Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Cyllid newydd i gwmnïau yng Nghymru ddatblygu cynnwys dwyieithog i gynulleidfaoedd ifanc

Published

on

MAE Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, wedi cyhoeddi y bwriedir datblygu rhagor o raglenni Cymraeg, ym maes gweithredu byw ac animeiddio, ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, diolch i hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Dirprwy Weinidog wedi cadarnhau y bydd wyth prosiect yn cael cyfanswm o £352,545 o gyllid gan Gronfa Cymru Greadigol ar gyfer Cynnwys i’r Ifanc, a fydd yn gweld cwmnïau yng Nghymru yn datblygu cynnwys dwyieithog newydd i blant a phobl ifanc.

Bwriad y gronfa, sy’n rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, yw cynyddu’r ddarpariaeth o raglenni ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae’r prosiectau yn cynnwys animeiddio a gêm sydd wedi’u hysbrydoli gan fythau a chwedlau Cymru; sioe sgets gomedi sydd wedi’i hanelu at gynulleidfa o blant cyn oed ysgol gyda chriw amrywiol o gymeriadau wedi’u gwneud o fotymau ac edafedd yn serennu ynddi; i sioe gemau dŵr llawn hwyl sy’n cyfuno heriau meddyliol a chorfforol.

Syniad diweddaraf Cloth Cat, sydd wedi cynhyrchu dros 100 awr o animeiddio ar amrywiaeth o gyfresi a ddarlledir yn rhyngwladol fel Boj, Dai Potsh, Luo Bao Bei ac Olobob Top, yw ‘Familiars’. Mae stiwdio Cloth Cat, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, wedi dod yn stiwdio animeiddio a chynhyrchu gemau ffyniannus. Mae wedi ymestyn ei gweithlu craidd i chwe aelod o staff llawnamser ac mae’n cyflogi dros 25 o staff medrus fesul prosiect yn rheolaidd.

Dywedodd Jon Rennie o Cloth Cat: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o Gronfa newydd Cymru Greadigol ar gyfer Cynnwys i’r Ifanc ac mae’n parhau â’r buddsoddiad gan Cymru Greadigol mewn cwmnïau lleol sy’n dymuno cyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol. Syniad am gyfres animeiddio cyfrifiadurol a gêm yw ein prosiect sy’n plethu’r Gymru fodern a mytholeg Geltaidd i adrodd stori antur i blant 7-11 oed.”

Mae Cwmni Da o Gaernarfon wedi cael cyllid ar gyfer datblygu syniad am raglen o’r enw ‘Actio dy Oed’. Comedi sefyllfa yw ‘Actio dy Oed’ sydd wedi’i hanelu at blant Cyfnod Allweddol 2 (6-11 oed) a’u rhieni. Mae’n defnyddio arddull ystrydebol comedi sefyllfa draddodiadol i greu byd cyfarwydd, wrth gynnig rhywbeth hollol newydd ar yr un pryd.

Dywedodd Barry “Archie” Jones, awdur a chynhyrchydd ‘Actio Dy Oed’: “Mae Actio Dy Oed yn syniad rydyn ni wedi bod eisiau ei ddatblygu ers peth amser. Rydyn ni wir yn credu bod gan y syniad botensial i apelio at gynulleidfaoedd rhyngwladol, a bydd y gefnogaeth hon gan Lywodraeth Cymru yn helpu i wireddu’r freuddwyd yna.”

Dywedodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden: “Mae gennym sector creadigol sy’n fywiog ac sydd wedi hen ennill ei blwyf yng Nghymru sydd â hanes ardderchog o gynhyrchu cynnwys o’r safon uchaf ac sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc. Cafodd rhai o’r animeiddiadau mwyaf eiconig fel SuperTed a Sam Tân eu creu yng Nghymru ac mae’r rhain wedi mynd ymlaen i gael argraff barhaol ar genhedlaeth gyfan o blant a phobl ifanc.

“Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu helpu i ddatblygu rhagor o gynnwys gwreiddiol am Gymru ac o Gymru, a fydd yn helpu busnesau creadigol Cymru. Bydd hyn yn ennyn diddordeb ein pobl ifanc yn ein hanes a’n diwylliant yn ogystal â bod yn ffordd o glywed a defnyddio’r Gymraeg mewn modd sy’n berthnasol ac yn ddiddorol iddyn nhw.

