Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Plaid yn annog Llywodraeth Cymru i wneud mwy i recriwtio meddygon

Published

on

plaidMAE PLAID CYMRU wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o waethygu prinder meddygon y genedl wedi i ffi gyrau ddatgelu eu bod wedi torri eu cyllideb recriwtio. Mae cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru wedi darganfod fod Llywodraeth Cymru wedi gwario mymryn dros £1,000 ar recriwtio meddygon yn yr un fl wyddyn galendr yr oeddent yn cynllunio canoli gwasanaethau allweddol mewn ysbytai oherwydd prinder meddygon. Dangosodd y cais RhG fod Llywodraeth Cymru wedi gwario dim ond £1,115 yn ystod blwyddyn ariannol 2013/14 ar recriwtio meddygon –40 gwaith yn llai na swm y fl wyddyn galendr fl aenorol o £45,326.

Datgelodd y cais RhG hefyd mai un fenter yn unig a wnaed gan Lywodraeth Cymru i recriwtio meddygon mewn cyfnod o fwy na thair blynedd hyd at Fedi eleni. Mae canlyniadau ceisiadau RhG blaenorol i fyrddau iechyd lleol wedi dangos mai ychydig o ymdrechion a wnaed i recriwtio o dramor. Dywedodd Elin Jones AC, Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru, fod Llywodraeth Cymru yn beio prinder meddygon am anawsterau’r GIG pan nad oedd dim neu fawr ddim tystiolaeth eu bod hwy wedi gweithredu i liniaru’r broblem.

Dywedodd AC Ceredigion, etholaeth sydd wedi gorfod dioddef cynlluniau canoli: “Mae Llywodraeth Cymru yn eistedd ar eu dwylo ac yn gwrthod cynllunio gweithlu o ddifrif. Dengys y ffi gyrau hyn eu bod yn fodlon ildio pan wynebir hwy â’r her o ddarparu gwasanaethau i ardaloedd yng Nghymru lle mae’n anodd recriwtio. “Mae hyd at 40% o feddygon teulu yng nghymoedd y de yn nesáu at oed ymddeol, ac y mae rhannau o Gymru wledig eisoes yn gweld meddygfeydd yn cau neu yn cau yn rhannol oherwydd prinder meddygon teulu. “Dyw’r agwedd hon o fethu gwneud dim yn ddigon da os yw Llywodraeth Lafur Cymru am sicrhau GIG cynaliadwy i bob rhan o Gymru.

Rhaid iddynt fynd ati yn fwy egnïol o lawer i ddarparu’r lefelau o staff sydd yn angenrheidiol i gyfl wyno gwasanaethau hanfodol. “Mae Llywodraeth yr SNP wedi dangos beth mae modd ei wneud pan fydd gennych weinyddiaeth fl aengar ac uchelgeisiol, oherwydd bod ganddynt bron i 50% yn fwy o feddygon teulu mewn cymhariaeth â’r boblogaeth na’r hyn sydd gennym yng Nghymru. “Mae’r ffi gyrau hyn hefyd yn codi cwestiynau difrifol ynghylch yr achos dros ganoli. Cafodd hwn ei werthu ar y sail ei fod yn angenrheidiol oherwydd prinder meddygon. “A yw’n syndod fod y prinder hwnnw’n bodoli gyda chyn lleied yn cael ei wneud i drin yr argyfwng recriwtio? “Bydd pobl yn dechrau gofyn a oedd achos Llywodraeth Cymru yn wallus o’r cychwyn cyntaf yng ngoleuni’r ffi gyrau hyn.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cymraeg

Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Published

on

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r parth arfordirol yma yng Nghymru, mae
aflonyddu ar fywyd gwyllt ar gynnydd. Yn ddiweddar, cawsom newyddion trist fod morlo
bach wedi marw ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a
dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a ‘selfies’ gyda’r morlo bach.


Yn ystod y tymor magu (rhwng Awst a Rhagfyr) mae’n bosib dewch ar draws morloi bach
gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru – yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny
maen debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu
ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.


Yn ôl Sue Burton, Swyddog yr ACA ar gyfer Sir Benfro Forol “Rhaid cofio bod morloi bach
angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu. Dim ond am dair
wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau cyn nes bydd yn rhaid iddynt
gofalu am eu hunain. Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o
le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth”.


Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.
Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell

Continue Reading

Cymraeg

Meddygon teulu dal yma ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb

Published

on

Mae meddygon yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn atgoffa’u cleifion eu bod yn parhau i gynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd angen eu gweld.

