth maen nhw’n galler gadael eu marc ar bopeth. Sach chi byth yn mynd i gael gwared arnyn nhw, y cwbl allwch ei wneud yw cadw’r numbers lawr.”

Mae Trystan Bevan, sy’n ffermio yn Eryri, yn benderfynol o reoli plâu ar dir ffermio a thir agored. Ei brif gonsyrn yw rheoli llygod mawr, gan ddefnyddio gynau a chŵn daear, ond mae hefyd yn dal tyrchod daear, sy’n troi tir pori, ac yn clirio gwyddau , sy’n domi’r tir, trwy saethu i’r awyr.

“Does gen i ddim problem hefo’r un anifail, nid lladd er mwyn lladd ydi o, ond lladd er mwyn medru parhau hefo’n busnes amaeth,” meddai Trystan.

I lawr yn Sir Benfro, mae teulu Charlie yn cadw 3,000 o wartheg godro ar ddwy fferm. Mae’r drudwennod yn bla yno gydol misoedd y gaeaf ac maen nhw’n gwario miloedd o bunnoedd yn cyflogi pobl saethu bangers i geisio atal yr adar rhag bwyta a domi dros fwyd anifeiliaid.

Mae’r ffermwr Gethin o Geredigion yn wynebu’r un heriau anodd gyda drudwennod: “Maen nhw’n torri dy galon di,” meddai, “Efallai eu bod nhw’n edrych yn dda ar y pier yn Aberystwyth, ond maen nhw’n bla yma.”

Mae Meurig Rees, swyddog cadwraeth Cymru BASC, y Gymdeithas Saethu A Chadwraeth, yn gweithio i leihau poblogaethau rhai anifeiliaid.

Rydym yn ei ddilyn ar gynefinoedd fferm a thir gwyllt wrth iddo faglu gwiwerod llwyd, sy’n bygwth bodolaeth y gwiwerod coch brodorol, ac yn saethu llwynogod, sy’n lladd defaid a dofenod.

“Mae saethu a chadwraeth yn mynd law yn llaw ‘da’i gilydd yng nghefn gwlad. Ry’n ni’n saethu un anifail i achub anifail arall“meddai Meurig.Byddwn i yn gadael y darn lladd er mwyn lladd gan ei fod yn atgyfnerthu y pwynt nad trohy hunters mo rhain.

Continue Reading

Cymraeg

Cynulliad yn dechrau dathliadau pen-blwydd ugeinfed

Published

on

AR DYDD Iau, 21 Mawrth, cyhoeddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru raglen o ddigwyddiadau i nodi 20 mlynedd ers ei sefydlu yn 1999.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau dros fisoedd yr haf, gan orffen gyda gŵyl ddemocratiaeth ddiwedd mis Medi, lle bydd ffigurau blaenllaw o’r celfyddydau, chwaraeon, newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth yn dod ynghyd ym Mae Caerdydd. Bydd y rhaglen lawn yn dathlu ac yn trafod llwyddiannau’r ugain mlynedd diwethaf, ond hefyd yn canolbwyntio ar ddyfodol Cymru ac yn ymgysylltu â phobl, grwpiau a sefydliadau ledled y wlad.

Bydd y rhaglen 20 mlynedd yn cychwyn ar 6 Mai, union ugain mlynedd ers i bobl Cymru fynd i bleidleisio am y tro cyntaf erioed yn etholiadau’r Cynulliad. Bydd y Senedd yn agor ei drysau i’r cyhoedd gael dod i ymchwilio i hanes, pwerau ac uchelgeisiau’r Cynulliad drwy amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau cyhoeddus a fydd wedi’u hanelu at bob oedran. Bydd arddangosfa newydd yn cael ei dadorchuddio yn olrhain hanes datganoli yng Nghymru.

Ar y diwrnod canlynol, sef 7 Mai, bydd y Llywydd a’r Prif Weinidog yn annerch y Cynulliad yn ffurfiol gerbron aelodau a etholwyd i’r Cynulliad ers 1999. Yn ddiweddarach y noson honno, bydd Aelodau Cynulliad blaenorol a chyfredol yn dod ynghyd â llu o wahoddedigion yn cynrychioli sefydliadau cenedlaethol i ddathlu’r achlysur.