“Rwy’n hyderus y bydd y buddsoddiad hwn yn hwb i’n hymdrechion i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

Dywedodd yr Aelod Dynodedig, Cefin Campbell: “Mae sicrhau bod plant a phobl ifanc ledled Cymru yn gallu manteisio ar gynnwys hwyliog, atyniadol yn hanfodol ac mae gan sector creadigol fywiog ran hanfodol i’w chwarae yn hyn o beth. Rydym yn cefnogi ein busnesau creadigol i greu straeon, delweddau a chynnwys a wneir yng Nghymru, am Gymru ac yn y Gymraeg er lles pawb.”

Continue Reading

Cymraeg

Last ditch plea to HSBC to reverse decision to axe Welsh language phone line

Published

on

AN MS has issued a last ditch plea to HSBC to reverse its “unacceptable” decision to axe its Welsh language phone service.

Llŷr Gruffydd, who represents North Wales in the Senedd, has spoken out as January 15, the date when the phone line is due to come to an end fast approaches.

The Plaid Cymru politician said executives at the baking giant still have an “opportunity to do the right thing”.

HSBC came under fire after politicians were informed of the bank’s decision to axe its Welsh language service by letter on Wednesday, November 8.

The Senedd’s Culture Committee wrote to the corporation accusing it of “contempt” towards Welsh speakers.

It added that its “failure to maintain an approach consistent with its values is considered disingenuous and disturbing”.

The committee also questioned statements made by José Carvalho, HSBC’s head of wealth and personal banking, who spoke in front of it on November 29.

The banker said that the Welsh-language helpline receives around 22 calls a day, and that the bank had ended up “with only 6% of the calls that are coming in being answered in Welsh” by them.

However, the committee hit back saying this indicates a fundamental failure of service by the bank because it means 94% of calls to the service are not being answered in Welsh,.

The Committee said that the “low number of calls” to the line “reflects” the bank’s “inability to provide a functioning and coherent service that meets the needs of its Welsh speaking customers.”

Llŷr Gruffydd said: “HSBC still has an opportunity to do the right thing by reversing its unacceptable and wrongheaded decision to bring its Welsh language phone service to an end.

“Executives at HSBC should remember that many customers use their banking services because of its Welsh language phone service.

“The bank argues that there isn’t sufficient demand for the helpline because it receives 22 calls a day on average.

“But it’s abundantly clear from the data that with only 6% of those calls being answered in Welsh, they’ve not been coming anywhere near to providing an adequate service.

“Phone calls that are made to the helpline in Welsh should be answered in Welsh. It’s no wonder that a lot of Welsh speakers have given up on phoning it.

“Instead of scrapping the service HSBC’s should invest in it properly for at least 12 months, and that includes ensuring that it is well-advertised. Then at the end of that period it could make a much better assessment of demand.

“The bank’s pledge to ‘arrange a call back in Welsh, within 3 working days is astonishingly disrespectful to Welsh speakers, as well as utterly insensitive to the financial pressures some people will face.

“For a significant number of people, accessing their bank through Welsh is not a ‘choice’ as HSBC claimed.

“HSBC say they ‘have confirmed that all customers can bank in English’, which is frankly an attitude that belongs to the last century. It is also untrue, especially for many elderly and vulnerable people.

“There is understandably a huge amount of anger and frustration right across Wales with HSBC’s general attitude towards the Welsh language.

“Recently I was contacted by a constituent who was quite rightly angry because she had been asked by a member of HSBC’s customer care team to resend a Welsh language query in English.

“That is one of many examples of HSBC’s complete and utter disregard for Welsh speakers.

“As a Welsh speaker myself and as a member of the Senedd’s Culture Committee, I share the real sense of frustration that’s out there.

“Many of their customers in Wales have also seen their local branches close over the last decade.

“The impact of this on their older customers is particularly acute, as well as those who don’t have access to digital technology.

“Though HSBC likes to describe itself as the world’s local bank, it is abundantly clear that this is not the case in Wales as it abandons Welsh speakers and abandons our high streets by shutting down local branches.”

Continue Reading

Cymraeg

Ffermwr yn dysgu popeth y mae angen iddo wybod am ffermio modern drwy Cyswllt Ffermio

Published

on

CYFLWYNODD ei rieni ef i ochr ymarferol ‘tir a da byw’ ffermio yn ifanc iawn, ond i Dylan Morgan, a aned yn Sir Gaerfyrddin, Cyswllt Ffermio sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r unigolyn yma a raddiodd mewn rheoli adeiladu. Dywedodd Dylan fod Cyswllt Ffermio wedi rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arno i fod y ffermwr ifanc blaengar a hyderus ydyw heddiw.

“A’r peth sy’n wych amdano yw, nad oedd rhaid i mi eistedd trwy oriau o ddarlithoedd theori amaeth am dair blynedd!”