Trwy gydol y pandemig, mae meddygfeydd wedi sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg, gan ddefnyddio ffyrdd arloesol o gyfathrebu â’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Erbyn hyn mae llawer o feddygfeydd yn parhau i ddefnyddio ymgynghoriadau ffôn a galwadau fideo lle y bo’n briodol; mae hyn yn rhoi rhyddid i lawer o gleifion siarad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (nid o reidrwydd y meddyg teulu) yng nghysur a chyfleustra eu cartrefi eu hunain

Mae gan y rhan fwyaf o feddygfeydd systemau ar-lein megis E-Consult neu Ask My GP, lle gall cleifion ofyn cwestiwn llai brys am eu hiechyd. Gweler gwefan eich meddygfa am fwy o wybodaeth.

Mae Fy Iechyd Ar-lein yn parhau i fod yn opsiwn ar-lein 24/7 ar gyfer archebu presgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd – mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus i gleifion ac yn arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sy’n hunan-ynysu neu’n gwarchod. Gall cleifion gofrestru ar gyfer hyn drwy eu meddygfa leol.

Mae system brysbennu dros y ffôn neu ar-lein ar waith yn y rhan fwyaf o  feddygfeydd i sicrhau bod cleifion yn siarad ag aelod clinigol o staff am eu hiechyd.

Os oes angen gweld claf wyneb yn wyneb, bydd y feddygfa’n gwneud apwyntiad â’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol i’w anghenion.

Dywedodd Dr Siôn James o Feddygfa Tregaron: “Hoffem atgoffa cleifion bod meddygfeydd teulu yn parhau i fod ar gael i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’ch meddygfa, byddwch yn siarad â’r person mwyaf addas ar gyfer eich cyflwr ac os bydd angen i’ch gweld wyneb yn wyneb, yna rhoddir apwyntiad i chi yn y feddygfa.

Gellir trin llawer o gyflyrau dros y ffôn gyda chyngor ac os oes angen, gellir rhoi presgripsiwn i fferyllfa o’ch dewis. Peidiwch ag osgoi ymofyn triniaeth.

Ar gyfer mân anhwylderau, cofiwch y gallai eich fferyllfa gymunedol helpu.”

Ychwanegodd Fferyllydd Cymunedol, Richard Evans: “Yn draddodiadol mae fferyllwyr Cymunedol wedi cynghori cleifion ar ystod eang o anhwylderau. Rydym bob amser yn argymell triniaethau addas i’r cleifion, neu os oes angen, eu cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Yn ystod y pandemig hwn, gweinyddu presgripsiynau yw’r prif ffocws o hyd, ond mae gwasanaethau eraill ar gael, megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin, Brysbennu a Thrin, cyflenwi meddyginiaethau mewn argyfwng a dulliau atal cenhedlu brys.

Gellir cael mynediad at y gwasanaethau hyn drwy ymgynghoriad dros y ffôn, gyda’r claf neu ofalwr/aelod o’r teulu yn casglu unrhyw feddyginiaeth angenrheidiol.

Cofiwch archebu unrhyw bresgripsiwn meddyginiaeth rheolaidd mewn pryd cyn i chi ei orffen.”

Yn ychwanegol at y wybodaeth arbenigol broffesiynol a gynigir mewn fferyllfeydd, bydd cleifion cymwys yn gallu derbyn eu brechlyn ffliw rhad ac am ddim yn y mwyafrif o’n fferyllfeydd cymunedol y gaeaf hwn. Am restr lawn o fferyllfeydd sy’n cymryd rhan, cliciwch yma https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol/

I gael gwybod pa wasanaethau y mae eich fferyllfa gymunedol yn eu cynnig, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn parhau ar draws safleoedd gofal sylfaenol er diogelwch cleifion a staff. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweld cleifion wyneb yn wyneb i asesu neu ddarparu triniaeth yn defnyddio’r cyfarpar diogelu personol priodol ac mae sgriniau ar waith mewn rhai cownteri a derbynfeydd

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb pan ydych yn ymweld ag unrhyw leoliad gofal iechyd.

Continue Reading

Cymraeg

Lansio cystadleuaeth i enwi adeiladau porthladd hanesyddol

Published

on

Mae gan Ddoc Penfro hanes morwrol cyfoethog, gan ei bod yn dref filwrol ers 150 o
flynyddoedd. Heddiw, mae hen Ddociau’r Llynges Frenhinol yn borthladd masnachol
sydd â dyfodol cyffrous yn y diwydiant ynni adnewyddadwy.