Ym mis Mehefin, bydd aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, sydd newydd ffurfio, yn eistedd gyda’r Cynulliad llawn ar gyfer sesiwn eithriadol ar y cyd. Ym mis Gorffennaf, bydd Cynulliad Dinasyddion, a fydd yn cynnwys aelodau cynrychiadol o’r cyhoedd, yn dod ynghyd yn y canolbarth i drafod y prif heriau y bydd Cymru yn eu hwynebu yn yr ugain mlynedd nesaf.

Dros fisoedd yr haf, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal digwyddiadau ynghylch ystod o faterion datganoledig gyda phartneriaid mewn cymunedau ledled Cymru, gan gynnwys y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Bydd arddangosfa ffotograffig wedi’i churadu ar y cyd gan Ffotogallery a’r Cynulliad Cenedlaethol yn teithio o amgylch Gymru o fis Medi ymlaen. Bydd yn cynnwys gwaith gan chwe ffotograffydd sy’n edrych ar obeithion a dyheadau Cymru yn y dyfodol.

Bydd y dathliadau 20 mlynedd o ddatganoli yn dod i ben gyda’r ŵyl ddemocratiaeth gyntaf erioed i’w chynnal ym Mae Caerdydd ym mis Medi. Dros bedwar diwrnod, bydd adeiladau’r Senedd a’r Pierhead yn cynnal cymysgedd o ddigwyddiadau, gyda sgyrsiau, arddangosfeydd a dadleuon yn ystod y dydd, ynghyd â gigs cerddoriaeth a chomedi gyda’r nos. Mae llawer o’r rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â sefydliadau cenedlaethol fel Gŵyl y Gelli, BAFTA Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Gŵyl Gomedi Machynlleth, Chwaraeon Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a phrifysgolion Cymru.

Dyfyniad gan y Llywydd: “Mae’r dathliad hwn yn gyfle unigryw i ystyried faint mae Cymru wedi newid dros yr ugain mlynedd diwethaf a’r effaith y mae datganoli wedi’i chael ar ein bywydau. Wrth wneud hynny, mae gennym gyfle hefyd i edrych tua’r dyfodol. Drwy’r rhaglen hon o ddigwyddiadau, ein nod yw dechrau deialog newydd gyda phobl ledled y wlad am eu huchelgeisiau ar gyfer Cymru a sut y gall y Cynulliad, cartref democratiaeth Cymru, helpu i gyflawni hynny.”

Bydd gwybodaeth bellach am bob un o’r prosiectau, y partneriaid a sut y gall aelodau’r cyhoedd gymryd rhan yn cael ei chyhoeddi maes o law. Dilynwch ein sianelau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Continue Reading
Top News5 hours ago

Council’s shed proecution ruled an abuse of process

A MILFORD HAVEN businessman has succeeded in overturning a decision that he breached planning rules. James Kershaw, of Lower Priory,...

News1 day ago

Haverfordwest: Police promise extra patrols for GCSE results night

THERE will be an increased police presence in Haverfordwest tonight, in response to an anticipated influx of young people who...

News2 days ago

Woman and partner fled Mount blaze through window

A WOMAN and her partner had to jump out of the window of their flat, to escape the blaze that...

News2 days ago

£1500 worth of nail guns stolen in Haverfordwest

DYFED-POWYS POLICE are appealing for information on a theft that occurred in Haverfordwest, in which three nail guns were stolen....

News2 days ago

Arrest and court for pair accused of Mount flats fire

TWO people were arrested after a fire was started at a block of flats at the Mount Estate, Milford Haven....

News4 days ago

Plans to re-open night club put forward

THE FORMER Chequers nightclub in Penally could be granted a new license if plans are given the go-ahead. Now under...

News4 days ago

Casualty airlifted from Monkstone beach

A casualty was airlifted to hospital after becoming ill on the way to Monkstone beach on Saturday evening, August 17....

News1 week ago

Dale Road: Several have minor injuries after two vehicle accident

EMERGENCY SERVICES are attending a two-vehicle road traffic accident on the B4327 Dale Road. Two fire crews from Haverfordwest as...

News1 week ago

Tenby: Hotel goes into administration as new owner’s business empire collapses

A POPULAR Pembrokeshire hotel has gone into administration. The Fourcroft Hotel in Tenby how faces an uncertain future. It’s parent...

News1 week ago

Woman rescued from Caldey after suspected arm fracture

A WOMAN, suffering a suspected fractured arm after a fall on Caldey, was taken to hospital on Thursday, August 15....

Popular This Week