Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Sgwrs Nigel Owens yn ddiffuant mewn

Published

on

nigel owensBU’R DYFARNWR rygbi rhyngwladol byd-enwog, Nigel Owens, yn siarad yn agored am yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau yn ei fywyd yn ystod darlith ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yng Nghaerfyrddin.

Mae Nigel Owens wedi cyrraedd brig ei broffesiwn, gan ddyfarnu mewn cystadlaethau sydd wedi cael eu sgrinio i gynulleidfaoedd dros y byd, megis yng Nghwpanau Rygbi’r Byd 2007 a 2011, yn ogystal â mewn cystadlaethau mawreddog eraill megis y Cwpan Heineken.

Cafodd ei eni a’i fagu ym mhentref bach Mynyddcerrig yng Nghwm Gwendraeth, a mae gwaith blaenorol Owens yn cynnwys gweithio fel technegydd yn Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa Cefneithin a hefyd fel gweithiwr ieuenctid gyda Menter Cwm Gwendraeth.

Fodd bynnag, fel darganfyddodd y dorf fawr yn ddiweddar yn Narlith Cynhwysiad Cymdeithasol y Brifysgol, mae’r llwybr y mae Owens wedi cymryd i lwyddiant wedi bod yn anodd weithiau. Mae wedi dioddef o bwlimia, wedi cael trafferth gyda’i rywioldeb ac wedi ceisio cyflawni hunanladdiad, i gyd cyn cyrraedd pump ar hugain.

“Yr her fwyaf sy’n ein wynebu yn unigol yw derbyn ein hunain bod gennym broblem, gan dderbyn pwy ydym ni. Pan fyddwch wedi derbyn hynny, pan fyddwch wedi derbyn eich bod yn cael anhawster ac yn derbyn pwy ydych chi, dim ond wedyn y gallwch droi i rywun a gofyn am help.”

Ym mis Mai 2007 daeth Owens yn gyhoeddus fel dyn hoyw mewn cyfweliad gyda Wales on Sunday.

Dywedodd wrth y gynulleidfa: “Pan wnes i dderbyn pwy oeddwn i, roeddwn i’n gallu symud ymlaen gyda fy mywyd. Roedd y pwysau a’r baich wedi mynd a roeddwn i’n gallu mynd allan a mwynhau yr hyn yr oeddwn i wir eisiau ei wneud, dyfarnu.”

Mae Nigel Owens wedi ymddangos fel ffigwr uchel ei barch ym myd rygbi oherwydd ei berfformiadau awdurdodol ar y cae. Cafodd Owens ei benodi fel dyfarnwr rhyngwladol yn 2005 pan ddyfarnodd Japan v Iwerddon yn Osaka ac yn ddiweddar, yng ngêm Seland Newydd v Ffrainc, daeth yn ddyfarnwr rhyngwladol sydd wedi ennill y mwyaf o gapiau erioed i Gymru.

Yn rhyfeddol, mae Owens wedi casglu 47 o gapiau rhyngwladol yn ystod ei yrfa ac mae’n un o ddau unigolyn erioed sydd wedi cael eu penodi i ddyfarnu rownd derfynol y Cwpan Heineken am ddwy flynedd yn olynol. Dyfarnodd yng ngêm Munster v Toulouse yn 2008 yn Stadiwm y Mileniwm a Leinster v Leicester yn 2009 yn Murrayfield. Yn 2012, dyfarnodd ei drydydd rownd derfynol yn y Cwpan Heineken, Leinster v Ulster yn Nhwickenham, a mae Owens yn dal y record am y nifer mwyaf o rowndiau terfynol yn Ewrop gyda chyfanswm o bump.

Mae llawer yn adnabod Owens hefyd fel un o gyflwynwyr ‘Jonathan’, sioe sgwrsio Cymraeg ar thema rygbi a gynhaliwyd gan gyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru, Jonathan Davies, a ddarlledir ar S4C ar y noson cyn gemau rhyngwladol mawr. Yn ogystal, eleni mae Owens wedi lansio sioe bywiog ei hun, ‘Munud i Fynd’.

Ym mis Tachwedd 2008 rhyddhaodd Owens ei hunangofiant, ‘Hanner Amser’. Cafodd y fersiwn Saesneg ei lansio ar ddiwedd Hydref 2009 ac yn 2011 fe gafodd ei wneud yn aelod o Orsedd y Beirdd.

Dywedodd yr Athro Cyswllt Sue Davies, Pennaeth yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn PCYDDS: “Rhoddodd Nigel Owens sgwrs ysbrydoledig ar ei brofiadau ar ac oddi ar y cae rygbi, o ran pwysigrwydd cymdeithas gynhwysol. Rhoddodd neges glir o sut y dylem ni i gyd barchu gwahaniaethau o fewn cymdeithas a’i chymunedau, lle mae amrywiaeth yn cael ei groesawu a mae pawb yn gyfartal.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Community

Do you need new food waste and glass recycling boxes?