Dywedodd Dylan mai agwedd Cyswllt Ffermio at ei holl wasanaethau hyfforddi a throsglwyddo gwybodaeth yw cyflwyno popeth ar y lefel gywir ar gyfer ffermwyr prysur ond profiadol sy’n gweithio.

“Mae’n ddull o ddysgu ar sail ‘angen gwybod’ sy’n apelio’n fawr ataf gan fy mod yn gallu gwneud lle iddo o amgylch fy nyletswyddau fferm ac ymrwymiadau eraill,” meddai Dylan.

Nid oedd gan Dylan unrhyw fwriad i ddod yn ffermwr pan adawodd Brifysgol Abertawe yn 2011, ond ar ôl ychydig fisoedd yn unig o ffermio’n llawn amser ar fferm bîff a defaid 360 erw ei deulu ger Llanymddyfri, newidiodd ei feddwl yn llwyr.

Roedd yn amlwg yn benderfyniad cywir i’r teulu cyfan ac mae Dylan (32) bellach wedi bod yn ffermio gartref ers bron i un mlynedd ar ddeg.

“Roeddwn i wastad wedi mwynhau helpu gartref pryd bynnag roedd gen i amser rhydd, felly roeddwn i wedi hen arfer ag ochr ymarferol ffermio, ond gan na astudiais i amaethyddiaeth yn y brifysgol, roeddwn i’n teimlo bod yna lawer nad oeddwn i’n ei wybod am iechyd anifeiliaid, pridd a rheoli glaswelltir a’r holl elfennau eraill o ffermio sy’n hanfodol i wella effeithlonrwydd ar y fferm.

“Mae’n hanfodol, fel ffermwyr, fod gan bob un ohonom y wybodaeth sydd ei hangen arnom a systemau yn eu lle i chwarae ein rhan i gadw at y safonau uchaf o les anifeiliaid, cynhyrchu da byw o’r ansawdd uchaf, gan hefyd warchod ein hamgylchedd naturiol a lleihau ein hôl troed carbon.”

Yn gefnogwyr hirdymor gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio, a welodd Dylan, ei dad a ffermwyr lleol eraill yn cael cyngor ar faterion yn cynnwys cynllunio rheoli maetholion, archwiliadau carbon a rheoli glaswelltir, mae Dylan yn rhoi llawer o’i amser hamdden i’w ddatblygiad personol.

Gan ddibynnu’n drwm ar ei swyddog datblygu lleol, Alun Bowen, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo am yr hyn sydd ar gael, mae Alun wedi cyfeirio Dylan – yn aml yng nghwmni ei dad – at nifer o weithdai iechyd a lles anifeiliaid ar bynciau’n amrywio o ffrwythlondeb y ddiadell a cholledion wyna i wneud y mwyaf o gynhyrchiant buchod sugno, cloffni a rheoli tir. Mae Dylan hefyd wedi dilyn cyrsiau hyfforddi byr â chymhorthdal ac mae’n defnyddio ystod gynhwysfawr y rhaglen o fodiwlau e-ddysgu a ariennir yn llawn yn rheolaidd.

“Mae dysgu ar-lein, mewn cyfnodau byr o 20 munud, gyda chwis ar ddiwedd pob modiwl i sicrhau eich bod wedi cymryd yr holl wybodaeth allweddol i mewn, yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth.”

Mae Dylan wedi canolbwyntio’n bennaf ar bynciau iechyd anifeiliaid yn ogystal â rheoli pridd a glaswelltir oherwydd ei fod yn credu’n gryf mewn mabwysiadu agwedd gyfannol at y fferm, gydag ‘arfer gorau ym mhopeth a wnawn’ yn rhan o’u hagenda cynaliadwyedd.

“Diolch i fy ngwybodaeth a sgiliau newydd a thrwy weithredu rhai o’r systemau newydd rydym wedi dysgu amdanynt trwy Cyswllt Ffermio, rydym bellach yn bwydo’r stoc yn llawer mwy effeithlon.

“Mae hyn wedi lleihau ein mewnbynnau’n sylweddol wrth wella perfformiad stoc a chynhyrchiant ac rydym hefyd wedi lleihau lefelau cloffni.”

Mae’r teulu’n sgorio cyflwr y corff yn rheolaidd ac yn meincnodi eu holl stoc ac yn dweud bod cyfrif wyau ysgarthol a phrofi elfennau hybrin trwy Cyswllt Ffermio wedi rhoi gwybodaeth werthfawr iddynt sy’n golygu eu bod wedi lleihau eu dibyniaeth ar driniaethau gwrthlyngyrol drwy fabwysiadu dull wedi’i dargedu’n well.