Mae Porthladd Aberdaugleddau yn rhan allweddol o brosiect Ardal Forol Doc Penfro
Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £60 miliwn, a fydd yn darparu’r cyfleusterau,
y gwasanaethau a’r gofodau sydd eu hangen i sefydlu canolfan o’r radd flaenaf ar
gyfer ynni morol a pheirianneg. Fel rhan o hyn, mae angen adnewyddu pedwar
rhandy rhestredig Gradd II sy’n sownd yn siediau awyrennau Sunderland er mwyn
eu moderneiddio ar gyfer yr 21ain ganrif a’u cynnig fel gweithleoedd modern hyblyg.
Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau ym mis Tachwedd 2021 ac yn ôl yr amserlen bydd
yn cael ei gwblhau erbyn mis Tachwedd 2022.


Heddiw, mae’r Porthladd yn lansio cystadleuaeth i enwi’r pedwar rhandy ac mae’n
gwahodd ceisiadau gan aelodau o’r gymuned. Awgrymir pedair thema: treftadaeth,
dyfodol adnewyddadwy, hanes morol a hanes cymdeithasol, ond croesewir pob
syniad.


Dywedodd Steve Edwards, Cyfarwyddwr Masnachol y Porthladd, “Mae Porthladd
Penfro yn llawn hanes ac rydyn ni am sicrhau ein bod yn cadw’r adeiladau hyn yn
ddiogel fel y gellir eu defnyddio yn y bennod gyffrous nesaf. Mae Ardal Forol Doc
Penfro yn cynnig cyfleoedd enfawr i’r dref yn ogystal â’r rhanbarth cyfan, felly mae’n
bwysig iawn ein bod yn creu llety dymunol fel y gall busnesau sefydlu eu hunain
yma. Rydyn ni am gynnwys y gymuned gyfan yn ein cynlluniau drwy wahodd enwau
cofiadwy gyda chefndir difyr er mwyn ategu’r datblygiadau.”
I gyflwyno eich awgrymiadau, ewch i i www.mhpa.co.uk/naming-competition erbyn
dydd Llun 18 Hydref.


Ariennir Ardal Forol Doc Penfro gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, Cronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a thrwy fuddsoddiad preifat.

Continue Reading

Business13 hours ago

Ferry staff concerned over rumours Pembroke Dock to Rosslare route coming to an end

CONCERNS are growing amongst Irish Ferries staff operating out of Pembroke Dock as rumours continue to circulate that the company...

News14 hours ago

Man sadly passed away in hospital following incident in Haven Drive, Milford Haven

POLICE and ambulance units were despatched to a residential address in Haven Drive, Milford Haven on Friday following a 999...

News1 day ago

Police: Woman, 31, died in North Court, Haverfordwest on Monday

A WOMAN in her early thirties was tragically pronounced dead at her home in North Court, Haverfordwest on Monday (Jan...

News2 days ago

Off duty firefighters stopped to assist injured motorcyclist

THE MOTORCYCLIST who was involved in the road traffic collision on Steynton Road, Milford Haven on Sunday (Jan 29) was...

News3 days ago

Strikes: Pembrokeshire schools and classes to close this week

SEVEN Pembrokeshire schools will close and 16 will be partially closed during Wednesday’s strikes by teachers. A series of strikes...

News3 days ago

Main road into Milford Haven shut due to serious road traffic collision

THE A4076 Steynton Road in Milford Haven is shut between the Horse and Jockey public house and Milford Haven School...

Business5 days ago

Tenby project began without planning permission on cards for approval

A RETROSPECTIVE application by a former national park committee member for the change of use of historic buildings is expected...

News6 days ago

Pilot whale stranded off Pembrokeshire coast ‘shows impact of climate change’

NEW research into a whale which stranded on the Pembrokeshire coast more than a decade ago has identified it as...

News1 week ago

Valero contractors are back at work following improved bonus offer

GMB members at Valero Refinery in Pembroke are back in work after a dispute which lasted nearly seven weeks.After many...

News1 week ago

Pembrokeshire Libraries scoop Silver award for commitment to unpaid carers

PEMBROKESHIRE’S Libraries have been recognised for their commitment to and support for unpaid carers and their families. All of the...

Popular This Week