Published

on

IF YOU’RE A PEMBROKESHIRE householder and need a replacement food waste caddy (large and/or small) or a new recycling box for glass, then there are numerous local pick-up points where you can collect them for free.

The collection points are listed at https://www.pembrokeshire.gov.uk/waste-collections/replacement-bags-and-boxes

They are available at the following locations (opening times vary):

Leisure centres: Crymych, Fishguard, Haverfordwest, Milford Haven, Pembroke, Tenby and St Davids.

Libraries: Milford Haven, Neyland, Saundersfoot, Glan-yr-Afon in Haverfordwest, Tenby.

Customer service centres: North Wing (County Hall, Haverfordwest), Argyle Street (Pembroke Dock).

Other locations: Cilgerran Post Office, Costa Coffee at Milford Waterfront, Narberth (Bloomfield Community Centre), Newgale shop (MM Carter Gardens & Leisure), Newport Post Office, Pembroke Town Hall, Tenby Town Council, Thornton Business Park (Council depot), St Davids City Hall, and St Dogmaels Post Office.

The Council has collected food waste and glass for recycling from the kerbside for several years. These collections are now weekly and continue under the new scheme, which also collects the following:

• blue box (paper)
• blue re-usable bag (card and cardboard)
• red re-usable bags (plastic pots, tubs, bottles and trays, cartons, and metal packaging – cans, tins and foil trays.

Please note that more than half of the households in the county have new collection days. Check your personalised calendar (posted out in October) if you’re unsure of your collection day. You can also view www.pembrokeshire.gov.uk/kerbside-collection/next-waste-and-recycling-collection

Please note that containers need to be presented at the kerbside by 6:30am, as collection times are also changing.

Grey refuse bags have replaced the traditional black refuse sacks. Three grey bags will be collected once every three weeks. Larger families (six and over) can register for extra (green) bags at www.pembrokeshire.gov.uk/waste-changes

• The Council urges anyone with queries about the new service to view FAQs and other information at www.pembrokeshire.gov.uk/waste-changes

If this doesn’t answer your query, please email enquiries@pembrokeshire.gov.uk

All email enquiries are being logged but acknowledgement emails are not being sent. However, queries are being dealt with. Please don’t send a follow-up email as it adds to the volume of messages received.

For further information, please contact Anna Wilson, Press and PR Officer, on 01437 775855. The Council’s press releases are also available on the Authority’s website: www.pembrokeshire.gov.uk/newsroom

A OES ANGEN BLYCHAU AILGYLCHU GWASTRAFF BWYD A GWYDR NEWYDD ARNOCH CHI?

Os ydych yn byw yn Sir Benfro ac mae angen blwch gwastraff bwyd (mawr a/neu fach) neu flwch ailgylchu gwydr newydd arnoch, gallwch eu casglu nhw am ddim o nifer o fannau yn lleol.

Rhestrir y mannau casglu fan hyn: https://www.sir-benfro.gov.uk/casglu-gwastraf/casglu-gwastraff

Maen nhw ar gael yn y lleoliadau canlynol (amseroedd agor amrywiol):

Canolfannau hamdden: Crymych, Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Penfro, Dinbych-y-pysgod a Thyddewi.

Llyfrgelloedd: Aberdaugleddau, Neyland, Saundersfoot, Glan-yr-Afon yn Hwlffordd a Dinbych-y-pysgod.

Canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid: Adain y Gogledd (Neuadd y Sir, Hwlffordd), Stryd Argyle (Doc Penfro).

Lleoliadau eraill: Swyddfa Bost Cilgerran, Costa Coffee Glannau Aberdaugleddau, Arberth (Canolfan Gymunedol Tŷ Bloomfield), siop Newgale (MM Carter Gardens & Leisure), Swyddfa Bost Trefdraeth, Neuadd y Dref Penfro, Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod, Parc Busnes Thornton (canolfan y Cyngor), Neuadd y Ddinas Tyddewi, a Swyddfa Bost Llandudoch.

Mae’r Cyngor wedi casglu gwastraff bwyd a gwydr i’w ailgylchu wrth ymyl y ffordd ers blynyddoedd. Bydd y casgliadau hyn yn parhau bob wythnos o dan y cynllun newydd. Mae’r Cyngor hefyd yn casglu’r canlynol:

• blwch glas (papur)
• bag glas amldro (cerdyn a chardfwrdd)
• bagiau coch amldro (potiau, tybiau, poteli a hambyrddau plastig, cartonau a deunyddiau pacio metel – caniau, tuniau a hambyrddau ffoil)

Sylwer, mae gan dros hanner aelwydydd y sir ddiwrnodau casglu newydd.