Gyda’i holl gyflawniadau dysgu wedi’u storio ar-lein yn ei gofnod personol y Storfa Sgiliau, mae Dylan yn dweud bod y system yn ffordd ddefnyddiol o nodi unrhyw feysydd y mae’n dal eisiau dysgu amdanynt.

“Mae ffermio yn ddiwydiant sy’n esblygu ac felly mae angen i ffermwyr o bob cenhedlaeth wybod eu bod yn ddigon gwybodus i wynebu’r cyfleoedd a’r heriau sydd o’u blaenau.”

Mae Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

I gael rhagor o wybodaeth am holl wasanaethau cymorth a hyfforddiant Cyswllt Ffermio ewch i https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy neu ffoniwch eich swyddog datblygu Cyswllt Ffermio lleol.

Continue Reading

Cymraeg

Cyfle gwych i ennill gwobr yn atyniadau Awdurdod y Parc dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi

Published

on

BYDD tri atyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn dosbarthu cennin Pedr i ymwelwyr yn rhad ac am ddim ar 4 a 5 Mawrth eleni i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd gan Gastell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc nifer cyfyngedig o gennin Pedr i’w dosbarthu i bobl sy’n ymweld â’r safleoedd dros benwythnos Dydd Gŵyl Dewi.

Yn ôl y Cynghorydd Di Clements, Cadeirydd Awdurdod y Parc: “Rydyn ni’n annog cynifer â phosib o bobl i ymuno â dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, a pha ffordd well o ddathlu diwylliant Cymru yn eich cartref na chael tusw o’r blodau lliwgar yma?

“Bydd y cennin Pedr yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i’r felin. Oherwydd mai dim ond nifer cyfyngedig fydd ar gael ar bob safle, byddwn yn annog pobl i ymweld â’r safleoedd cyn gynted â phosib ar 4 neu 5 Mawrth er mwyn manteisio ar y cynnig hwn.”

Bydd Parêd blynyddol y Ddraig hefyd yn cael ei gynnal yn Nhyddewi ddydd Sadwrn 4 Mawrth, gyda chriw o ddisgyblion ysgol ac aelodau gofal yn y gymuned yn gadael Oriel y Parc am 11am.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Caeriw, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-caeriw/.

I gael yr amserau agor, gwybodaeth am y digwyddiad a phrisiau mynediad ar gyfer Castell Henllys, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/castell-henllys/

I gael yr amserau agor a gwybodaeth am y digwyddiad ar gyfer Oriel y Parc, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/oriel-y-parc/.

Continue Reading

Farming3 hours ago

Thousands of farmers descend on Cardiff to say: ‘Enough is enough!’

THOUSANDS of farmers and supporters converged outside the Senedd in Cardiff, Wales, to voice their strong opposition to the Welsh...

Business3 hours ago

McDonald’s thanks Milford Haven after a busy first day

MC DONALD’S new restaurant in Milford Haven, which opened its doors for the first time today, February 28th, at 11am,...

Farming1 day ago

Police ask farmers not to bring tractors to Cardiff Bay protest

SOUTH WALES police said today that they are aware of a planned protest being held in Cardiff Bay on Wednesday,...

Crime2 days ago

Four-hour standoff ends in arrest after Gould fires ‘BB-gun’ at cops

A TENSE four-hour standoff ensued in Milford Haven, triggered by a 34-year-old man firing a BB gun at officers, Swansea...

Charity3 days ago

Communities in the west are some of the best – according to Ogi

WEST is definitely best, according to Ogi, Wales’s leading alternative broadband provider. Since starting its ambitious full fibre broadband rollout...

Charity3 days ago

Oxfam shop in faces closure over asbestos removal costs

HAVERFORDWEST’S popular Oxfam shop, a feature on the high street since 1987, is threatened with closure due to the prohibitive...

News5 days ago

Pembrokeshire couple win fight to stay in their home of 38 years

A CALL to allow a couple to keep living at a south Pembrokeshire dwelling, put in potential jeopardy as they...

News5 days ago

Sanctuary which saved 53 pigs from ‘horror farm’ to lose buildings

RETROSPETIVE plans for buildings at a Ceredigion animal sanctuary, which housed more than 50 pigs rescued from harrowing conditions at...

News5 days ago

County Council opposition group grows as Milford councillor joins

THE OFFICIAL opposition to Pembrokeshire County Council’s ruling group has seen yet another councillor cross the floor to join, the...

Farming1 week ago

Farmers protest as Drakeford arrives to open engineering centre

PROTESTS erupted as First Minister Mark Drakeford arrived at Coleg Llandrillo, Rhyl, to inaugurate a new engineering centre. Approximately 200...

Popular This Week