Gwiriwch eich calendr personol (a bostiwyd atoch ym mis Hydref) os nad ydych yn siŵr o’ch diwrnod casglu.

Yn ogystal, gallwch wirio’r dyddiad fan hyn:
https://www.sir-benfro.gov.uk/casglu-gwastraf/casglu-gwastraff

Mae bagiau gwastraff lliw llwyd wedi disodli’r sachau lliw du traddodiadol. Byddwn yn casglu tri bag lliw llwyd unwaith bod tair wythnos.

Gall teuluoedd sy’n cynnwys o leiaf chwe unigolyn gofrestru ar gyfer bagiau (gwyrdd) ychwanegol yn: https://www.sir-benfro.gov.uk/newidiadau-gwastraff

Mae’r Cyngor yn annog unrhyw un sydd ag ymholiadau am y gwasanaeth newydd i ddarllen y Cwestiynau Cyffredin a gwybodaeth arall ar https://www.sir-benfro.gov.uk/newidiadau-gwastraff

Os nad yw hynny’n ateb eich ymholiad, anfonwch neges e-bost at enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Mae’r Cyngor yn cofnodi pob ymholiad e-bost, er nad ydym yn anfon negeseuon e-bost i gydnabod ein bod wedi eu derbyn. Fodd bynnag, rydym yn delio â phob ymholiad. Peidiwch ag anfon negeseuon e-bost dilynol oherwydd bydd hynny’n ychwanegu at nifer y negeseuon mae’r Cyngor yn eu derbyn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Anna Wilson, Swyddog y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01437 775855. Mae datganiadau i’r wasg y

Continue Reading

Cymraeg

Pleser o’r Mwyaf

Published

on

DEWCH i’r Man a’r Lle yn Aberteifi i wrando ar wyth o fawrion y genedl yn cyflwyno pum peth sydd yn datgelu rhywbeth am eu hanes eu hunain, boed hynny ar ffurf hoff gerddi a darnau o ryddiaith neu wrthrychau sydd ag arwyddocâd personol.

Byddwn yn cwrdd yn fisol (heblaw Rhagfyr) rhwng Hydref a Mehefin i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.

Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar ddydd Sadwrn, 19 Hydref am 11yb tan 12.30yp yng nghwmni’r Prifardd Idris Reynolds.

Tocynnau wrth y drws £5. Te, coffi a chacen £1.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Natalie Morgan (ebost: njm84@outlook.com), Helen Thomas (helenteifi@outlook.com) neu Richard Vale (riv1@aber.ac.uk).

Fe fydd y cyfarfodydd hyn yn addas i ddysgwyr profiadol, a byddwn yn paratoi taflenni geirfa i chi.

Dewch yn llu i gefnogi’r Brifwyl trwy joio mas draw!

Continue Reading

Cymraeg

Gall Cymru gael ei phweru gan ynni morol

Published

on

GALL Cymru fod yn wlad sy’n cael ei phweru gan ynni’r môr, mae Lesley Griffiths yn addo.

Mae gan ynni’r môr y potensial i fod wrth wraidd cynlluniau uchelgeisiol i Gymru fod yn wlad sy’n cael ei phweru gan ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn ôl Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Pan oedd hi’n siarad yn y Gynhadledd ar Ynni’r Môr yn Nulyn ar Dydd Llun (30 Medi), gwnaeth y Gweinidog amlinellu’r llwyddiannau mae busnesau wedi’u cael wrth alluogi ynni’r môr yn ystod y flwyddyn diwethaf, a’r buddsoddiadau yn y gadwyn gyflenwi sy’n caniatáu i hyn ddigwydd.

Rydyn ni’n cydnabod bod y sector yn ifanc iawn, felly rydyn ni wedi buddsoddi mewn deg prosiect sy’n gysylltiedig ag ynni’r môr er mwyn adeiladau capasiti ac arbenigedd yng Nghymru, meddai hi.

Cytunwyd ar dros €71 miliwn o gyllid Ewropeaidd, a fydd yn arwain at fuddsoddiadau gwerth dros €117 miliwn yng Nghymru.

Mae’r busnesau sydd wedi elwa’n cynnwys:

• Ledwood Engineering, Mainstay Marine, MarineSpace a busnesau a leolir yn Sir Benfro yng Ngorllewin Cymru. Mae’r busnesau hyn i gyd wedi manteisio ar y buddsoddiadau gwerth miliynau o bunnoedd, sydd wedi bod o fudd i’w harbenigedd technegol presennol o fewn y sector ynni a sector ynni’r môr.

• Mae Minesto wedi cwblhau prosiect i alluogi’r gwaith o gyflwyno eu technoleg ffrwd lanw Deep Green yn fasnachol yn Holyhead Deep, oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn. Roedd y prosiect yn cynnwys dylunio, gosod a phrofi dyfais 500 cilowat. Mae cam nesaf y prosiect wedi derbyn €14.9 miliwn ychwanegol, a bydd yn ategu’r gwaith o ddylunio safle 80 megawat oddi ar arfordir Ynys Môn, ochr wrth ochr â dylunio dyfais maint llawn o un megawat o leiaf.

• Gwnaeth y datblygwyr ynni’r tonnau Marine Power Systems, a leolir yn Abertawe, gwblhau eu blwyddyn o dreialon a phrofion morol yn llwyddiannus yr haf hwn, ac mae eu prototeip chwarter maint, WaveSub, wedi cyrraedd ei gerrig milltir critigol. Hefyd dyfarnwyd €13 miliwn iddynt i ddylunio a chynhyrchu dyfais fwy.

Bydd Fframwaith Morol cyntaf Cymru a Fframwaith Datblygu Cenedlaethol newydd hefyd yn rhoi polisi cynllunio strategol ar gyfer defnyddio adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy ar y tir ac oddi arno.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: “Rydyn ni’n benderfynol y bydd ynni’r môr yn rhan allweddol o’n cynlluniau i Gymru fod yn wlad sy’n cael ei phweru gan ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae cyllid gan yr Uned Ewropeaidd wedi bod yn hanfodol wrth gefnogi hyn.

“Rydyn ni wedi gosod targedau uchelgeisiol wrth inni geisio creu Cymru wyrddach lle mae adnoddau’n cael eu rheoli nid yn unig ar gyfer heddiw, ond er budd cenedlaethau’r dyfodol.

“Eleni rydyn ni wedi derbyn cyngor Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd i wneud ein targedau datgarboneiddio yng Nghymru yn fwy uchelgeisiol, wedi cyflwyno deddfwriaeth i fabwysiadu targed o 95% ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y flwyddyn nesaf, ac rydyn ni’n archwilio sut gallwn ni osod targed o sero yn y dyfodol.

“Mae ynni’r môr a gwynt alltraeth yn rhan hanfodol o’r targedau hyn, wrth inni geisio harneisio ein hadnoddau naturiol i sicrhau manteision tymor hir ar gyfer pawb yng Nghymru.”

Gwnaeth y gweinidog hefyd annog Llywodraeth y DU i fuddsoddi mewn ynni’r môr ac ynni adnewyddadwy yng Nghymru.

Continue Reading
News2 days ago

Residents invited to a Pembroke Tunnel drop-in event

NETWORK RAIL is inviting residents to a drop-in event to find out more about essential maintenance work at Pembroke Tunnel,...

News2 days ago

“We have a duty to win” says Crabb at campaign launch

STEPHEN CRABB has launched his 2019 General Election campaign, highlighting the ‘duty and responsibility’ the Party has to win. The...

News2 days ago

Christmas shopping misery for west Wales rail users

RAIL USERS in west Wales face festive misery due to engineering works which will close the Carmarthen to Milford Haven...

News3 days ago

Council criticised over delays to One Planet Developments

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL has come under fierce attack for how it handles One Planet Developments, one of the Welsh Government’s schemes to promote a...

News3 days ago

Local candidates for the General Election have been confirmed

THE CANDIDATES for the Pembrokeshire constituencies for the 2019 General Election have now been confirmed, Pembrokeshire County Council has said....

News3 days ago

How the Lottery has helped Pembrokeshire

AS THE NATIONAL LOTTERY celebrates its 25th Birthday next week, charities and community groups in Pembrokeshire are marking the incredible impact...

News3 days ago

TV restoration show searching for local sheds in Pembrokeshire

POPULAR Channel 4 restoration show Find It, Fix It, Flog It is looking for local sheds across Pembrokeshire. The series...

News3 days ago

Springer Spaniel Daisy has been found safe

DAISY, the Welsh Springer Spaniel thought to be stolen, has returned home. Daisy went missing on Friday, November 8, just...

News3 days ago

No extra funding for National Marine Plan

THE WELSH GOVERNMENT announced its new Welsh National Marine Plan on Tuesday, November 12. However, it will provide no extra...

News3 days ago

World famous DJ ‘Father Funk’ prepares for Pembrokeshire Debut!

After 3 years of throwing the most debaucherous parties in Bristol, and running the most ridiculous stage at the incredible...

Popular This Week